Om oss

Samverkan vid digitalisering av nationella prov

Införandet av digitala nationella prov sker successivt med start år 2024. I Skolverkets arbete med att utveckla digitala nationella prov ingår SPSM som en av flera myndigheter i en referensgrupp. 

Skolverket ansvarar för de nationella proven och införandet av digitala nationella prov. Kontakta Skolverket, eller besök www.skolverket.se/dnp, om du har frågor om

  • provens funktion
  • tillgänglighet och anpassningar
  • praktiskt och tekniskt utförande
  • förberedelser och demoprov
  • hantering av personuppgifter.

Om frågorna däremot handlar övergripande om hur elever med funktionsnedsättningar kan visa sina kunskaper kan SPSM ge stöd, precis som vanligt, utifrån vårt uppdrag. Vi kan vara en samtalspartner i hur skolor kan tänka kring anpassningar.  

Här på SPSM:s webbplats finns stöd och råd inom det specialpedagogiska arbetet i skolan. Vi ger stöd på organisations-, grupp- och individnivå.

Kontakta också SPSM vid frågor om genomförande av digitala nationella prov på våra specialskolor. 

Samverkan kring nationella prov

2017 fick Skolverket i uppdrag att digitalisera de nationella proven. Enligt uppdraget ska provsystemet ”så långt som möjligt, sträva efter att säkerställa provens tillgänglighet och användbarhet för alla elever, inklusive elever med funktionsnedsättning, för att inte begränsa elevens möjlighet att visa sina kunskaper i provsituationen".

Målet med myndigheternas samverkan kring nationella prov är att i möjligaste mån tillvarata elever med funktionsnedsättnings intressen. SPSM bidrar med myndighetens sammantagna kompetens i arbetet med att digitalisera de nationella proven. Vi ska bidra med kunskap om digital tillgänglighet för elever med funktionsnedsättning.

Skolverkets digitala provtjänst består bland annat av en webbaserad provplattform som är upphandlad utifrån tillgänglighetskrav enligt WCAG 2.1 nivå AA. SPSM ser behov av mer tillgänglighet än vad riktlinjerna anger.

Vi bidrar med kunskap om tillgänglighet

Skolverket som är ansvarig myndighet har ett svårt uppdrag. SPSM har inte några beslutsmandat men vi kan föra dialog med Skolverket och bidra till att de digitala nationella proven blir så tillgängliga som möjligt.

SPSM har en operativ arbetsgrupp som tittar på hur den digitala provplattformen fungerar ur ett tillgänglighetsperspektiv. 

Det förekommer även annan samverkan mellan myndigheterna som berör digitalisering av nationella prov, exempelvis:

  • Regelbunden samverkan kring nationella prov mellan Skolverket och SPSM. Denna samverkan sker på olika nivåer och inte bara inom detta regeringsuppdrag.
  • SPSM bistår Skolverket i arbetet med nationella prov när det gäller anpassningar för elever med grav synnedsättning eller blindhet. 

Publicerat 2024-05-06