Stöd och råd

Anpassa läromedel för elever med språkstörning

Barn och eller elever med språkstörning är en mycket heterogen grupp. Det som är gemensamt för dem är begränsade förutsättningar att använda språket som redskap för kunskapsinhämtning och att etablera ett bestående lärande.

Som lärare är det en utmaning att anpassa undervisningen och använda anpassade läromedel utifrån varje enskild individs förutsättningar. Här kan du läsa om de anpassningar som kan passa en elev eller ett barn med språkstörning.

Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK)

AKK fungerar till största del som ett stöd för att kompensera och utveckla ett bristfälligt ordförråd, stödja den tidiga läsinlärningen samt utgöra ett minnesstöd. För barn eller elever som har grava uttalssvårigheter används tecken som stöd för att förtydliga talet och hålla kvar språkljuden och orden under en längre stund.

AKK, Alternativ och kompletterande kommunikation

Individuella inställningar

I digitala tjänster och produkter finns det ofta funktioner som ger goda möjligheter att anpassa individuellt. Inte alltid bara med hjälp av läromedlet utan också genom de enheter som används. Det är viktigt att de inställningar som är möjliga används utifrån det enskilda barnet eller den enskilde elevens förutsättningar och att barnen eller eleven lär sig att använda de inställningar han eller hon behöver. Det kan vara att välja vilket innehåll som ska visas eller kunna reglera hastigheter i övningar.

Inspelad text

Reglerbar uppläsning tillsammans med text kan utgöra ett värdefullt stöd för elever med läs- och skrivproblematik, vilket innefattar flertalet elever med språkstörning. Mänsklig röst är att föredra eftersom rösten är ett viktigt redskap för att skapa betydelse genom att skifta tempo, fokus genom att höja och sänka röstvolym, värde genom betoning och tydlighet genom pauseringar, effektpaus och tankepaus.

Långsam progression

Långsam progression innebär att ett läromedel är utformat så att det innehåller många övningar på samma moment och många uppgifter inom samma område vilket ofta passar barn och elever med språkstörning. Dels behöver de längre tid att processa information, dels så behöver de fler repetitioner för att memorera det som ska läras in.

Lättläst text

Lättlästa texter är bra för målgruppen, men det är viktigt att krångliga och främmande ord finns med i texterna och förklaras med kontextuellt stöd och kompletterande illustrationer för att ordförrådsutvecklingen inte ska avstanna. Det är viktigt att barnen eller eleverna får tillgång till de begrepp som används inom olika ämnen och inte bara erbjuds texter med redan välkända ord och begrepp.

Tydlig layout

För de barn eller elever som redan använder mycket energi och fokus till att tolka, förstå och genomföra olika uppgifter underlättar en tydlig layout. Om innehållet är disponerat på liknande sätt och i konsekvent ordning behöver inte barnet eller eleven använda tankemöda för att lista ut hur innehåll och uppgifter är utformade.

Åtkomlig text

Detta innebär att texten i det digitala läromedlet är lagrad som text vilket gör att den är möjlig att kopiera och fungerar då tillsammans med exempelvis talsyntes. Som tidigare nämnts är det att föredra om texten är uppläst av mänsklig röst då prosodin utgör ett stort stöd för förståelsen.

Publicerat 2023-10-11