Stöd och råd

Autism och undervisning

Barn och elever med autism gynnas av en tydlig pedagogik som bygger på strukturer, rutiner och stöd med strategier för socialt samspel. Här får du vägledning och råd om hur du kan skapa en främjande undervisning och lärmiljö i förskola, grundskola, fritidshem och gymnasium.

Grundläggande förutsättningar

Stödbehovet uppstår i relation till lärmiljön. Eftersom varje individ är unik och autismdiagnosen ofta beskrivs som ett spektrum, måste man identifiera vilket stöd som passar den enskilda personen. För att skapa gynnsamma förutsättningar vid undervisning och andra aktiviteter är det viktigt att kartlägga och dokumentera individens styrkor och förmågor, men även utmaningar och svårigheter. Individens röst och delaktighet är avgörande vid kartläggningen. 

Socialt samspel är en utmaning för barn och elever med autism, vilket kan påverka hela studiesituationen. Skolmiljön ställer höga krav på social kompetens inom flera områden. Det är därför viktigt att personalen arbetar för att utveckla barnens och elevernas egna strategier men även kompenserar för dessa svårigheter och ger stöd i sociala situationer. Det kan vara att vara en aktiv vuxen i leken, att använda visuellt stöd i samtal eller att låta elever göra skolarbete i mindre sammanhang eller enskilt.  

Med hjälp av tydliggörande pedagogik kan undervisningen och andra aktiviteter göras tillgänglig och förutsägbar. Det innebär att man arbetar med tydliga strukturer i aktivitetsupplägg, återkommande rutiner och använder visuellt stöd för att förstärka inlärningen. 

Barn med autism kan ha svårt att förutse vad som ska hända under dagen på förskolan. Som pedagog kan du underlätta genom att med olika scheman visualisera det som ska ske. Vissa barn behöver få förtydligat varje moment i en aktivitet, medan andra känner sig trygga med ett dagsschema att titta på. 

Barn lär sig genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande. De lär sig också genom att titta på, prata och tänka efter. För att ge alla barn samma möjligheter till samtal och reflektion kan vi använda alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), som tecken, bilder och foton. 

Barn med autism har ofta annorlunda perception och vara över- eller underkänsliga för sinnesintryck. En lärmiljö med mycket ljud, ljus eller dofter kan därför innebära en källa till stress. För att göra förskolan mer tillgänglig kan vi använda enkla lösningar, som ljuddämpande material på borden, eller placering av vuxna vid samlingar där barnen inte bländas av ljusen från fönstren.

En annorlunda social kognition visar sig i leken. Barn med autism kan ibland föredra att leka bredvid andra barn istället för att delta i deras lek. De kan också fascineras av att sortera eller rada upp leksaker. Förskolan kan underlätta genom att organisera leken i mindre grupper eller par. Vi kan även bestämma i vilket rum leken ska ske och hur många som kan vara med samtidigt. Vissa barn behöver aktivt vuxenstöd för att komma in i leken, stanna kvar och avsluta den. 

Korta råd till dig som undervisar

Skapa förutsägbarhet, struktur och rutiner

 • Använd bildschema över dagen, aktiviteter samt individuellt vid behov.
 • Använd AKK vid reflektion och för att sätta ord på känslor i samtal.
 • Se över den fysiska miljön på förskolan för att minska auditivt och visuellt buller som kan stressa många barn.

Ge socialt stöd

 • Organisera lek i mindre grupp eller par 
 • Organisera lekgrupper i rum, ytor och teman
 • Erbjud visuellt stöd i socialt samspel såsom AKK.
 • Ge aktivt vuxenstöd i leken.

Lär dig mer om autism i Studiepaket NPF - Autism i förskolan

Att inte kunna förutse händelser under skoldagen kan leda till stress för elever med autism. Många skapar sin egen förutsägbarhet för att hantera skoldagen. Som lärare kan du hjälpa genom att göra skolans planering känd och gemensam med eleverna genom veckoöversikter, dagsscheman eller mer detaljerade personliga scheman. Vissa behöver ha schemat hemma för att känna trygghet inför skoldagen.

Schemabrytande aktiviteter kan vara en utmaning. Förberedelser och alternativa planer, som plan B och C, kan vara nödvändiga. Vissa elever med autism är svåra att motivera och säger alltid nej. Det kan vara en strategi för att undvika stress från det som är okänt, oklart eller svårt att förutse. Förbered därför övergångar och byten och visualisera tid.

Annorlunda social kognition kan försvåra sociala situationer och krav under en skoldag. Erbjud eleverna chans till återhämtning genom att organisera undervisningen i mindre grupper eller i par någon gång under skoldagen. 

Autism kan även påverka förmågan att förstå andras tankar och känslor samt att reagera lämpligt i sociala situationer. Därför är det viktigt att som vuxen vara tydlig med samspelets regler och att väcka nyfikenhet och skapa tillfällen för att förstå varandras perspektiv.

Elever med autism har ofta annorlunda perception. Många intryck i till exempel matsalen och omklädningsrummet kan vara svåra att hantera. Det kan underlätta med en annan mattid vid lugnare tillfällen eller att få byta om i mindre sammanhang.

Korta råd till dig som undervisar

Skapa förutsägbarhet, struktur och rutiner

 • Använd veckoschema, dagsschema, lektionsschema eller individuella schema, för att eleverna ska kunna förutse skoldagen.
 • Förbered eleverna på övergångar och byten. 
 • Konkretisera tid visuellt för att underlätta. 
 • Ta reda på hur eleven förstår instruktioner.

Ge socialt stöd

 • En vuxen som uppmärksammar och aktivt stödjer i socialt samspel.
 • Organisera undervisningen i mindre grupp eller par.
 • Förmedla tydligt hur samspelet ska fungera i gruppen.
 • Erbjud lugnare mattider om det behövs.
 • Erbjud ombyte inför idrotten i mindre sammanhang om det behövs.

Lär dig mer om autism i Studiepaket NPF - Autism i grundskolan

Fritidshemmet ska erbjuda barn en meningsfull fritid. För barn med autism handlar det också om att få en tillgänglig fritid. Tillitsfulla relationer är avgörande för att öka tryggheten och trivseln på fritidshemmet. Som personal är det bra att tänka att relationsbygget är ett långsiktigt arbete som tar tid.

Många med autism upplever stress när de inte kan förutse vad som skall hända under vistelsen på fritidshemmet. Det kan underlätta att göra fritidshemmets planering känd och gemensam med dessa elever genom veckoöversikter, dagsscheman eller mer detaljerade personliga scheman. En del behöver ha det före bytet mellan skola och fritidshemmet för att känna sig trygga vid bytet till fritids.

Att utgå från eleverna intressen kan främja trivsel, delaktighet och motivation i aktiviteterna. Stöd från personalen är viktigt för att elever med autism ska kunna prova nya lekar och aktiviteter. Kanske först med en vuxen, sedan i par för öka tryggheten inför gruppdeltagande. 

Fritidshemmets verksamhet präglas av gruppaktiviteter och det kan vara svårt att klara de sociala krav som det medför. Det finns situationer på fritidshemmet som är energikrävande och det hjälper att organisera lek och aktiviteter i mindre grupper eller par. Det är också bra att erbjuda möjlighet till återhämtning och rekreation. 

Korta råd till dig som undervisar

Skapa förutsägbarhet, struktur och rutiner

 • Bygg tillitsfulla relationer för att öka elevernas trygghet.
 • Erbjud scheman över veckan, dagen eller aktiviteten för att skapa förutsägbarhet och minska stress.
 • Förbered övergångar och byten.
 • Ta reda på hur barnen förstår instruktioner.
 • Utgå från elevernas intressen för att öka motivationen och främja deltagande i fler aktiviteter.

Ge socialt stöd

 • Organisera lek och aktiviteter i mindre grupp eller par, om det är möjligt.
 • En vuxen som uppmärksammar och stödjer i socialt samspel.
 • Förmedla tydligt hur samspelet ska fungera i gruppen.
 • Erbjud möjlighet till återhämtning.

Lär dig mer om autism i Studiepaket NPF - Autism i fritidshem

Studier ställer stora krav på studerande med autism. Vissa kan uppleva svårigheter med att förutse händelser under dagen eller under lektioner vilket kan leda till stress. Som lärare kan du göra planeringen känd och tydlig genom dagsscheman eller personligt utformade scheman. För att kunna erbjuda rätt stöd är det avgörande att du bygger tillitsfulla relationer och har en dialog med den studerande. 

Korta råd till dig som undervisar

Erbjud planeringsstöd och minnesstöd

Många studerande med autism behöver stöd för att komma igång med och avsluta uppgifter. Det finns användbara funktioner i mobiltelefoner för påminnelse kopplat till scheman.

Skapa struktur

Många studerande behöver hjälp att skapa struktur i studierna. Läraren kan ge detta stöd genom att förklara exakt vad som ska göras, och använda följande grundfrågor skapas förutsägbarhet och sammanhang:

 • Vad ska den studerande lära sig?
 • Vilka sidor ska läsas? 
 • Hur många sidor ska till exempel uppsatsen bestå av?
 • Med vem ska den studerande lära sig, enskilt arbete eller med vilka i grupp?
 • Vilket material ska användas?
 • Vad är syftet och målet med uppgiften? 
 • Visualisera

Studerande med autism har ofta lättare att ta in visuell information än auditiv information. Därför är det bra att komplettera med skriftliga instruktioner.

Erbjud extra tid

Vissa studerande behöver längre tid för att komma igång med uppgifter, tolka budskap i resonerande eller abstrakta texter och för att processa tankar och formulera svar. Det är därför viktigt att läraren kan erbjuda extra tid på lektioner, prov och i samtal.

Ge socialt stöd

Den studerande kan behöva vila från de sociala krav som gymnasiestudier medför. Att arbeta enskilt eller i mindre grupp under dagen kan underlätta. Om en social coach finns tillgänglig kan eleven få svårtolkade sociala situationer förklarade och coachen kan ge råd om strategier som eleven skulle kunna använda.

Lär dig mer om autism i Studiepaket vuxen

Publicerat 2023-10-16