Välkommen till Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik

Vi erbjuder kostnadsfritt stöd till dig som jobbar för att alla ska få en likvärdig utbildning. Se vår nya film.

Om oss

Specialpedagogiska skolmyndigheten arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning.

Det gör vi genom:

Vi vet vilka pedagogiska konsekvenser olika funktionsnedsättningar kan få. Det stöd vi erbjuder kan handla om individers lärande, pedagogers arbete eller verksamhet och organisation.

Alla har rätt till fungerande utbildning, oavsett funktionsförmåga. För att ge det behövs kunskap och kompetens inom förskolor, skolor och vuxenutbildningar. Den kompetens vi erbjuder kompletterar de specialpedagogiska resurser som finns i kommuner eller fristående verksamheter.

Kunskap om tillgänglighet

Lärmiljön måste vara tillgänglig för alla elever. För att barn, unga och vuxna i behov av stöd ska få möjligheter till likvärdig utbildning behövs kunskap om tillgänglighet. Det kan till exempel innebära att skolan erbjuder alla elever möjligheter att få läsa, skriva och räkna på sina egna villkor. Att pedagogerna har strategier för hur lärande och läromedel kan anpassas. Och att det finns kunskap om delaktighet, bemötande, alternativa verktyg, fysisk tillgänglighet och anpassad fysisk aktivitet i skolorganisationen.

Vi är en samarbetspartner

Förskolor, skolor eller vuxenutbildningar kan vända sig till oss för att få rådgivning i specialpedagogiska frågor. Vi bidrar med vår kompetens genom att samverka med kommuner eller fristående förskolor och skolor.

Det sker genom våra fem regionala verksamheter. I de flesta fall är det en ansvarig för skolan eller ett arbetslag som kontaktar våra specialpedagogiska rådgivare. Frågorna kan handla om pedagogiska strategier och förhållningssätt, pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättning eller om kompetensutveckling.

Det stöd vi ger genom rådgivning i specialpedagogiska frågor gäller alla skolformer enligt 1 kap. 1 § skollagen.

Fråga en rådgivare är tjänsten där du kan få svar på dina frågor om specialpedagogiska konsekvenser av en funktionsnedsättning. Ring eller skicka in din fråga via ett formulär.

Vi anordnar konferenser, tematräffar och kurser på olika orter och på distans. Många är kostnadsfria. Sök bland våra kurser och aktiviteter.

Rätt läromedel ger likvärdiga villkor

I vår rådgivning ingår även frågor om läromedel. I många fall är pedagogens val av läromedel avgörande för att eleven ska kunna nå målen på likvärdiga villkor.

I vår söktjänst Hitta läromedel finns läromedel som är tillgängliga utifrån olika behov eller egenskaper och som passar olika barn och elever. Vi producerar läromedel inom områden där den kommersiella marknaden inte täcker behoven. Vi gör dessutom anpassningar av förlagsutgivna läromedel och stimulerar utvecklingen och utbudet av läromedel som passar i olika specialpedagogiska sammanhang genom ekonomiska bidrag och konsultativt stöd till förlag.

Våra specialskolor

Våra specialskolor tar emot elever som behöver ett alternativ till den vanliga grundskolan. Elever som är döva eller har en hörselnedsättning kan gå i våra regionala specialskolor. Våra nationella skolor, som tar emot elever från hela landet har olika målgrupper. Undervisning, miljö och sättet att kommunicera är anpassat med utgångspunkt från elevernas behov.

Våra skolor

Bidragen ger fungerande utbildning till fler

Utbildningsanordnare och läromedelsproducenter samt i vissa fall enskilda personer kan ansöka om statsbidrag från oss. För verksamheter inom förskola, grund-och grundsärskola, gymnasie- och gymnasiesärskola, vuxenutbildning eller svenska för invandrare finns möjlighet att söka bidrag för särskilda insatser i skolan (SIS). Det är ett stöd vi ger för att stimulera och utveckla tillgängliga lärmiljöer för elever med funktionsnedsättning.

Forskning och samverkan inom specialpedagogik

Vi arbetar för att forskning och praktik ska komma närmare varandra. Det sker bland annat genom att sprida specialpedagogisk forskning via konferenser, seminarier, olika webbplatser och i vår tidning Lika värde.
Vi samverkar även med universitet och högskolor i nätverk och medverkar i utbildningar och kurser. Europeisk samverkan sker genom vårt uppdrag inom European Agency for Special Needs and Inclusive Education. Samverkan sker också regelbundet med Skolverket och Skolinspektionen.

Publicerat torsdag 8 oktober 2015 Granskat torsdag 27 april 2017