Om oss

Kostnader för boende och habilitering vid Rh-anpassad utbildning

Riksgymnasierna för elever med svåra rörelsehinder, även kallade Rh-anpassad utbildning, tar emot elever från hela landet. För många elever innebär det en flytt från hemorten och därför finns boenden vid riksgymnasierna.

Elever som går på Rh-anpassad utbildning får habiliteringsinsatser i samband med utbildningen.

Kommuner och regioner

De kommuner och regioner som har elever vid Rh-anpassad utbildning är med och finansierar del av verksamheten. Hemkommuner och hemregioner ska ersätta huvudmännen i enlighet med gymnasieförordningen för kostnader gällande boende, omvårdnad i boendet och habilitering.

Ersättningen ska motsvara en tredjedel av de genomsnittliga kostnaderna för insatserna per elev. SPSM administrerar ersättningen från kommun och region.

Avbrutna studier

Om en elev avbryter sina studier återbetalar SPSM en del av det inbetalade beloppet. Hur mycket som ska återbetalas beräknas utifrån det antal hela veckor som eleven inte tagit del av boende och habilitering.

Kostnader för elev

I juni varje år skickar myndigheten först ut information till berörda kommuner och regioner om kostnaden för eleven.

Information som är särskilt riktad till kommuner och regioner finns i skriften Riksgymnasier med Rh-anpassad utbildning.

Fakturor skickas till hemkommuner och hemregioner i september för höstterminen och i mars för vårterminen. Ersättningen ska vara inbetald till Specialpedagogiska skolmyndigheten senast den 15 oktober samt den 15 april.

Hur kostnaderna för kommun och region räknas ut

SPSM räknar ut en genomsnittskostnad för hela landet. Beräkningen grundar sig på en årlig överenskommelse om finansieringen mellan SPSM och huvudmännen för boenden och habilitering. Beloppen för vår- respektive höstterminen är olika.

Frågan om vilken nämnd som ska ta kostnadsansvaret för elevhemsboendet och omvårdnaden kan uppstå och i det fallet är SKR:s tolkning att det är förvaltningen med ansvar för skolan som bör ta kostnaden. Det är dock inget som hindrar att flera nämnder kommer överens om att dela på kostnadsansvaret.

Avgifter och bidrag

Elever som bor på boende betalar en avgift till huvudmannen för kost och logi.

Det finns ett bidrag för elever på Riksgymnasier. Det ska underlätta kostnaden för kost och logi samt vissa hemresor för elever som bor i boende. Bidraget söks hos Centrala studiestödsnämnden, CSN.

Länkar

Betalningsinformation

Bankgiro: 680-4991
IBAN-nummer: SE07 8212 0000 0001 2801 0551 0

Publicerat 2023-10-16