Information om behandling av personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, telefonnummer, postadress och e-postadress. I personuppgiftslagen (PuL) finns bestämmelser om hur personuppgifter får behandlas. Läs mer om PuL på Datainspektionens webbplats.

För att Specialpedagogiska skolmyndigheten ska få behandla uppgifter om någon person i sitt ärendehandläggningssystem behövs enligt personuppgiftslagen (1998:204) ett samtycke till behandlingen.

Behandling av personuppgifter vid en förfrågan om specialpedagogiskt stöd

SPSM har tagit fram en blankett som kan användas vid förfrågan om specialpedagogiskt stöd i de fall ett samtycke för behandling av personuppgifter krävs. Blanketten används av skolans personal och arkiveras också på skolan.

I formuläret för förfrågan om specialpedagogiskt stöd kryssar du i att ett samtycke finns. Genom detta intygar kommunen att elevens företrädare, ofta vårdnadshavarna, godkänt behandling av personuppgifter.

Om eleven är tillräckligt mogen ska även eleven själv samtycka till behandlingen, även om eleven inte är myndig. En myndig elev lämnar förstås själv samtycke till behandling av personuppgifter.

Ett samtycke bör finnas tillgängligt hos skolan under hela den bevarandetid som framgår av de arkivregler som gäller för skolan.

Blanketter för skolans personal

 

Publicerat torsdag 25 oktober 2012 Granskat tisdag 29 november 2016