Om oss

SAMS - Samverkan för socialtjänst och skola

Det här är SAMS

När barn och unga blir placerade i samhällsvård är det hemkommunens ansvar att säkerställa att de får den utbildning de har rätt till. För att den rätten ska säkras krävs det att skola och socialtjänst samverkar på ett bra sätt och att eleven blir delaktig i processen. SAMS är framtaget för att skapa en kontinuitet i skolgången och för att vara ett stöd till dig som arbetar med placerade barn och unga i skola och socialtjänst inför och under placeringen, inför avslut och vid uppföljning.

För placerade barn som byter skola finns, precis som vid andra skolövergångar, en avlämnande och en mottagande skola. För att samverkan vid skolbyte ska fungera krävs kännedom om roller och ansvar hos både skola och socialtjänst. Stödet är avsett att utgöra ett konkret stöd för samverkan mellan socialtjänst och skola. SAMS övergripande syfte är att säkerställa en obruten skolgång för placerade barn och unga när placeringen medför skolbyte.

Stödet är framtaget gemensamt av Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolverket och Socialstyrelsen och innehåller konkret vägledning till:

Rektorer

Vad behöver rektorer göra för att säkerställa att placerade elever ska få kontinuitet i skolgången?

Kommuner

Hur ska kommuner kunna följa upp processen så att eleverna får den kontinuitet i skolgången som de har rätt till och behöver?

Socialtjänsten

När, hur och i vilket syfte ska socialtjänsten samverka med skolan i samband med en placering?

Ladda ner SAMS – samverkan för socialtjänst och skola.

SAMS olika faser

SAMS är indelad i fyra olika faser. Varje fas är dessutom indelad i olika steg. I varje steg beskrivs vad som ska göras och varför, samt vem som är ansvarig. Ansvaret är fördelat mellan rektorer vid avlämnande eller mottagande skola, utbildningsförvaltning samt socialtjänst. De olika faserna i stödet är:

Inför placering

Denna fas påbörjas innan barnet eller den unge har blivit placerad. Obruten skolgång förutsätter att socialtjänsten tidigt inför placering informerar skolan om att skolöverlämning ska göras och att skolan tidigt ges möjlighet att förbereda skolplacering och pedagogisk överlämning.

Under placering

Den andra fasen beskriver vad som ska göras när barnet eller den unge är placerad.

Inför avslut

Den tredje fasen beskriver vad som ska göras inför avslut av placeringen. Kontinuitet i skolgången och noggrann planering är lika viktigt i denna fas som när placeringen påbörjas. Om det blir aktuellt med en omplacering återgår man till det första steget, inför placering, eftersom det då är samma aktiviteter som ska utföras.

Uppföljning

Den sista fasen beskriver vad som kan göras för att följa upp kontinuiteten i skolgången för eleven.

Publicerat 2023-10-19