Stöd och råd

Skolutveckling i Europa

European Agency for Special Needs and Inclusive Education är ett nätverk med medlemmar från 31 europeiska länder. Nätverkets vision är att skapa bättre förutsättningar för alla elever. Det gör man genom att stödja beslutsfattare och utveckla samarbetet i Europa inom inkluderande utbildning. 

SPSM representerar Sverige

Vi i Sverige får ta del av kunskapssammanställningar ur ett Europaperspektiv, och delta i projekt med syftet att utveckla inkluderande utbildningssystem. 

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, representerar Sverige i nätverket. Det innebär bland annat att SPSM leder svenskt deltagande i European Agency-projekt och samordnar kommunikation och spridning till svenska målgrupper. SPSM ansvarar också för att hämta kunskap och erfarenhet från Sverige och lyfta den på europeisk nivå.

Målgrupperna för European Agency är framför allt 

  • skolhuvudmän och rektorer
  • politiker, regeringskansli
  • andra skolmyndigheter
  • lärosäten
  • andra nationella och regionala aktörer vars uppdrag berör barn och ungdomars möjligheter till en likvärdig utbildning.

SPSM leder en referensgrupp för att sprida och förankra vår samverkan med European Agency.

Arbetar för en likvärdig utbildning 

European Agency arbetar för

  • att alla barn och elever ska ha tillgång till en likvärdig utbildning av god kvalitet
  • att motverka exkludering orsakad av till exempel funktionsnedsättning, socioekonomiska förutsättningar och språklig bakgrund, eller en kombination av flera. 

European Agencys uppdrag är därmed något bredare än SPSM:s, som främst är avgränsat till barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning samt andra elever i behov av specialpedagogiska insatser.

Information från medlemsländer

European Agency sammanställer regelbundet information från medlemsländerna. Det kan handla om statistik, lagförändringar och information om respektive utbildningssystem. Se sammanställningar nedan:

Nätverkets arbete utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och ligger i linje med Europeiska rådets prioriteringar och mål för utbildning.

Prenumerera på European Agencys nyhetsbrev

Nyhetsbrevet samlar aktuella, internationella kunskapsunderlag från nätverket.

Publicerat 2023-10-12