Kompetensutveckling

Specialpedagogikens dag 2024

Specialpedagogikens dag arrangeras årligen av Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet. I år var temat Specialpedagogiska utmaningar och elevhälsan och sändes onsdagen den 6 mars 2024. Nedan hittar du inspelningarna från SPSMs spår.

Förmiddagen sändes från Stockholms universitet och inspelningen hittar du på SUs webbplats.

SPSMs programpunkter

Skolans gemensamma elevhälsoarbete i teori och praktik

Inspelad föreläsning under Specialpedagogikens dag 2024. Skollagens regleringar om elevhälsa trädde i kraft sommaren 2023. SPSM och Skolverket berättar om bakgrunden och intentionerna om förtydligandena. Sarah Neuman och Erica Sjöberg, rådgivare SPSM, Lydia Folke, undervisningsråd Skolverket.

Vad innebär förtydligandet i skollagen i praktiken? Hur kan elevhälsoarbetet utvecklas? SPSM och Skolverket delar med sig av vilket stöd som finns att få från respektive myndighet. Sarah Neuman och Erica Sjöberg, rådgivare SPSM, Lydia Folke, undervisningsråd Skolverket.

Ta del av presentationen i PDF-format (PDF-dokument, 2 MB).

Hur kan samarbete mellan olika yrkesgrupper stödja barns och elevers lärande, utveckling och hälsa i en inkluderande verksamhet?

Inspelad föreläsning under Specialpedagogikens dag 2024. European Agency for Special Needs and Inclusive Education har tillsammans med 26 medlemsländer arbetat med kartläggning och hur man kan utveckla och förbättra specialiststöd. Specialister är olika professioner inom och utanför skolan. Genom kartläggning av ländernas stödinsatser började ett mönster framträda som efter gemensam analys resulterade i ett ramverk.

Ramverket togs fram för att vägleda verksamheter som vill följa upp och utveckla sitt specialiststöd. SPSM deltog i projektet och har anpassat ramverket till svenska styrdokument och elevhälsans uppdrag. Vi presenterar ramverket och hur det kan användas för att utveckla tvärprofessionella insatser så att de stödjer en mer likvärdig och inkluderande utbildning. Elisabeth Högberg, utredare SPSM och styrelsemedlem i European Agency Joel Nutti Rutschman, rådgivare med psykologisk kompetens SPSM.

Ta del av presentationen i Powerpoint-format (Powerpoint-dokument, 6 MB).

Utredning av en elevs behov av särskilt stöd – SPSM:s och Skolverkets stödmaterial

Inspelad föreläsning under Specialpedagogikens dag 2024. SPSM och Skolverket har tillsammans tagit fram ett material för att stödja skolorna i arbetet med att göra en utredning om en elev är i behov av särskilt stöd. Stödmaterialet riktar sig till all skolpersonal inom de verksamheter som omfattas av skollagens reglering av särskilt stöd. Materialet ger förslag på en arbetsgång där kartläggning och pedagogisk bedömning beskrivs i olika steg. Det innehåller också stöd för dokumentation av utredningen. Åsa Elebring, undervisningsråd Skolverket, Linda Sandell, rådgivare SPSM.

Ta del av presentationen i PDF-format (PDF-dokument, 431 kB).

Publicerat 2024-03-11