Podden Lika värde

I podden Lika värde förklarar, fördjupar och diskuterar vi specialpedagogik och ger goda råd till dig som arbetar i eller har barn som går i förskolan och skolan.

Här samlar vi alla poddavsnitt för nedladdning med det senast avsnittet överst. Tänk på att innehåll och inte minst begrepp kan förändras över tid, därför skriver vi ut när avsnittet publicerades. Eftersom vi gallrar bort avsnitt där innehållet inte längre är aktuellt så hoppar numreringen här och var i listan. Alla avsnitt är även transkriberade så att du kan läsa samtalet. Du hittar även podden Lika värde där poddar finns.

Kompetensutveckling

Vilka faktorer påverkar språkutvecklingen hos flerspråkiga elever? Kan vi använda modersmålet som resurs i lärandet och i så fall hur? Det här samtalet handlar om hur vi i skolan kan göra undervisningen mer tillgänglig för elever med språkstörning och med ett annat modersmål än svenska. Gäster i studion är Mia Walther, rådgivare på SPSM och Hanna Helttunen, logoped på Hällsboskolan som är en av SPSMs specialskolor för elever med grav språkstörning. Spelades in i mars 2024 och är cirka 30 minuter långt.

Ladda ner avsnitt 100

Läs avsnitt 100 (PDF-dokument, 199 kB)

Vad innebär språkstörning? Hur påverkar det lärandet? Vilket stöd kan SPSM ge? I det här samtalet medverkar Anna Eva Hallin, doktor i logopedi vid Karolinska institutet och Mia Walther, rådgivare på SPSM om språkstörning och vad det kan ge för konsekvenser för lärandet. Samtalsledare är Sara Hamrén Håkansson, kommunikatör på SPSM. Avsnittet spelades in i mars 2024 och är 35 minuter långt.

Ladda ner avsnitt 99

Lyssna på avsnitt 99 på Spotify

Läs avsnitt 99 (PDF-dokument, 137 kB)

I det här avsnittet samtalar Måns Lööf och Danijel Lukic om relationens betydelse när man möter barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som ADHD och autism. I samtalet lyfter vi frågan utifrån skolans värld och uppdrag men också kommer in på idrottsrörelsens och andra organisationers roll i att vara bra mötesplatser för alla barn och unga.

Måns är en erfaren föreläsare på ämnet och utbildar idrottsledare över hela landet. I grunden är han sjuksköterska på BUP i Gävle och KBT-terapeut. Danijel är talesperson och rådgivare på SPSM och möter ofta skolor och ger råd kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Han har även varit verksam som idrottsledare. Samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på SPSM. Avsnittet spelades in i december 2023 och är 33 minuter långt.

Ladda ner avsnitt 98
Lyssna på avsnitt 98 på Spotify
Läs avsnitt 98 (PDF-dokument, 217 kB)

Vilka förutsättningar, organisering och stöd behöver en verksamhet för att kunna ge elever i behov av stöd en bra utbildning? I det här samtalet lyfter vi blicken från klassrummet och undervisningen till skolchefs och huvudmannanivå när det gäller frågan om att ge stöd till elever med npf.

Medverkar gör Elinor Kennerö Tonner, skolchef i Huddinge kommun, och Helene Fägerblad, rådgivare på SPSM. Samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på SPSM. Avsnittet spelades i december 2023 och är 41 minuter långt.

Ladda ner avsnitt 97
Läs avsnitt 97 (PDF-dokument, 172 kB)

Hur kan autism påverka lärandet för individen? Vilka strategier i undervisningen kan stötta den som arbetar i förskola, skola och vuxenutbildning för att skapa en miljö som gör det möjligt att lära sig så bra som möjligt?

Medverkar gör Svenny Kopp, läkare, specialist inom barn- och ungdomspsykiatrin och forskare vid Gillbergcentrum i Göteborg och Danijel Lukic, rådgivare på SPSM. Samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på SPSM. Avsnittet spelades in i december 2023 och är cirka 35 minuter långt.

Ladda ner avsnitt 96
Läs avsnitt 96 (PDF-dokument, 162 kB)

Hur kan adhd påverka lärandet för individen? Vilka strategier i undervisningen kan stötta den som arbetar i förskola, skola och vuxenutbildning för att skapa en miljö som gör det möjligt att lära sig så bra som möjligt?

Medverkar gör Lisa Thorell, professor i neurovetenskap vid Karolinska institutet och Helene Fägerblad, rådgivare på SPSM. Samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på myndigheten. Avsnittet spelades in i december 2023 och är cirka 40 minuter långt.

Ladda ner avsnitt 95
Läs avsnitt 95 (PDF-dokument, 207 kB)

En pedagogisk läs- och skrivutredning hjälper till identifiera vilka pedagogiska insatser på skol-, grupp- och individnivå som möter elevens behov. Frågeställningen i en läs- och skrivutredning kan också ge svar på om svårigheterna handlar om generella läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi.

I det här samtalet deltar Sara Rådbo, specialpedagog som arbetar övergripande i Knivsta kommun med just pedagogiska utredningar av läs- och skrivsvårigheter och Ylva Schön, rådgivare och talesperson på SPSM med lång erfarenhet av pedagogiska utredningar kring läs- och skrivsvårigheter. Samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på SPSM. Avsnittet spelades in i oktober 2023 och är 29 minuter långt.

Ladda ner avsnitt 94
Läs avsnitt 94 (PDF-dokument, 178 kB)

Hur kan specialpedagogiskt stöd från SPSM stärka och öka tryggheten och kunskapen i ett arbetslag som ska möta elever med funktionsnedsättning? I det här avsnittet berättar Karin Alvarsson, specialpedagog i Storumans kommun om deras behov av en större insats där flera medarbetare behövde involveras. Kerstin Helmsjö, rådgivare på SPSM, kopplades in och hon berättar hur ett övergripande och långsiktigt samarbete kan se ut. Samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på SPSM. Samtalet är cirka 29 minuter långt och spelades in i september 2023.

Ladda ner avsnitt 93
Läs avsnitt 93 (PDF-dokument, 167 kB)

I den centrala elevhälsan i Umeå kommun finns ett team som arbetar med språkliga övergångar för att stötta lärare som möter elever med språkliga funktionsnedsättningar. Dialogwebb för språkstödjande övergångar är ett resultat av teamets arbete.

Annika Vikström, logoped och Ulrika Ivarsson, speciallärare med inriktning grav språkstörning arbetar i teamet och samtalar med Erika Bergman, pressekreterare på SPSM, om hur dialogwebben kom till. Avsnittet spelades in i maj 2023 och är cirka 35 minuter långt.

Ladda ner avsnitt 92
Läs avsnitt 92 (PDF-dokument, 191 kB)

Vad säger forskningen om skolhuvudmäns involvering och engagemang i hur skolor kan skapa en likvärdig utbildning? Vilket stöd behöver skolledare få från sin skolhuvudman för att kunna arbeta för och åstadkomma en likvärdig utbildning? Det är några av frågorna som våra lyssnare ställt till Niclas Rönnström, docent i pedagogik vid Stockholms universitet. Samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på SPSM. Avsnittet spelades i maj 2023 och är cirka 37 minuter långt.

Ladda ner avsnitt 91
Läs avsnitt 91 (PDF-dokument, 198 kB)

Linda Petersson-Bloom har i sin doktorsavhandling undersökt vad som förändras när lärare och annan personal i förskola och grundskola deltar i kompetensutvecklingsinsatser om autism och hur lärmiljön kan anpassas. I det här avsnittet samtalar hon om resultatet av sin forskning tillsammans med Erika Bergman, pressekreterare på SPSM. Avsnittet spelades in i april 2023 och är ca 37 minuter långt.

Ladda ner avsnitt 90
Läs avsnitt 90 (PDF-dokument, 193 kB)

Hur skolan kan upptäcka och ge stöd till elever med psykisk ohälsa? Samtal kring skolans uppdrag att arbeta förebyggande och främjande när det gäller elevens hälsa.

Medverkar gör Joel Rutchman, rådgivare på SPSM som tidigare arbetat som skolpsykolog, och Malin Öhman undervisningsråd på Skolverket, som också har bakgrund som skolpsykolog. Samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på SPSM. Avsnittet är 38 minuter långt och spelades in i mars 2023.

Ladda ner avsnitt 89
Läs avsnitt 89 (PDF-dokument, 177 kB)

Peter Karlsudd, professor i pedagogik vid Linneuniversitetet, svarar på lyssnarnas frågor om fritidspedagogik. Erika Bergman är samtalsledare och förmedlar lyssnarfrågorna. Avsnittet spelades in i februari 2023 och är cirka 23 minuter långt.

Ladda ner avsnitt 88
Läs avsnitt 88 (PDF-dokument, 149 kB)

Hur kan du använda digitala verktyg när du möter barn och elever i behov av alternativ kompletterande kommunikation? Vad gör det för skillnad för lärandet? Deltar gör Louise Kjellsson, logoped och Henrik Hildemar, IKT-pedagog. Samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på SPSM. Avsnittet är 45 minuter långt och spelades in i oktober 2022.

Ladda ner avsnitt 87
Läs avsnitt 87 (PDF-dokument, 207 kB)

I det här avsnittet samtalar vi om hur synen på tid och effektivitet kan påverka arbetet i förskola och skola, och de barn och elever som vi möter. Deltar gör Silvia Edling, professor vid Högskolan i Gävle som bland annat har forskat om synen på tid och effektivitet och Maria Götesson, rådgivare på SPSM. Samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på SPSM. Avsnittet är cirka 30 minuter och spelades in i februari 2023.

Ladda ner avsnitt 86
Läsa avsnitt 86 (PDF-dokument, 160 kB)

Hur kan man som lärare genom intensiva insatser kan nå lite längre i sin undervisning när det kommer till elever som upplever matematiken som extra svår? Det här avsnittet handlar om intensiva insatser och intensivträning i ämnet matematik. 

Medverkande är Jessica Borglund och Helene Slivka, båda rådgivare på SPSM och samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på SPSM. Avsnittet spelades in december 2022 och är 34 minuter långt.

Ladda ner avsnitt 85
Läs avsnitt 85 (PDF-dokument, 184 kB)

Garantin för tidiga stödinsatser är den bestämmelse som finns i skollagen för att skolor tidigt ska uppmärksamma elever som riskerar att inte nå målen i svenska och i svenska som andra språk eller i matematik. I det här avsnittet berättar Karlstad kommun om hur man har riggat stödet från skolhuvudman till skolorna och deras rektorer. Medverkade är Anna-Karin Walkert och Anders Björklund, båda verksamhetsutvecklare i Karlstad kommun samt Jessica Ekberg, universitetsadjunkt vid Karlstad universitet. Samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på SPSM. Avsnittet spelades in i oktober 2022 och är 31 minuter långt.

Ladda ner avsnitt 84
Läs avsnitt 84 (PDF-dokument, 179 kB)

Det andra samtalet om Kollegialt lärande i förskolan. Tre rektorer som är verksamma inom förskolan i södra Sverige ger sina reflektioner över sin viktiga roll för att det långsiktiga kollegiala lärandet ska kunna bli verklighet. Deltar gör Ann-Charlotte Jonsson, Malin Mauritzson och Anna Wallin. Samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på SPSM. Avsnittet spelades in i december 2022 och är 38 minuter långt.

Ladda ner avsnitt 83
Läs avsnitt 83 (PDF-dokument, 171 kB)

Det första av två samtal om kollegialt lärande i förskolan. Specialpedagogik i praktiken heter den forskningscirkel som14 rektorer i förskolan södra Sverige deltagit i under ett år. Cirkelledarna Ann-Christine Wennergren och Henrietta Carolsson Godolakis samtalar med Erika Bergman om hur man skapar förutsättningar för ett framgångsrikt kollegialt lärande. Avsnittet spelades in i december 2022 och är ca 29 minuter långt.

Ladda ner avsnitt 82
Läs avsnitt 82 (PDF-dokument, 155 kB)

Text i bild: Podden Lika värde - Avsnitt 82: Kollegialt lärande i förskolan

Avsnitt 82: Kollegialt lärande i förskolan

Det första av två samtal om kollegialt lärande i förskolan. Specialpedagogik i praktiken heter den forskningscirkel som14 rektorer i förskolan södra Sverige deltagit i under ett år. Cirkelledarna Ann-Christine Wennergren och Henrietta Carolsson Godolakis samtalar med Erika Bergman om hur man skapar förutsättningar för ett framgångsrikt kollegialt lärande. Avsnittet spelades in i december 2022 och är ca 29 minuter långt.

Ladda ner avsnitt 82
Lyssna på avsnitt 82 på Spotify
Lyssna på avsnitt 82 på Apple podcast
Läs avsnitt 82 (PDF-dokument, 171 kB)

Podden Lika värde - Ämnesområden

Avsnitt 81: Samverkan i ämnesområden i grundsärskolan och gymnasiesärskolan

Det här avsnittet handlar om vikten av samverkan kring elever som läser inom ämnesområden. Samtalet kretsar kring hur samverkan kan se ut och viktiga grundpelare för en bra samverkan. Deltar gör Emma Rosengren, verksamhetsutvecklare på Södertälje kommun och Catrin Andersson, rådgivare på SPSM. Samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på SPSM. Avsnittet spelades in augusti 2022 och är cirka 27 minuter långt.

I avsnittet förekommer begreppen grund- och gymnasiesärskola, som den 2 juli 2023 bytte namn till anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola.

Ladda ner avsnitt 81
Lyssna på avsnitt 81 på Spotify
Lyssna på avsnitt 81 på Apple podcast
Läs avsnitt 81

Podden Lika värde - Ämnesområden.

Avsnitt 80: Bedömning i ämnesområden i grundsärskolan och gymnasiesärskolan

Vad innebär formativ respektive summativ bedömning och när och hur tillämpar man det ena eller det andra? Och vad säger forskningen? Gäster är Daniel Östlund, docent och biträdande professor i pedagogik med inriktning specialpedagogik vid Högskolan Kristianstad och Sofia Trapp, rådgivare med lång erfarenhet av den anpassade grundskolan och att arbeta med elever med intellektuell funktionsnedsättning. Samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på SPSM.

I avsnittet förekommer begreppen grund- och gymnasiesärskola, som den 2 juli 2023 bytte namn till anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola.

Ladda ner avsnitt 80
Lyssna på avsnitt 80 på Spotify
Läs avsnitt 80 (PDF-dokument, 193 kB)

Avsnitt 79: Bedömning av kunskaper hos elever med selektiv mutism

Tredje och sista avsnittet om selektiv mutism. I det här samtalet utgår vi från äldre elever med selektiv mutism, om hur du som pedagog man kan jobba med bedömningssituationen hos de här eleverna. Om vikten att ge ett bra stöd och så bra det går också bedöma deras kunskaper. Deltar gör Liselott Glassel och Annette Ekenberg, båda rådgivare på SPSM. Samtalsledare är Erika Bergman. pressekreterare på SPSM.

Ladda ner avsnitt 79
Lyssna på avsnitt 79 på Spotify
Lyssna på avsnitt 79 på Apple podcast
Läs avsnitt 79 (PDF-dokument, 156 kB)

Avsnitt 78: Att möta barn och yngre elever med selektiv mutism

Vilka pedagogiska strategier behöver man ha för att möta barn som går i förskolan och de tidiga skolåren med diagnosen selektiv mutism? I det här avsnittet pratar Erika Bergman med gästerna Anna Grape och Monica Einarsson, båda rådgivare på SPSM, om just detta. Det här är det andra av tre avsnitt om selektiv mutism.

Ladda ner avsnitt 78 
Lyssna på avsnitt 78 på Spotify
Lyssna på avsnitt 78 på Apple podcast
Läs avsnitt 78 (PDF-dokument, 162 kB)

Avsnitt 77: Selektiv mutism - vad är det och vad innebär det för barn och unga?

Första avsnittet av tre om selektiv mutism, en så kallad ångestdiagnos som kan innebära stora svårigheter att prata i olika sammanhang. Den selektiv mutism kan klara av att kommunicera verbalt hemma och med familjen, men inte i förskolan i eller skolan vilket ställer det för lärandet. I det här avsnittet medverkar psykologen Tine Ernholt, som undervisar och föreläser kring selektiv mutism och Carina Engström, logoped som undervisar, föreläser och även arbetar kliniskt. De har båda lång erfarenhet kring att möta barn med selektiv mutism och reder ut vad selektiv mutism innebär. Samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på SPSM. Släpptes den 11 augusti 2022.

Ladda ner avsnitt 77 
Lyssna på avsnitt 77 på Spotify
Lyssna på avsnitt 77 på Apple podcast
Läs avsnitt 77 (PDF-dokument, 179 kB)

Text i bild: Podden lika värde - synnedsättning

Avsnitt 76: Att vara elev med synnedsättning - om inkludering och likvärdig utbildning

Hur man skapar en bra och likvärdig utbildning för barn och elever med synnedsättning? Vilket förhållningssätt krävs och vilka verktyg är viktigast? Medverkar gör Louise Jannering, numera universitetsstudent som har en synnedsättning och Lise-lott Ljunggren, rådgivare på resurscenter syn på SPSM. Samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på SPSM. Släpptes den 14 juni 2022.

Ladda ner avsnitt 76
Lyssna på avsnitt 76 på Spotify
Lyssna på avsnitt 76 på Apple podcast 
Läs avsnitt 76 (PDF-dokument, 201 kB)

Text i bild: Podden lika värde - synnedsättning

Avsnitt 75: Att främja delaktighet och lärande hos barn och elever med synnedsättning

SPSM har i maj 2022 släppt en ny forskningsöversikt. Översikten är unik i sitt slag och syftar till att bidra med kunskap och förståelse för hur man i förskolan och skolan kan skapa bästa möjliga förutsättningar för delaktighet och lärande hos barn och elever med synnedsättning. Medverkande är Karin Fröding och Eva Andersson, båda utredare på SPSM och som projektlett arbetet med översikten. Samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på SPSM. Släpptes den 25 maj 2022.

Ladda ner avsnitt 75
Lyssna på avsnitt 75 på Spotify 
Läs avsnitt 75 (PDF-dokument, 137 kB)

Text i bild: Podden lika värde - Hela skoldagen räknas

Avsnitt 74: Den meningsfulla rasten gör skillnad för hela skoldagen

Det här avsnittet är det fjärde i miniserien Hela skoldagen räknas. Det här samtalet handlar om den viktiga rasten och hur den kan bli både ett viktigt avbrott under en skoldag för ett barn, men också meningsfull för alla, oavsett funktionsnedsättning. Medverkar gör Adriana Graucob som är speciallärare och Hanna Lundin, skolbibliotekarie på Långsjöskolan i Rimbo i Norrtälje kommun. De arbetar just nu i utvecklingsprojektet Den meningsfulla rasten. Samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på SPSM. Släpptes den 19 maj 2022.

Ladda ner avsnitt 74
Lyssna på avsnitt 74 på Spotify
Lyssna på avsnitt 74 på Apple podcast
Läs avsnitt 74 (PDF-dokument, 114 kB)

Text i bild: Podden lika värde - Hela skoldagen räknas

Avsnitt 73: Måltidsmiljön – en viktig del av skoldagen

Temat Hela skoldagen räknas fortsätter med ett samtal på ämnet måltidsmiljö i förskolan och skolan i allmänhet och för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i synnerhet. Skolmåltiden Behöver vara en välbehövlig paus under skoldagen, där eleven får tanka energi för både kroppen och den mentala orken. Hur gör man det möjligt? Deltar gör Stina Salomonsson, måltidschef i Trelleborgs kommun och Lena Samuelssson, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på SPSM. Släpptes den 9 maj 2022.

Ladda ner avsnitt 73 
Lyssna på avsnitt 73 på Spotify
Lyssna på avsnitt 73 på Apple podcast 
Läs avsnitt 73 (PDF-dokument, 161 kB)

Text i bild: Podden lika värde - Hela skoldagen räknas

Avsnitt 72: Lärande och trygghet under hela skoldagen

Bandagens skola är en F-6 skola som ligger i ett socioekonomiskt utsatt område i södra Stockholm. Skolan är mångkulturell och utgår från varje elevs behov i ett heldagslärande. För att eleverna ska bli tryggare och kunna lära sig under hela skoldagen har man målsättningen att all personal ska se verksamheten som en helhet, med gemensam fortbildning och planering. Medverkar gör Susanne Aspling, utvecklingslärare på Bandhagens skola och Sarah Neuman, rådgivare och kursledare på SPSM. Samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på SPSM. Släpptes den 27 april 2022.

Ladda ner avsnitt 72
Lyssna på avsnitt 72 på Spotify
Lyssna på avsnitt 72 på Apple podcast
Läs avsnitt 72 (PDF-dokument, 143 kB)

En person från sidan som står vid en mikrofon med texten  Hela skoldagen räknas

Avsnitt 71: Språkutvecklande arbetssätt på fritidshem

I en miniserie om fyra avsnitt med rubriken Hela skoldagen räknas samtalar vi med verksamheter som gjort och gör insatser för att skapa trygghet och meningsfullhet under fritids, raster och skolmåltiden. Bra för alla elever och väldigt viktigt för elever med funktionsnedsättning. I det första avsnittet träffar vi Prolympia i Gävle som arbetar mycket med språkutvecklande arbetssätt på fritidshemmet. Medverkar gör Anna Jabin, lärare i matematik och naturorienterande ämnen och Elin Wahlborg, lärare i svenska och samhällsorienterande ämnen. Även Monica Johansson Persson, rådgivare på SPSM deltar. Samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på SPSM. Släpptes den 13 april 2022.

Ladda ner avsnitt 71
Lyssna på avsnitt 71 på Spotify
Lyssna på avsnitt 71 på Apple podcast
Läs avsnitt 71 (PDF-dokument, 139 kB)

Avsnitt 70: Tidiga insatser för att förebygga problematisk skolfrånvaro

Vad säger forskningen om tidiga insatser för att förebygga problematisk skolfrånvaro och hur agerar man bäst i praktiken? Vilka insatser krävs och av vem? I samtalet deltar Tobias Forsell, rådgivare på SPSM som forskat kring problematisk skolfrånvaro och Mona Tafvelin, rådgivare med lång erfarenhet av arbetet med att skapa tillgängliga lärmiljöer. Samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på SPSM. Släpptes den 25 mars 2022.

Ladda ner avsnitt 70 
Lyssna på avsnitt 70 på Spotify
Lyssna på avsnitt 70 på Apple podcast
Läs avsnitt 70  (PDF-dokument, 216 kB)

En person från sidan som står vid en mikrofon med texten  Problematisk skolfrånvaro

Avsnitt 69: Social färdighetsträning - en satsning för att få eleverna tillbaka till skolan

Stallis är en skolenhet i Haninge kommun i Stockholmsområdet för elever som av olika anledningar inte har varit i skolan på länge. Här har man satsat på att skapa en miljö där eleverna kan känna sig trygga i en stallmiljö med hästar. Här får eleverna komma tillbaka till skolan och återgå till skolarbetet utifrån den nivå man då befinner sig på. Medverkar gör Michaela Otterström, rektor för Skärgårdsskolorna i Haninge kommun och Ewa Bohlin, rådgivare på SPSM. Samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på SPSM. Släpptes den 4 mars 2022.

Ladda ner avsnitt 69 
Lyssna på avsnitt 69 på Spotify
Lyssna på avsnitt 69 på Apple podcast
Läs avsnitt 69 (PDF-dokument, 164 kB)

En person från sidan som står vid en mikrofon med texten  Problematisk skolfrånvaro

Avsnitt 68: Problematisk skolfrånvaro - samverkan på huvudmannanivå i Vaxholm

I det här avsnittet samtalar vi om problematisk skolfrånvaro och om hur det kan se ut när flera förvaltningar och verksamheter i en kommun kraftsamlar för att samverka kring dessa utmaningar. Deltar gör Anders Roxström, förvaltningschef i Vaxholm och Helene Fägerblad, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på SPSM. Släpptes den 11 februari 2022.

Ladda ner avsnitt 68 
Lyssna på avsnitt 68 på Spotify 
Lyssna på avsnitt 68 på Apple podcast 
Läs avsnitt 68 (PDF-dokument, 157 kB)

Avsnitt 67: Specialpedagogisk utredning - hur går det till?

I det här samtalet beskriver vi vad en specialpedagogisk utredning innebär. Det är ett stöd som Specialpedagogiska skolmyndigheten har i uppdrag att ge förskolor och skolor, och som gäller några specifika elevgrupper där det kan finnas behov av djupare kunskap om funktionsnedsättning och de konsekvenser som det kan ge för lärandet. I det här exemplet utgår vi från elevgruppen som har en grav språkstörning. Deltar gör specialpedagogen Marie, som vi inte presenterar ytterligare med hänsyn till eleven och dennes familj samt Sofia Nyman, rådgivare på Resurscenter Tal- och språk på myndigheten. Samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på myndigheten. Släpptes den 3 februari 2022.

Ladda ner avsnitt 67
Lyssna på avsnitt 67 på Spotify
Lyssna på avsnitt 67 på Apple podcast 
Läs avsnitt 67 (PDF-dokument, 209 kB)

Avsnitt 66: Utvecklande arbetssätt på fordonsprogrammet - ett lyft för både lärare och elever

Hur kan man skapa en bättre fysisk och psykosocial lär- och arbetsmiljö för både elever och lärare på gymnasieskolans yrkesprogram?  På Bromangymnasiet i Hudiksvall har både motivation och resultat blivit bättre tack vare en satsning där elever och arbetslag haft en gemensam drivkraft och målsättning. Medverkar gör Clas Falk, biträdande rektor på Bromangymnasiet och Susanne Wennberg, rådgivare på SPSM. Samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på SPSM. Släpptes den 24 november 2021.

Ladda ner avsnitt 66
Lyssna på avsnitt 66 på Spotify
Lyssna på avsnitt 66 på Apple podcast
Läs avsnitt 66 (PDF-dokument, 140 kB)

Bilden visar en kvinnas ansikte snett bakifrån. Kvinnan står vid en poddutrustning. Vi ser också texterna Matematiksvårigheter och Podden Lika Värde.

Avsnitt 65: Så gjorde vi matematikundervisningen tillgänglig tillsammans

Diagnosen dyskalkyli, eller specifika räknesvårigheter som det också kallas, är svår att bemöta utan att involvera individen som lever med den. I det här samtalet får du som lyssnar ta del den resa tidigare gymnasieeleven Emmy och hennes lärare Martina behövde göra för att komma fram till hur undervisningen i matematik behövde se ut för att Emmy skulle nå sina mål trots sina stora svårigheter i ämnet matematik. Medverkar gör även Helene Slivka, rådgivare på SPSM och samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på SPSM. Släpptes den 11 november 2021.

Ladda ner avsnitt 65
Lyssna på avsnitt 65 på Spotify
Lyssna på avsnitt 65 på Apple podcast
Läs avsnitt 65 (PDF-dokument, 209 kB)

Bilden visar en kvinnas ansikte snett bakifrån. Kvinnan står vid en poddutrustning. Vi ser också texterna Matematiksvårigheter och Podden Lika Värde.

Avsnitt 64: Dyskalkyli - så utreds det

Frågorna kring diagnosen dyskalkyli är många och diagnosen är flitigt diskuterad inom skolan. Hur brukar man upptäcka att ett barn eller en elev har dyskalkyli? Hur går en utredning till? Vad testar ni hos eleven och hur kommer ni fram till om det rör sig om dyskalkyli eller inte?

Vi får ofta frågor om hur man kan gå till väga för att få en remiss till en logopedmottagning som utreder räknesvårigheter. Det vanligaste är att skolan skriver en remiss men det finns även möjlighet att vända sig till sin vårdcentral för en remiss. Medverkar gör Jonas Walfridsson, logoped på logopedmottagningen vid Danderyds sjukhus, och Jessica Borglund, rådgivare på SPSM. Samtalsledare är Erika Bergman. Släpptes den 18 oktober 2021. 

Ladda ner avsnitt 64
Lyssna på avsnitt 64 på Spotify
Lyssna på avsnitt 64 på Apple podcast
Läs avsnitt 64 (PDF-dokument, 169 kB)

Bilden visar en kvinnas ansikte snett bakifrån. Kvinnan står vid en poddutrustning. Vi ser också texterna Intellektuell funktionsnedsättning  och Podden Lika Värde.

Avsnitt 63: Livskunskap för elever med intellektuell funktionsnedsättning

För att elever med intellektuell funktionsnedsättning ska få en bra start i vuxenlivet behöver de få möjlighet att samtala kring känslor och socialt samspel. Specialpedagogerna Marita Holgersson och Helena Helander har lång erfarenhet av att arbeta med elever och unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning och har nu skrivit ett läromedel på ämnet. Samtalsledare är Erika Bergman. Släpptes den 23 september 2021.

Ladda ner avsnitt 63 
Lyssna på avsnitt 63 på Spotify 
Läs avsnitt 63 (PDF-dokument, 202 kB)

Bilden visar en kvinnas ansikte snett bakifrån. Kvinnan står vid en poddutrustning. Vi ser också texterna Intellektuell funktionsnedsättning och Podden Lika Värde.

Avsnitt 62: Arbetsplatsförlagt lärande för elever med intellektuell funktionsnedsättning

Ett samtal som sätter fokus på hur viktigt det är med arbetsförlagt lärande, det som förkortas APL, för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Vad är det som gäller och hur kan man som skola skapa så bra förutsättningar som möjligt för eleven och för en arbetsplats som tar emot en elev? Medverkar gör Nina Wendelin, lärare och APL-samordnare på Kung Sagas anpassade gymnasieskola i Stockholm och Eva-Lisa Andersson, rådgivare på SPSM. Samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på SPSM. Släpptes den 1 september 2021.

I avsnittet förekommer begreppet gymnasiesärskola, som den 2 juli 2023 bytte namn till anpassad gymnasieskola.

Ladda ner avsnitt 62
Lyssna på avsnitt 62 på Spotify 
Läs avsnitt 62 (PDF-dokument, 164 kB)

Bilden visar en kvinnas ansikte snett bakifrån. Kvinnan står vid en poddutrustning. Vi ser också texterna Intellektuell funktionsnedsättning och Podden Lika Värde.

Avsnitt 61: Samläsning på gymnasiet för elever med intellektuell funktionsnedsättning

Om samläsning på gymnasiet för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Vad är det för någonting och vad innebär det och vilken skillnad gör det för eleverna när det gäller deras utbildning och senare i livet också valmöjligheter? Medverkar gör Nadja Ekström, samordnare med fokus på gymnasieutbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning på Nösnäsgymnasiet i Stenungsund och Eva-Lisa Andersson, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Släpptes den 18 augusti 2021.

Ladda ner avsnitt 61
Lyssna på avsnitt 61 på Spotify
Lyssna på avsnitt 61 på Apple podcast
Läs avsnitt 61 (PDF-dokument, 218 kB)

Bilden visar en kvinnas ansikte snett bakifrån. Kvinnan står vid en poddutrustning. Vi ser också texterna Intellektuell funktionsnedsättning och Podden Lika Värde.

Avsnitt 60: Tillgänglighet och delaktighet för elever med intellektuell funktionsnedsättning

Hur skapar man en tillgänglig lärmiljö när det kommer till elever mottagna i anpassad grundskola som är integrerad i grundskoleklass?

Samläsning ställer vissa krav på skolverksamheterna, de behöver förutsättningar och verktyg för att kunna skapa både en social och pedagogisk delaktighet och vad säger forskningen om detta? Medverkande är Linda Petersson Bloom, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten och doktorand, samt Daniel Östlund, docent vid Högskola Kristianstad. Samtalsledare är Erika Bergman. Släpptes den 15 juni 2021.

I avsnittet förekommer begreppet grundsärskola, som den 2 juli 2023 bytte namn till anpassad grundskola. 

Ladda ner avsnitt 60
Lyssna på avsnitt 60 på Spotify
Lyssna på avsnitt 60 på Apple podcast
Läs avsnitt 60  (PDF-dokument, 185 kB)

Bilden visar en kvinnas ansikte snett bakifrån. Kvinnan står vid en poddutrustning. Vi ser också texterna Intellektuell funktionsnedsättning och Podden Lika Värde.

Avsnitt 59: Bedömning av elever med intellektuell funktionsnedsättning

Hur kan du som lärare arbeta med bedömning av elever som går integrerade, det vill säga elever som har intellektuell funktionsnedsättning och som läser i grundskolan, men följer den anpassade grundskolans läroplan? Medverkar gör Daniel Östlund, docent vid Högskolan i Kristianstad och Therese Lindahl, rådgivare på SPSM. Samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på SPSM. Släpptes den 11 juni 2021.

I avsnittet förekommer begreppet grundsärskola, som den 2 juli 2023 bytte namn till anpassad grundskola.

Ladda ner avsnitt 59
Lyssna på avsnitt 59 på Spotify
Lyssna på avsnitt 59 på Apple podcast
Läs avsnitt 59 (PDF-dokument, 222 kB)

Bilden visar en kvinnas ansikte snett bakifrån. Kvinnan står vid en poddutrustning. Vi ser också texterna Intellektuell funktionsnedsättning och Podden Lika Värde.

Avsnitt 58: Samverkan kring elever med intellektuell funktionsnedsättning

Vad innebär en lyckad samverkan kring elever med intellektuell funktionsnedsättning och hur skapar man det? I det här samtalet berättar våra gäster om hur de arbetat för att eleverna ska få så bra pedagogiska och sociala förutsättningar som möjligt under sin skolgång. Medverkande: Linda Davidsson, speciallärare i Linköping, föreläsare och författare om ämnet samverkan och Ami Hemstad, specialpedagog och samordnare för den anpassade grundskolan i Norrköpings kommun. Samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på SPSM. Släpptes den 3 juni 2021.

I avsnittet förekommer begreppet grundsärskola, som den 2 juli 2023 bytte namn till anpassad grundskola.

Ladda ner avsnitt 58
Lyssna på avsnitt 58 på Spotify
Lyssna på avsnitt 58 på Apple podcast
Läs avsnitt 58 (PDF-dokument, 215 kB)

Bilden visar en kvinnas ansikte snett bakifrån. Kvinnan står vid en poddutrustning. Vi ser också texterna Intellektuell funktionsnedsättning och Podden Lika Värde.

Avsnitt 57: Elever med intellektuell funktionsnedsättning och rätten till utbildning

Vilka utbildningsformer finns för elever med intellektuell funktionsnedsättning och hur ser möjligheterna till inkludering ut för den här elevgruppen? Hur kan skolan ge de bästa av förutsättningar för elever som läser enligt den anpassade grund- och gymnasieskolans läroplaner? Medverkar gör Robert Öberg, ombudsman på riksförbundet FUB och Therese Lindahl, rådgivare och kursledare på Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) Samtalsledare är Erika Bergman, pressansvarig på SPSM. Släpptes den 19 maj 2021.

Ladda ner avsnitt 57
Lyssna på avsnitt 57 på Spotify
Lyssna på avsnitt 57 på Apple podcast
Läs avsnitt 57 (PDF-dokument, 221 kB)

Tre personer i en studio där vi spelar in podden lika värde

Avsnitt 56: Kommunikation kring kropp, känslor och sexualitet i grund- och gymnasiesärskolan

Sex och samlevnad kan vara laddat och många känner sig osäkra på hur man kan kommunicera och undervisa i ämnet i den anpassade grund- och gymnasieskolan. Och hur ska man som pedagog bemöta barn och elever med dövblindhet som kommunicerar taktilt när det kommer till kropp och sexualitet?

Möt Natalie Simonsson, sexualupplysare och författare som även tagit fram Skolverkets stödmaterial kring Sex och samlevnadsundervisning, och Sofi Malmgren och Jessica Jägeryd, båda rådgivare på Resurscenter Dövblind. Samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på myndigheten. Släpptes den 30 april 2021.

I avsnittet förekommer begreppen grund- och gymnasiesärskola, som den 2 juli 2023 bytte namn till anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola.

Ladda ner avsnitt 56
Lyssna på avsnitt 56 på Apple podcast
Lyssna på avsnitt 56 på Spotify
Läs avsnitt 56 (PDF-dokument, 203 kB)

En person bakom en mikrofon syns snett bakifrån i profil. Text i bild Utvecklande arbetssätt och Podden Lika värde.

Avsnitt 55: Utvecklande arbetssätt i grundskolan - exemplet Norrtälje

Norrtälje kommun har gjort en stor utvecklingsresa för att öka kompetensen i sina skolor för hur man kan skapa en bra undervisning och skolvardag för elever med NPF. Medverkar gör Ann Lindgren, pedagog med NPF-inriktning Centrala barn- och elevhälsan i Norrtälje kommun och Anna Siverman, specialpedagog och handledare i kommunen. Även Helene Fägerblad deltar, hon arbetar som rådgivare på SPSM. Samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på myndigheten. Släpptes den 15 april 2021.

Ladda ner avsnitt 55
Lyssna på avsnitt 55 på Spotify 
Lyssna på avsnitt 55 i Apple podcast
Läs avsnitt 55 (PDF-dokument, 150 kB)

En person bakom en mikrofon syns snett bakifrån i profil. Text i bild Utvecklande arbetssätt och Podden Lika värde.

Avsnitt 54: Utvecklande arbetssätt i vuxenutbildningen i Uppsala

I Uppsala har man satsat på stödjande team i vuxenutbildningen för att på så sätt minska avhoppen och för att eleverna ska ha möjlighet att nå sina mål med utbildningen. Satsningen startade som ett utvecklingsprojekt som delvis finansierades av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och är idag en etablerad del av vuxenutbildningen i Uppsala. Medverkar gör Susanna Sjöstedt Meshesha, utbildningsledare på vuxenutbildningen Lärcentrum i Uppsala, och Eva‑Lisa Andersson, rådgivare och kursledare på SPSM. Samtalet leds av Erika Bergman, pressekreterare på SPSM. Släpptes den 31 mars 2021.

Ladda ner avsnitt 54
Lyssna på avsnitt 54 på Spotify
Lyssna på avsnitt 54 på Apple podcast
Läs avsnitt 54 (PDF-dokument, 144 kB)

En person bakom en mikrofon syns snett bakifrån i profil. Text i bild är idrott och hälsa och Podden Lika värde.

Avsnitt 53: Inkluderande undervisning i ämnet idrott och hälsa för elever med synnedsättning

Hur kan man arbeta på ett bra sätt för att elever med synnedsättning eller blindhet ska kunna vara delaktig i idrottsundervisningen och ha likvärdiga förutsättningar som sina klasskamrater? Lena Magnusson på Dotorpsskolan i Falköping berättar om hur hon som idrottslärare arbetade med sina elever med blindhet. Deltar gör även Inger Axelsson och Lisen Lehman, båda rådgivare på SPSM med lång erfarenhet av att möte barn och elever med blindhet. Samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på myndigheten. Släpptes den 18 februari 2021.

Ladda ner avsnitt 53
Lyssna på avsnitt 53 på Spotify
Lyssna på avsnitt 53 på Apple podcast
Läs avsnitt 53 (PDF-dokument, 128 kB)

En person bakom en mikrofon syns snett bakifrån i profil. Text i bild är idrott och hälsa och Podden Lika värde.

Avsnitt 52: Utformningen av undervisningen i ämnet idrott och hälsa – vad säger forskningen?

Vad säger forskningen om hur undervisningen i ämnet idrott och hälsa kan utformas för elever som har en funktionsnedsättning eller som har svårigheter i det sociala samspelet? Forskarna Kim Wickman vid Umeå universitet och Kajsa Jerlinder vid Högskolan i Gävle berättar om vad de sett när de gått igenom svensk och internationell forskning i området idrott och hälsa. Samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på SPSM. Släpptes den 3 februari 2021.

Ladda ner avsnitt 52
Lyssna på avsnitt 52 på Spotify
Lyssna på avsnitt 52 på Apple podcast
Läs avsnitt 52  (PDF-dokument, 191 kB)

En person bakom en mikrofon syns snett bakifrån i profil. Text i bild är idrott och hälsa och Podden Lika värde.

Avsnitt 51: Tillgänglig undervisning i ämnet idrott och hälsa

En tillgänglig lärmiljö i ämnet idrott och hälsa med fokus på socialt samspel heter den forskningssammanställning som Skolforskningsinstitutet och Specialpedagogiska skolmyndigheten har tagit fram tillsammans. I det här avsnittet samtalar projektledarna Alva Appelgren, Skolforskningsinstitutet, och Karin Fröding, Specialpedagogiska Skolmyndigheten om rapportens viktigaste slutsatser. Samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Släpptes den 21 januari 2021.

Ladda ner avsnitt 51
Lyssna på avsnitt 51 på Spotify
Lyssna på avsnitt 51 på Apple podcast
Läs avsnitt 51 (PDF-dokument, 230 kB)

En person bakom en mikrofon syns snett bakifrån i profil. Text i bild är matematiksvårigheter  och Podden Lika värde.

Avsnitt 50: Stödmaterial matematiksvårigheter

I det här avsnittet samtalar rådgivarna Helene Slivka och Jessica Borglund om matematiksvårigheter. Vad det är för något, vad det innebär för eleven och hur skolan behöver organisera sig för att ge bästa möjliga stöd. Utgångspunkt för avsnittet är Stödmaterial matematiksvårigheter som släpptes i december 2020. Samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på myndigheten. Släpptes den 8 januari 2021. 

Ladda ner avsnitt 50
Lyssna på avsnitt 50 på Spotify
Lyssna på avsnitt 50 på Apple podcast 
Läs avsnitt 50 (PDF-dokument, 140 kB)

Bilden visar en kvinnas ansikte snett bakifrån. Kvinnan står vid en poddutrustning. Vi ser också texterna Digitalt lärande och Podden Lika Värde.

Avsnitt 49: Digitala verktyg i undervisningen för elever med hörselnedsättning

Tanja Ojaniemi, förstelärare på Lindåsskolan i Emmaboda och Marina Isaksson Blomkvist, rådgivare på Resurscenter döv/hörsel på Specialpedagogiska skolmyndigheten samtalar om tydliggörande pedagogik med hjälp av digitala verktyg. Samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på myndigheten. Släpptes den 18 december 2020.

Ladda ner avsnitt 49 
Lyssna på avsnitt 49 på Spotify
Lyssna på avsnitt 49 på Apple podcast
Läs avsnitt 49 (PDF-dokument, 147 kB)

Bilden visar en kvinnas ansikte snett bakifrån. Kvinnan står vid en poddutrustning. Vi ser också texterna Digitalt lärande och Podden Lika Värde.

Avsnitt 48: Skoldatatekens betydelse för utvecklingen av digitalt lärande

Många av Sveriges kommuner har tillgång till ett skoldatatek eller liknande verksamhet. I det här avsnittet samtalar Ulrika Jonsson, IKT-strateg i Södertälje kommun och Frida Karlsson, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten om hur skoldatateken kan fungera som ett viktigt stöd i arbetet med den strategiska it-utvecklingen i skolan. Samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på myndigheten. Släpptes den 8 december 2020.

Ladda ner avsnitt 48 
Lyssna på avsnitt 48 på Spotify 
Lyssna på avsnitt 48 på Apple podcast
Läs avsnitt 48 (PDF-dokument, 157 kB)

 

Bilden visar en kvinnas ansikte snett bakifrån. Kvinnan står vid en poddutrustning. Vi ser också texterna Läs- och skrivsvårigheter och Podden Lika Värde.

Avsnitt 47: Digitala verktyg som ett tidigt stöd i läs- och skrivutveckling

Ett samtal om läs- och skrivutveckling för barn i förskoleklass och lågstadiet och hur man kan använda sig av digitala verktyg i den processen samt hur dessa verktyg kan bli en stor hjälp för elever med läs- och skrivsvårigheter.

Medverkar gör Lollo Eriksson och Ulrika Näsholm, båda rådgivare på SPSM och Erika Bergman, pressekreterare på myndigheten, är samtalsledare. Släpptes den 25 november 2020.

Ladda ner avsnitt 47 
Lyssna på avsnitt 47 på Spotify
Lyssna på avsnitt 47 på Apple podcast 
Läs avsnitt 47 (PDF-dokument, 150 kB)

Bilden visar en kvinnas ansikte snett bakifrån. Kvinnan står vid en poddutrustning. Vi ser också texterna Läs- och skrivsvårigheter och Podden Lika Värde.

Avsnitt 46: Vad säger forskningen om användningen av digitala verktyg för elever med läs- och skrivsvårigheter?

Vad säger forskningen när det gäller användandet av digitala verktyg för elever med läs- och skrivsvårigheter, och hur man som skola skapar bra förutsättningar för lärare att använda de digitala verktygen i sin undervisning? Gäster är Idor Svensson, professor vid Linnéuniversitetet som har forskat inom ämnet psykologi, främst avseende läs- och skrivsvårigheter och dyslexi, och Gunilla Almgren Bäck, rådgivare hos oss vid Specialpedagogiska skolmyndigheten som just nu också är verksam som doktorand vid Linnéuniversitetet. Samtalsledare är Erika Bergman. Släpptes den 18 november 2020.

Laddar ner avsnitt 46
Lyssna på avsnitt 46 på Spotify
Lyssna på avsnitt 46 på Apple podcast
Läs avsnitt 46 (PDF-dokument, 146 kB)

Avsnitt 45: Flerparts-kommunikation med barn och elever med dövblindhet

Vad kan förskolor och skolor göra för att den som inte har tillgång till syn och hörsel också ska ha förutsättningar att vara med i en gemenskap och kunna delta också i ett samtal när det är fler med? Sofi Malmgren och Jessica Jägryd arbetar som rådgivare på myndigheten och har mångårig erfarenhet av att möta barn och elever med dövblindhet. I det här avsnittet berättar de om flerpartskommunikation och flerpartssamtal i mötet med barn och elever med dövblindhet. Samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på myndigheten. Släpptes den 9 november 2020.

Ladda ner avsnitt 45
Lyssna på avsnitt 45 på Spotify
Lyssna på avsnitt 45 på Apple podcast
Läs avsnitt 45 (PDF-dokument, 188 kB)

Avsnitt 44: Taktil kommunikation i pandemitider

Det här avsnittet är ett komplement till avsnitt 43 och kommande avsnitt 45 som båda handlar om taktil kommunikation i mötet med barn och elever med dövblindhet. De spelades in precis innan Coronapandemin bröt ut och eftersom pandemin dessvärre fortfarande pågår ville vi komplettera med några kommentarer kring ämnet i rådande läge. 

Medverkar gör Jessica Jägryd, rådgivare och Erika Bergman, pressekreterare på myndigheten leder samtalet som vanligt. Släpptes 30 oktober 2020.

Ladda ner avsnitt 44
Lyssna på avsnitt 44 på Spotify
Lyssna på avsnitt 44 på Apple podcast
Läs avsnitt 44 (PDF-dokument, 120 kB)

Avsnitt 43: Taktil kommunikation med barn och elever med dövblindhet

Vad är taktil kommunikation och hur använder man det i undervisningen? Samtal om språk och kommunikation för barn och unga med dövblindhet och hur viktigt det är att deras rätt till språk verkligen tas om hand och respekteras. Medverkande är Sofi Malmgren och Jessica Jägryd, båda rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på myndigheten. Släpptes den 23 oktober 2020.

Ladda ner avsnitt 43
Lyssna på avsnitt 43 på Spotify
Lyssna på avsnitt 43 på Apple podcast
Läs avsnitt 43 (PDF-dokument, 185 kB)

Avsnitt 42: Samordning för ett hållbart elevhälsoarbete ur ett forskarperspektiv

Pia Skott, docent i pedagogik och Ingrid Hylander, psykolog och docent i pedagogik vid Karolinska institutet, har på uppdrag av myndigheten genomfört en uppföljande studie om skolor som deltagit i vår nätbaserade kurs "Att höja skolans elevhälsokompetens – ett processarbete för likvärdig utbildning". I det här avsnittet samtalar de med Erika Bergman, pressekreterare på SPSM om studiens viktigaste slutsatser. Släpptes den 7 oktober 2020.

Ladda ner avsnitt 42
Lyssna på avsnitt 42 på Spotify
Lyssna på avsnitt 42 på Apple podcast
Läs avsnitt 42 (PDF-dokument, 167 kB) 

Avsnitt 41: Systematiskt elevhälsoarbete i Österåkers kommun

I Österåkers kommun i Stockholms län leder elevhälsochefen Henrik Kempe arbetet för en mer likvärdig skola genom systematiskt elevhälsoarbete. En spännande resa som Henrik delar med sig av i samtal med Erika Bergman, pressekreterare på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Släpptes den 21 september 2020.

Ladda ner avsnitt 41
Lyssna på avsnitt 41 på Spotify
Lyssna på avsnitt 41 på Apple podcast
Läs avsnitt 41 (PDF-dokument, 166 kB)

Avsnitt 40: Systematiskt elevhälsoarbete på Ramsele skola

I det här avsnittet berättar rektorn Anna Lagergren om Ramsele skolas resa till ett systematiskt elevhälsoarbete som idag präglas av delaktighet och dialog, både mellan olika professioner i skolan men också med vårdnadshavare och elever. 

Medverkande är Anna Lagergren, rektor på Ramsele skola och Monika Vigetun, samordnare på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på myndigheten. Släpptes den 14 september 2020.

Ladda ner avsnitt 40 
Lyssna på avsnitt 40 i Spotify
Lyssna på avsnitt 40 i Apple podcast 
Läs avsnitt 40 (PDF-dokument, 130 kB)

Avsnitt 35: Systematiskt elevhälsoarbete - nyckeln till att främja lärande och hälsa, även i distansundervisningstider

Skolor som har ett systematiskt elevhälsoarbete har klarat omställningen under Coronapandemin generellt sett lite bättre enligt vad myndigheten erfar utifrån samtal med olika skolverksamheter. Dessa skolor har också haft lättare att upprätthålla sitt stöd och ge elever en undervisning som möter deras behov. Och vad är då nyckeln för framgång och vad innebär det att arbeta systematiskt kring elevhälsa?

Medverkande är rådgivarna och kursledarna Erica Sjöberg och Sarah Neuman, samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare. Alla tre arbetar på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Släpptes den 6 juli 2020.

Ladda ner avsnitt 35
Lyssna på avsnitt 35 på Spotify
Lyssna på avsnitt 35 på Apple podcast
Läs avsnitt 35 (PDF-dokument, 147 kB)

En person bakom en mikrofon syns snett bakifrån i profil

Avsnitt 34: Undervisning i lovskola - ett exempel från Luleå kommun

I år är det fler elever än vanligt som erbjuds plats i lovskola på sommarlovet. I Luleå har antalet elever ökat med 60 % vilket bland annat beror på missad undervisningstid på grund av Coronapandemin. I det här avsnittet berättar Cecilia Munter Brandén, rektor i Luleå kommun, om hur de arbetar med lovskolan nu under sommaren. Samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Släpptes den 22 juni 2020.

Ladda ner avsnitt 34 
Lyssna på avsnitt 34 på Spotify 
Lyssna på avsnitt 34 på Apple podcast 
Läs avsnitt 34 (PDF-dokument, 131 kB)

Två personer i halvfigur som tittar på varandra i en poddstudio

Avsnitt 25: Digitala verktyg för en tillgänglig undervisning

För elever med läs- och skrivsvårigheter eller någon annan utmaning som påverkar hur man lär sig på bästa sätt kan digitala verktyg vara nyckeln för att stärka förutsättningarna att lära. Våra rådgivare berättat hur. 

I det här avsnittet medverkar Josephine Andersson och Eva Rännar, båda rådgivare på myndigheten. Samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare. Släpptes den 16 mars 2020.

Ladda ner avsnitt 25 
Lyssna på avsnitt 25 på Spotify 
Lyssna på avsnitt 25 på Apple podcast
Läs avsnitt 25 (PDF-dokument, 160 kB)

Två personer i halvfigur som tittar på varandra. De har varsin mikrofon framför sig.

Avsnitt 23: Stöd till elever med matematiksvårigheter/dyskalkyli

Hur kan undervisningen bli mer tillgänglig för elever med dyskalkyli och matematiksvårigheter? Hur kan skolor arbeta för att fler ska kunna ta till sig matematikämnet?

I studion finns myndighetens rådgivare Heléne Slivka och Jessica Magnusson för att prata om vikten av tidigt stöd och av att stödja varandra som kollegor när det kommer till matematikundervisningen. Samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på SPSM. Släpptes den 17 februari 2020.

Ladda ner avsnitt 23 
Lyssna på avsnitt 23 på Spotify
Lyssna på avsnitt 23 på Apple podcast
Läs avsnitt 23 (PDF-dokument, 161 bytes)

Två personer i halvfigur som tittar på varandra och ler

Avsnitt 22: Läs- och skrivsvårigheter i kombination med annan funktionsnedsättning. Hur ger man rätt stöd?

Det är vanligt att man missar läs- och skrivsvårigheter hos elever med inlärnings- eller koncentrationssvårigheter - vilka konsekvenser får det? Hur upptäcker man och hur ger man rätt stöd?

Medverkande: Jakob Åsberg, docent vid Göteborgs universitet, Gillbergs centrum och Ylva Schön, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Samtalsledare är Erika Bergman. Släpptes den 7 februari 2020.

Ladda ner avsnitt 22 
Lyssna på avsnitt 22 i Spotify 
Lyssna på avsnitt 22 i Apple podcast
Läs avsnitt 22 (PDF-dokument, 168 bytes)

Två personer som

Avsnitt 21: Systematiskt kvalitetsarbete kring läs- och skrivsvårigheter - så arbetar Håbo kommun

I det här avsnittet deltar Håbo kommun som jobbar på ett bra och tydligt sätt med kommungemensamma rutiner för hur alla skolor kan ge elever med läs‑ och skrivsvårigheter anpassningar i undervisningen.

Medverkande: Gärd Roxin, specialpedagog och språk-, läs- och skrivutvecklare i Håbo kommun och Anna Grape, rådgivare på SPSM. Samtalsledare är Erika Bergman, pressansvarig på SPSM. Släpptes den 31 januari 2020.

Ladda ner avsnitt 21 
Lyssna på avsnitt 21 på Spotify 
Lyssna på avsnitt 21 på Apple podcast 
Läs avsnitt 21 (PDF-dokument, 153 bytes)

två personer, an vänd mot kameran, den andra från, framför varsin mikrofon

Avsnitt 20: Läs- och skrivträning för barn och elever med läs- och skrivsvårigheter

I dag finns det många digitala hjälpmedel och möjligheter att lyssna på text eller att kunna diktera och så vidare. Varför är det ändå viktigt att fortsätta jobba med läs- och skrivträning för elever med dyslexi? Och hur gör man det?

Medverkar gör Ylva Schön och Anna Grape, båda rådgivare på myndigheten. Samtalsledare är Erika Bergman. Släpptes den 22 januari 2020.

Ladda ner avsnitt 20
Lyssna på avsnitt 20 på Spotify
Lyssna på avsnitt 20 på Apple Podcasts
Läs avsnitt 20  (PDF-dokument, 150 bytes)

En person i profil som ler framför en mikrofon

Avsnitt 19: Strategier och stöd för elever med läs- och skrivsvårigheter.

Det första avsnittet i en serie om fyra kring läs -och skrivsvårigheter. Vad innebär läs- och skrivsvårigheter för en elevs lärande och vilka strategier behövs och vilket stöd kan man erbjuda?

Medverkande: Ylva Schön och Anna Grape, båda rådgivare på myndigheten. Samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på myndigheten. Släpptes den 15 januari 2020.

Ladda ner avsnitt 19 
Lyssna på avsnitt 19 på Apple podcast 
Lyssna på avsnitt 19 på Spotify 
Läs avsnitt 19 (PDF-dokument, 301 bytes)

Avsnitt 16: Så ger vi elever med språkstörning en bra skolgång

Att ha en språkstörning innebär att man som individ har svårt att uttrycka sig och det kan även vara svårt att förstå vad andra säger. Det påverkar lärandet och förstås också förutsättningarna för en elev visa vad man kan och har lärt sig. Så hur kan man stötta dessa elever i klassrummet?

I avsnittet deltar Hanna Larsson och Sara Karlsson som båda arbetar som lärare på Hällsboskolan i Umeå. Samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på myndigheten. Släpptes den 20 november 2019.

Ladda ner avsnitt 16
Lyssna på avsnitt 16 på Spotify
Lyssna på avsnitt 16 på Apple podcast
Läs avsnitt 16 (PDF-dokument, 231 bytes)

Avsnitt 14: Stärk språk och kommunikation för barn och elever med språkstörning med hjälp av högläsning

Hur man kan du arbeta med högläsning på ett bra sätt? Om vikten av att jobba med högläsning för att stärka språk och förutsättningar att kommunicera för barn med språkstörning eller som har andra språkliga svårigheter.

Annelie Westlund, rådgivare på SPSM och Jim Gustafsson, logoped och författare, som arbetar på Bamse språkförskolor i Stockholm. Samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på SPSM. Avsnittet är 36 minuter långt och släpptes den 31 oktober 2019.

Ladda ner avsnitt 14 
Lyssna på avsnitt 14 på Apple podcast 
Lyssna på avsnitt 14 på Spotify

Läs avsnitt 14  (PDF-dokument, 280 bytes)

Avsnitt 8: Så arbetar du med AKK och elever med språkstörning

Hur kan du med hjälp av AKK ge stöd till elever med språkstörning? I det här avsnittet får du som lyssnar tips om hur du kan använda alternativ kompletterande kommunikation, AKK, till elever med språkstörning.

Medverkar gör våra medarbetare Isabel Olsson, rådgivare och Anna Strömberg, logoped. Samtalsledare är Erika Bergman. Avsnittet är knappt 29 minuter långt och släpptes den 5 juli 2019.

Ladda ner avsnitt 8 
Lyssna på avsnitt 8 på Spotify
Lyssna på avsnitt 8 på Apple podcast  
Läs avsnitt 8 (PDF-dokument, 242 bytes)

Johnny och Isabel i poddstudion

Avsnitt 7: Med rätt att kommunicera - vad är AKK?

Att kunna kommunicera är en rättighet! I det här avsnittet får du som lyssnar en introduktion till AKK, Alternativ kompletterande kommunikation.

Isabel Olsson och Johnny Andersson, båda rådgivare. Samtalsledare är Erika Bergman. Avsnittet är 23 minuter långt.

Ladda ner avsnitt 7 
Lyssna på avsnitt 7 på Spotify  
Lyssna på avsnitt 7 på Apple podcast  
Läs avsnitt 7 (PDF-dokument, 239 bytes)

Publicerat 2024-05-13