Kompetensutveckling

Vår roll som forskningsspridare

Vi sammanställer och sprider relevanta forskningsresultat, med fokus på specialpedagogik. 

Vi sprider forskningsresultat för att

  • öka kunskapen om specialpedagogiska frågor
  • skapa en framtidsorienterad pedagogik
  • ge stöd som bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 

Det ska i sin tur skapa förutsättningar till en bättre utbildning för barn, elever och vuxna med funktionsnedsättning.

Forskning för dig som arbetar inom pedagogisk verksamhet, särskilt inom specialpedagogik

Forskningsresultaten som vi sammanställer ska vara till nytta för dig som arbetar inom pedagogisk verksamhet, särskilt i ditt specialpedagogiska arbete. 

Vi sprider forskningsresultaten på olika sätt. Vi skapar till exempel forum för diskussioner, som i våra webbinarier, men också i forum som arrangeras av andra. Vi lyfter forskning i vår podd och tidskrift Lika värde, vi tipsar medier och strävar efter att nå så många som möjligt med intressen inom specialpedagogik. 

  • Podden Lika värde
  • Tidskriften Lika värde
  • Forskningsutblickar, med nyheter och aktualiteter. Främst svensk forskning från expertgranskade, vetenskapliga tidskrifter.
  • Våra egna skrifter i en populärvetenskaplig ton, med tydlig förankring i vetenskap och beprövad erfarenhet. Forskningsresultaten finns redan när vi ber forskare skriva utifrån ett visst perspektiv. När vi och forskarna har en överenskommelse är det vi som finansierar arbetet med den specifika skriften.

Hur vi arbetar

När vi sammanställer och sprider forskning är syftet att visa olika typer av forskning och forskningsresultat. Vi lyfter forskningsresultat som är aktuella inom det specialpedagogiska området. Respektive forskare svarar i sin tur för innehållet.

Forskningssamarbete mellan myndigheter och länder

Skolmyndigheterna Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolforskningsinstitutet och Skolinspektionen samarbetar kring forskningsspridning och forskningsanvändning.

Skolmyndigheterna verkar för att svensk skola ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. För skolhuvudmäns, rektorers, lärares och annan personal inom förskola och skolas skull, är det viktigt att myndigheterna har en ömsesidig kunskap om respektive uppdrag på området och att vi kompletterar varandra på ett tydligt sätt.

Genom ökad samordning ska myndigheternas budskap bli mer enhetligt och sammanhållet, detta ska i sin tur leda till att det blir enklare att arbeta utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i skolverksamheten. 

Samverkan är ett ständigt utvecklingsområde och Specialpedagogiska skolmyndigheten samverkar gärna med myndigheter på flera sätt. Till exempel genom att ta fram systematiska forskningsöversikter tillsammans med andra skolmyndigheter och myndigheter inom andra departement.

Ett internationellt perspektiv

European Agency for Special Needs and Inclusive Education är ett nätverk som består av 31 europeiska länder. Nätverket arbetar för att utveckla samarbetet inom utbildningsområdet och för att förbättra kvaliteten inom specialpedagogiken i Europa.

Specialpedagogiska skolmyndigheten representerar Sverige. Nätverket leder dels till att vi tar del av kunskapssammanställningar utifrån forskning och styrning ur ett Europaperspektiv, dels till att vi delar med oss av våra kunskaper och erfarenheter från Sverige.

European Agency for Special Needs and Inclusive Education 

Publicerat 2024-01-16