Språkstörning

Barn och elever som har en språkstörning har inte samma språkliga förmåga som jämnåriga. De kan ha svårt att förstå vad andra säger, att själva prata så andra förstår eller båda delarna. Här får du veta mer om funktionsnedsättningen och vilket stöd SPSM kan erbjuda till dig som arbetar i skola och förskola.

En språkstörning kan kvarstå under skolåren och ända upp i vuxen ålder, men svårigheterna visar sig på olika sätt i olika åldrar. Barn i förskolan har ofta problem med uttal och meningsbyggnad. I grundskolan kan det däremot visa sig som olika slags läs- och skrivsvårigheter. En språkstörning är inte statisk utan varierar mellan olika individer och från situation till situation. Internationellt används förkortningen DLD (developmental language disorder), en beteckning som dyker upp allt oftare även i Sverige.

Vilka svårigheter innebär språkstörning?

Språket kan delas in i tre olika områden – form, innehåll och användning. Yngre barn har ofta svårigheter med språkets form, vilket kan visa sig genom att barnet byter ut eller utelämnar språkljud, eller kastar om ordföljden i meningar.

I skolåldern handlar det oftare om bekymmer med språkets innehåll. Eleven kan till exempel ha  

  • ett litet ordförråd
  • svårt att plocka fram ord ur minnet
  • svårt att sortera och kategorisera ord som hör ihop
  • svårt att förstå instruktioner.

Språkets användning handlar om att kommunicera och samspela med andra. Barn och elever som har svårt med språkets användning kan ha svårt att använda och tolka ögonkontakt, kroppsspråk och mimik, vänta på sin tur i samtalet eller förstå underförstådda budskap.

Hur kan undervisningen anpassas?

Språkstörning får konsekvenser för förståelsen, möjligheten att tänka språkligt och att kunna ta till sig innehållet i undervisningen. Du som undervisar kan stödja lärandet genom att

  • arbeta med visualisering
  • förstärka tal med illustrationer för att underlätta förståelsen
  • använda vardagliga ord och korta meningar
  • öva på berättande och på att utöka elevens elevens ordförråd.

Elever med språkstörning behöver ofta många tillfällen till repetition. Erbjud därför mer tid för att lösa uppgifter och använd samma redovisningssätt som eleven har lärt sig.

Språkstörning tillsammans med andra funktionsnedsättningar

Det är vanligt att språkstörning samvarierar med andra funktionsnedsättningar som exempelvis adhd, autism och läs- och skrivsvårigheter.

De exekutiva funktionerna är ofta påverkade vid en språkstörning, vilket också kan orsaka problem i skolan, förskolan och vardagen i stort. Det kan handla om nedsatt förmåga att resonera med sig själv, att planera vad som ska göras och repetera instruktioner i arbetsminnet.

Språkstörning och flerspråkighet

Språkstörning är lika vanlig hos flerspråkiga barn som hos enspråkiga. Diagnosen språkstörning ställs endast om den språkliga nedsättningen kan konstateras på samtliga språk. Det händer dock att språkstörning både under- och överdiagnostiseras eftersom det kan vara svårt att avgöra orsaken till svårigheterna hos en flerspråkig elev. Språkförmågan kan också påverkas av begränsad exponering för ett språk.

För att fastställa språkstörning hos flerspråkiga personer krävs en språklig bedömning av alla språk. Skolan behöver ge stöd på elevens samtliga språk.

Mer information om språkstörning och flerspråkighet finns i vårt studiepaket Särskilt stöd till nyanlända.

Särskilt stöd till nyanlända – Språkstörning och flerspråkighet

Undervisning


Tips för undervisningen

Det kan vara en utmaning att undervisa elever med språkstörning och att hitta rätt stöd för varje individ. Här får du tips på hur du kan anpassa undervisningen samt specifika råd för ämnena matematik, NO och SO.

Språkstörning och undervisning

Anpassa läromedlen

Vissa läromedel kan behöva anpassas för elever med språkstörning. Individuella inställningar i digitala tjänster kan vara till hjälp, liksom text inspelad av mänsklig röst. Även alternativ kompletterande kommunikation, AKK, är ett bra komplement.

Anpassa läromedel för elever med språkstörning

Kompetensutveckling


Kurser och webbinarier om språkstörning

Bedömning och betyg vid språkstörning

Vissa elever med språkstörning kan visa sin kunskap skriftligt, medan andra behöver redovisa muntligt. Som lärare måste du anpassa bedömningen så att den passar varje elevs specifika behov för att undvika misslyckanden i bedömningssituationer.

Om bedömning och betyg i Studiepaket språkstörning

Forskning om språkstörning

Elever med språkstörning uppnår endast i begränsad utsträckning kunskapskraven i läroplanen. SPSM har gjort en nationell kartläggning som visar att skolor och huvudmän saknar tillräckligt med resurser för att organisera ett fungerande stöd.

Vi behöver öka kunskapen kring språkstörning

Studiepaket språkstörning – presentationsfilm (tid 3:09 min)

Studiepaket språkstörning riktar sig till dig som möter barn, elever och vuxenstuderande med språkstörning. Det innehåller gott om exempel på hur du kan planera, genomföra och följa upp undervisningen.

Studiepaket språkstörning riktar sig till dig som möter barn, elever och vuxenstuderande med språkstörning. Det innehåller gott om exempel på hur du kan planera, genomföra och följa upp undervisningen.

Stöd och råd


Sök specialpedagogisk rådgivning

Förskolor och skolor kan ansöka om specialpedagogisk rådgivning i syfte att utveckla arbetssätt och lärmiljöer för elever med funktionsnedsättning. Ansökan görs i samråd med ansvarig chef och berörd personal i lärmiljön.

Rådgivning och utredning

Sök statsbidrag

SPSM erbjuder finansiellt stöd till skolor och förskolor som vill bedriva utvecklingsprojekt som gynnar barn och elever med språkstörning.

Sök statsbidrag för utvecklingsprojekt

Frågor och svar om språkstörning

Våra skolor


Specialskolor för elever med grav språkstörning

SPSM driver tre skolor för elever med grav språkstörning. Skolorna erbjuder en anpassad lärmiljö och har personal med hög specialpedagogisk kompetens.

Hällsboskolan i Stockholm och Umeå

Specialskolans målgrupper

Barn som på grund av sin funktionsnedsättning eller andra särskilda skäl inte kan gå i grundskolan eller den anpassade grundskolan ska tas emot i specialskolan.

Vem kan gå i specialskola?

Mer från SPSM


Om språkstörning på andra webbplatser


Publicerat tisdag 5 september 2023