Om oss

Begära ut allmän handling

Så här gör du för att begära ut en allmän handling

För att vi ska kunna ta fram den allmänna handlingen så skyndsamt som möjligt är det bra om du ger en så utförlig beskrivning som möjligt om vad handlingen handlar om.

E-post: spsm@spsm.se

Brev:
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Box 1100
871 29 Härnösand

Telefon: 010-473 50 00, måndag–fredag kl. 9.00 -15.00.

Öppettider sommaren 2024: v.26-v.32 kl. 9.00-11.00

Besök:
Meddelar oss gärna några dagar innan ditt besök. Då kan vi i förväg plocka fram de handlingar du vill titta på och göra en sekretessbedömning. Det kan ta flera timmar om handlingarna innehåller sekretessuppgifter. 

Du har rätt att vara anonym

När du begär att ta del av en allmän handling behöver du inte uppge ditt namn eller ange syftet med din begäran. Vi får fråga efter ditt namn eller syfte endast om det behövs för att pröva om vi kan lämna ut handlingen eller inte.

Var medveten om att elektronisk kontakt med myndighet kan lämna spår i våra elektroniska system och att spåren i sig kan utgöra allmänna handlingar.

Avgifter

Vi tar ut avgifter för utlämnande av allmänna handlingar. Avgifterna är reglerade i avgiftsförordningen.

Avgifter för papperskopior

De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor, därefter är kostnaden 2 kronor per sida. Eventuella portoavgifter tillkommer. 

Sekretessprövning

Vissa uppgifter i handlingar kan vi inte lämna ut på grund av sekretess. Därför gör vi alltid en sekretessprövning innan vi lämnar ut handlingarna och döljer de delar som omfattas av sekretess innan du får ta del av handlingen. 

Sekretessprövning kan innebära att vi gör sökningar i andra myndigheters register till exempel för att kontrollera att du är vårdnadshavare eller god man. Innehåller handlingen sekretessbelagda personuppgifter om någon annan myndig person än dig själv behöver du ha samtycke från hen att uppgifterna får lämnas ut till dig.

Innehåller handlingen du söker sekretessbelagda uppgifter som du inte har rätt att ta del av döljer (maskar) vi de delarna innan du får ta del av handlingen.

Överklaga beslut 

Om den handläggare du är i kontakt med inte lämnar ut hela den handling du frågar efter och som du anser att du har rätt till, kan du överklaga detta till kammarrätten. För att kunna gå vidare till ett överklagande hos kammarrätten behöver du begära ett skriftligt myndighetsbeslut från Specialpedagogiska skolmyndigheten. När du har fått myndighetsbeslutet skickar du det tillsammans med en beskrivning av vad du är missnöjd med i avslaget på din begäran både till SPSM och kammarrätten.

Publicerat 2024-06-10