Stöd och råd

Lagar och rättigheter

Barn och elever med funktionsnedsättning har rätt till en likvärdig utbildning som tar hänsyn till deras olika behov. Skollagen, arbetsmiljölagen, språklagen och diskrimineringslagen är några av de lagar som reglerar förskole- och skolverksamheter på olika sätt. De anger även vilka rättigheter barn och elever har. FN:s konventioner om barns rättigheter samt rättigheter för personer med funktionsnedsättning ligger till grund för lagarna.

Skollagen reglerar den pedagogiska verksamheten

I skollagen regleras vilka rättigheter och skyldigheter barn, elever och deras vårdnadshavare har. I skollagen framgår också vilka krav som ställs på huvudmannen och skolorna för verksamheten. Till skollagen finns läroplaner och andra förordningar, kurs- och ämnesplaner och allmänna råd, de tar bland annat upp lärares och annan personals ansvar. 

Arbetsmiljölagen reglerar alla faktorer i arbetsmiljön

Arbetsmiljölagen, AML, utgår från en helhetssyn på arbetsmiljön och tar hänsyn till de faktorer som är av betydelse för arbetsmiljön, såväl fysiska som organisatoriska och sociala. 

Syftet med AML är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och att skapa en god arbetsmiljö. I lagen står till exempel att arbetsgivaren är ytterst ansvarig för arbetsmiljön och ska leda arbetet mot en bättre arbetsmiljö.

Skolan är en arbetsplats, där både personal och elever är arbetstagare.

Språklagen främjar språk

I lagen finns bestämmelser om svenska språket, de nationella minoritetsspråken och det svenska teckenspråket. Det finns också bestämmelser om att bland annat skolor har ett ansvar för att enskilda personer ges tillgång till språk.

Diskrimineringslagen 

Diskrimineringslagens förbud mot diskriminering gäller även utbildningsverksamheter. Enligt diskrimineringslagen innebär diskriminering att någon missgynnas eller kränks och att det har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna.

Funktionsnedsättning är en av diskrimineringsgrunderna. Det innebär att studerande med funktionsnedsättning har samma rättigheter som övriga studerande att delta i och fullfölja sin utbildning. 

Diskrimineringsombudsmannen hanterar tips eller klagomål kring diskriminering och trakasserier.

Konvention för personer med funktionsnedsättning

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning tillhör de centrala konventionerna om mänskliga rättigheter. I konventionen står bland annat att länder ska arbeta efter principer för inkludering, respekt för olikheter, tillgänglighet och accepterande av personer med funktionsnedsättning som en del av mångfalden.

Barnkonventionen

FN:s konvention om barnets rättigheter, som har accepterats som lag i Sverige, har en helhetssyn på barn. Konventionen omfattar alla typer av rättigheter, såväl ekonomiska, sociala och kulturella som politiska och medborgerliga. 

Konventionens budskap kan sammanfattas i några grundprinciper:

 • alla barn har samma rättigheter och lika värde
 • inget barn får diskrimineras
 • barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som berör barn, och inte bara deras överlevnad utan också deras utveckling ska säkerställas till det yttersta av samhällets förmåga
 • barnets rätt till livet och utveckling
 • barnets åsikter ska komma fram och visas respekt.

Barn och elevers rättigheter i lagar och konventioner

Du som ansvarar för eller arbetar i en utbildning ska se till att den är likvärdig. Alla elevers olikheter ska respekteras.

Förutom skyldigheter för skolverksamheterna så tar ovan lagar och konventioner upp vilka rättigheter barn och elever har, oavsett förmåga. Några av rättigheterna:

Enligt funktionsrättskonventionen ska inlärning av olika språk och kommunikationsformer underlättas för personer med funktionsnedsättning. Med språk och kommunikationsformer menas 

 • svenskt teckenspråk, svenska, nationella minoritetsspråk
 • punktskrift
 • alternativ skrift (symbolspråk, till exempel Bliss)
 • alternativa och kompletterande kommunikationsformer
 • medel och format för kommunikation
 • rörelse och orienteringsförmåga, kamratstöd och mentorskap. 

Alla barn och elever med funktionsnedsättning har rätt att utveckla sin språkliga identitet. Barn som är döva, har en hörselskada eller av andra skäl har behov av teckenspråk ska ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda det svenska teckenspråket. 

I utbildningen ska språk, former och medel för kommunikation så långt det är möjligt ge förutsättningar för kunskap och social utveckling. Det gäller särskilt i utbildning för barn och elever med synskada eller dövblindhet och barn som är döva eller har en hörselnedsättning.

Mer hos oss

Mer hos andra

Enligt barnkonventionen och funktionsrättskonventionen har personer med funktionsnedsättning rätt till vila, fritid, lek, rekreation, kultur och idrott anpassad till ålder. De ska ges möjlighet att delta i kulturella aktiviteter och idrott utifrån sina förutsättningar. Möjlighet till rekreation och vila ska finnas för den som har en funktionsnedsättning som gör att utbildningssituationen blir ansträngande.

Mer hos oss

Om rörelse och fysisk aktivitet

Mer hos andra

Enligt funktionsrättskonventionen har barn med funktionsnedsättning rätt till en utbildning som görs tillgänglig på ett sätt som tar hänsyn till deras behov.

Tillgänglighet innebär att byggnader, kommunikationssystem, läroplaner, lärmaterial, undervisningsmetoder, bedömning samt språk och stödtjänster ska utformas för att vara tillgängliga. 

Enligt diskrimineringslagen klassas bristande tillgänglighet som diskriminering. 

Mer hos oss

Tillgänglig utbildning

Att vara delaktig i sin utbildning är en rättighet, det handlar om att få vara en del av ett sammanhang och ha förutsättningar till inflytande och att bli lyssnad på.

Det handlar också om att ges förutsättningar att vara en del i undervisningen och i kamratgemenskapen. Ingen ska exkluderas. Aktiviteter ska planeras på ett sätt som gör det möjligt för alla i gruppen att delta.

Mer hos oss

Delaktighet

Mer hos andra

Skapa delaktighet i samhället, Myndigheten för delaktighet

Jämställd utbildning innebär att alla flickor och pojkar, kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling. Det är också ett av sex delmål i den svenska jämställdhetspolitiken. I målet lyfts skolans ansvar för att främja personlig utveckling. Det handlar om att ge alla som deltar jämställda förutsättningar att nå sin fulla potential. 

Jämställdhet för personer med funktionsnedsättning behöver också synliggöras eftersom ojämställdhet i vissa fall försämrar möjligheten till likvärdiga förutsättningar. 

Mer hos oss

Rätt till jämställd utbildning

Mer hos andra

Enligt skollagen har eleven rätt att få de extra anpassningar som krävs för sin personliga utveckling. Om en elev trots extra anpassningar inte kommer att nå kunskapskravens miniminivå så har eleven rätt till särskilt stöd, vilket innebär ytterligare anpassningar av undervisningen efter elevens behov och förutsättningar. Hur stödet ska utformas kommer man fram till vid en utredning.

Mer hos oss

Utredning av en elevs behov av särskilt stöd

Mer hos andra

Garantin för tidigt stöd ska stärka elevers rätt till stöd i sitt lärande i svenska, svenska som andraspråk och matematik. Garantin gäller i grundskolan, specialskolan och sameskolan för elever i förskoleklass och lågstadiet. 

Mer hos oss

Garantin för tidigt stöd 

Inkluderande utbildning är en mänsklig rättighet. Enligt rättigheterna ska förskolan eller skolan ta hänsyn till alla barn och elever och deras behov. Utbildningen ska organiseras så att alla ska kunna delta utifrån sina förutsättningar och lyckas i lärandet.

Reglerna om inkludering i skollagen är utformade för att överensstämma med de konventioner som Sverige har ställt sig bakom, bland annat funktionsrättskonventionen och barnkonventionen.

Mer hos oss

Om inkluderande utbildning

Publicerat 2023-11-15