Samverkan vid digitalisering av nationella prov

I Skolverkets arbete med att utveckla digitala nationella prov ingår SPSM som en av flera myndigheter i en referensgrupp. Vår del i uppdraget är att bidra med kunskap om digital tillgänglighet för elever med funktionsnedsättning.

2017 fick Skolverket i uppdrag att digitalisera de nationella proven. Enligt uppdraget ska provsystemet ”så långt som möjligt, sträva efter att säkerställa provens tillgänglighet och användbarhet för alla elever, inklusive elever med funktionsnedsättning, för att inte begränsa elevens möjlighet att visa sina kunskaper i provsituationen".

Införandet av digitala nationella prov kommer att ske successivt med start år 2024 .

Samverkan kring nationella prov

Målet med myndigheternas samverkan kring nationella prov är att i möjligaste mån tillvarata elever med funktionsnedsättnings intressen. SPSM bidrar med myndighetens sammantagna kompetens i arbetet med att digitalisera de nationella proven.

Skolverkets digitala provtjänst består bland annat av en webbaserad provplattform som är upphandlad utifrån tillgänglighetskrav enligt WCAG 2.1 nivå AA. Trots det ser SPSM behov av mer tillgänglighet än det som riktlinjerna anger.

Vi bidrar med kunskap om tillgänglighet

Skolverket som är ansvarig myndighet har ett svårt uppdrag. SPSM har inte några beslutsmandat men vi kan föra dialog med Skolverket och bidra till att de digitala nationella proven blir så tillgängliga som möjligt.

SPSM har en operativ arbetsgrupp som tittar på hur den digitala provplattformen fungerar ur ett tillgänglighetsperspektiv. 

Läs mer om arbetet med tillgänglighet och användbarhet på Skolverkets webbplats

Det förekommer även annan samverkan mellan myndigheterna som berör digitalisering av nationella prov, exempelvis:

  • Regelbunden samverkan kring nationella prov mellan Skolverket och SPSM. Denna samverkan sker på olika nivåer och inte bara inom detta regeringsuppdrag.
  • SPSM bistår Skolverket i arbetet med nationella prov när det gäller anpassningar för elever med grav synnedsättning eller blindhet. 
Publicerat fredag 8 september 2023