Remissvar

Regeringen kan via remisser be berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter att lämna synpunkter på ett förslag. Här samlar vi våra svar på de remisser som regeringen bett SPSM att svara på.

2023-06-26

Remissvar SPSM Yttrande över betänkandet En uppväxt fri från våld – En nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn (SOU:2022:70) (PDF-dokument, 299 kB)

2023-06-12

Remissvar SPSM Promemorian Ökat statligt inflytande över statsbidraget till folkhögskolor och studieförbund (PDF-dokument, 181 kB).

2023-06-12

Remissvar SPSM En ny ordning för asylsökandes boende (PDF-dokument, 236 kB).

2023-06-01

SPSM Remissvar Yttrande över Ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans (SOU 2023:9) (PDF-dokument, 186 kB).

2023-05-25

SPSM Remissvar Digitala nationella prov (PDF-dokument, 278 kB)

2023-05-09

SPSM Remissvar Skolverkets förslag till ändringar om tilläggsbelopp (PDF-dokument, 375 kB).

2023-05-03

SPSM Remissvar styrning och ledning av fritidshemmet (PDF-dokument, 369 kB).

2023-05-03

SPSM Remissvar Allmänt fritidshem (PDF-dokument, 410 kB).

2023-05-02

Yttrande över Förslag till ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:142) om uppgiftsinsamling från huvudmännen inom skolväsendet m.m. (PDF-dokument, 182 kB)

2023-04-25

SPSM Remissvar: Yttrande över Statens skolverks förslag till nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet 2023–2027 (PDF-dokument, 355 kB)

2023-03-31

SPSM Remissvar: Statens ansvar för skolan (SOU 2022:53) (PDF-dokument, 476 kB)

2023-03-23

SPSM Remissvar: Förslag med anledning av införandet av ämnesbetyg (PDF-dokument, 305 kB)

2023-03-13

Remissvar: Yttrande över Skolverkets förslag till ändringar i vissa av Skolverkets föreskrifter med anledning av bland annat att vissa skolformer byter namn (PDF-dokument, 188 kB)

2023-03-13

Remissvar: Yttrande över promemorian Bättre anpassad undervisningstid i grundskolan, specialskolan och sameskolan. (PDF-dokument, 188 kB)

2023-01-16

Remissvar: Yttrande över Förslag till regeringen i Miljömålsrådets årsrapport 2022 (PDF-dokument, 192 kB)

2022-11-29

Remissvar: Yttrande över Utkast till lagrådsremiss - Ett fönster av möjligheter – stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende (S2022/03649). (PDF-dokument, 249 kB)

2022-11-24

Remissvar: Yttrande över Vår demokrati – värd att värna varje dag (SOU 2022:28) (PDF-dokument, 256 kB)

2022-10-28

Svar på remiss av promemorian Elever i grundskolan, specialskolan, sameskolan och gymnasieskolan ska lättare få läsa i snabbare takt och på en högre nivå (PDF-dokument, 253 kB)

2022-10-25

Svar på remiss av I mål – vägar vidare för att fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning SOU 2022:34 (PDF-dokument, 278 kB)

2022-10-17

Remissvar avseende förslag till föreskrifter om nationella prov (PDF-dokument, 183 kB)

2022-10-17

Remissvar avseende En modell att för att mäta och belöna progression inom SFI, SOU 2022:17 (PDF-dokument, 189 kB)

2022-10-10

Remissvar avseende Rätt och lätt – ett förbättrat regelverk för VAB (SOU 2022:31) (PDF-dokument, 221 kB)

2022-09-14

Remissvar avseende Handlingsplan för en långsiktig utveckling av tolktjänsten för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet (SOU 2022:11) (PDF-dokument, 298 kB)

2022-05-19

Remissvar avseende förslag till allmänna råd med kommentarer om betyg och prövning  (PDF-dokument, 313 kB)

2022-05-03

Remissvar avseende Förslag med anledning av införandet av ämnesbetyg (PDF-dokument, 308 kB)

2022-04-22

Remissvar avseende förslag till Skolverkets kommentarer och allmänna råd om utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen (PDF-dokument, 252 kB)

2022-04-22

Remissvar avseende Förslag till föreskrifter om ändring av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2021:28) om fjärrundervisning och allmänna råd till föreskrifterna (PDF-dokument, 268 kB)

2022-03-07

Remissvar gällande Förslag på nationell rekommendation för aktiva skoltransporter  (PDF-dokument, 257 kB)

2022-03-01

Remissvar gällande förslag till ändringar i Skolverkets föreskrifter för utmärkelsen Skola för hållbar utveckling (PDF-dokument, 160 kB)

2022-01-31

Remissvar gällande Börja med barnen! Följa upp hälsa och dela information för en god och nära vård (SOU 2021:78) (PDF-dokument, 185 kB)

2022-01-31

Remissvar gällande Riksarkivets förslag till författningar (FormatE, Riksarkivets Dnr RA-KS 2021/18) (PDF-dokument, 278 kB)

2021-12-07

Remissvar gällande Upphovsrätten på den digitala inre marknaden (Ds 2021:30) (PDF-dokument, 276 kB)

2021-10-27

Remissvar gällande promemorian Professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare (PDF-dokument, 297 kB)

2021-10-26

Remissvar gällande Tillgänglighetsdirektivet (SOU 2021:44) (PDF-dokument, 171 kB)

2021-10-18

Remissvar gällande VAB för vårdåtgärder i skolan (SOU 2021:41) (PDF-dokument, 162 kB)

2021-10-18

Remissvar gällande förslag till föreskrifter om nationella prov (PDF-dokument, 212 kB)

2021-09-28

Remissvar gällande SOU 2021:33 En tioårig grundskola (PDF-dokument, 308 kB)

2021-09-28

Remissvar gällande Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga (SOU 2021:34) (PDF-dokument, 286 kB)

2021-09-16

Remissvar gällande Stärkt rätt till personlig assistans – Ökad rättssäkerhet för barn, fler grundläggande behov och tryggare sjukvårdande insatser, SOU 2021:37 (PDF-dokument, 195 kB)

2021-08-31

Remissvar gällande förslag till föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (2013:1) om grundläggande behörighet och urval (PDF-dokument, 161 kB)

2021-08-31

Remissvar gällande Kampen om tiden – mer tid till lärande (SOU 2021:30) (PDF-dokument, 213 kB)

2021-08-26

Remissvar gällande Nationell plan för trygghet och studiero (Ds 2021:13) (PDF-dokument, 279 kB)

2021-06-28

Remissvar gällande Boverkets promemoria Önskemål om utökat bemyndigande att meddela föreskrifter för friytor för lek och utevistelse vid skolor, förskolor, fritidshem och annan jämförlig verksamhet (Fi2021/01561) (PDF-dokument, 156 kB)

2021-06-17

Remissvar gällande Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven (SOU 2021:11) (PDF-dokument, 228 kB)

2021-06-17

Remissvar gällande promemorian Försöksverksamhet med yrkesinriktningar på högskoleförberedande program (U2021/01877) (PDF-dokument, 154 kB)

 

2021-06-01

Remissvar gällande Skolbibliotek för bildning och utbildning (SOU 2021:3) (PDF-dokument, 170 kB)

2021-05-21

Remissvar gällande Fler barn i förskolan – för bättre språkutveckling i svenska, SOU 2020:67 (U2020/06020) (PDF-dokument, 300 kB)

2021-05-17

Remiss avseende förslag till förenklad betygsskala på grundläggande nivå inom kommunal vuxenutbildning och inom kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på grundläggande nivå samt inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare  (PDF-dokument, 154 kB)

Publicerat torsdag 6 juli 2023