Vår roll som forskningsspridare

Specialpedagogiska skolmyndigheten sammanställer och sprider relevanta forskningsresultat. För oss ligger fokus på specialpedagogik. 

Vi sprider forskningsresultat för att

 • öka kunskapen om specialpedagogiska frågor
 • skapa en framtidsorienterad pedagogik
 • ge stöd som bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 

Det ska i sin tur skapa förutsättningar till en bättre utbildning för barn, elever och vuxna med funktionsnedsättning.

Till er vänder vi oss 

Forskningsresultaten som vi sammanställer ska vara till nytta för dig som arbetar inom pedagogisk verksamhet, särskilt i ditt specialpedagogiska arbete. Ibland vänder vi oss till en bredare grupp, andra gånger är mottagargruppen mer specifik. Det beror på forskningens inriktning och produktens utformning. 

Forskningsresultaten sprider vi på olika sätt. Vi skapar till exempel forum för diskussioner, som i våra webbinarier, men också i forum som arrangeras av andra. Vi lyfter forskning i vår podd och tidskrift Lika värde, vi tipsar medier och strävar efter att nå så många som möjligt med intressen inom specialpedagogik. 

 • På vår webbplats finns våra forskningsutblickar. Där presenterar vi nyheter och aktualiteter. Här bevakar vi främst svensk forskning, som är publicerad i expertgranskade, vetenskapliga tidskrifter.
 • Våra egna skrifter presenterar kunskap i en populärvetenskaplig ton. Kunskapen har en tydlig förankring i vetenskap och beprövad erfarenhet. Forskningsresultaten finns redan när vi ber forskare skriva utifrån ett visst perspektiv. När vi och forskarna har en överenskommelse är det vi som finansierar arbetet med den specifika skriften.
 • Vi samlar också aktuella avhandlingar inom specialpedagogik från svenska lärosäten på vår webbplats. 

Så här arbetar vi

När vi sammanställer och sprider forskning är syftet att visa olika typer av forskning och forskningsresultat. Vi lyfter forskningsresultat som är aktuella inom det specialpedagogiska området. Respektive forskare svarar i sin tur för innehållet. 

Stöd och vägledning från Specialpedagogiska skolmyndigheten hittar du i våra utbildningar och i vår rådgivnings- och utredningsverksamhet.

Forskningssamarbete mellan myndigheter och länder

Skolmyndigheterna Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolforskningsinstitutet samt Skolinspektionen har sedan januari 2021 stärkt samarbetet inom forskningsområdet. Det innebär att vi samarbetar kring forskningsspridning och forskningsanvändning. Vi har även tidigare haft ett nätverk för detta men från 2021 är det formaliserat.

Skolmyndigheterna verkar alla för att svensk skola ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. För skolhuvudmäns, rektorers, lärares och annan personal inom förskola och skolas skull, är det viktigt att myndigheterna har en ömsesidig kunskap om respektive uppdrag på området och att vi kompletterar varandra på ett tydligt sätt.

Genom ökad samordning ska myndigheternas budskap bli mer enhetligt och sammanhållet, detta ska i sin tur leda till att det blir enklare att arbeta utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i skolverksamheten. 

Samverkan är ett ständigt utvecklingsområde och Specialpedagogiska skolmyndigheten samverkar gärna med myndigheter på flera sätt. Till exempel genom att ta fram systematiska forskningsöversikter tillsammans med andra. Det är något vi redan gör och vill fortsätta med, både tillsammans med andra skolmyndigheter och myndigheter inom andra departement.

Ett internationellt perspektiv

European Agency for Special Needs and Inclusive Education är ett nätverk som består av 31 europeiska länder. Nätverket arbetar för att utveckla samarbetet inom utbildningsområdet och för att förbättra kvaliteten inom specialpedagogiken i Europa.

Specialpedagogiska skolmyndigheten representerar Sverige. Nätverket leder dels till att vi tar del av kunskapssammanställningar utifrån forskning och styrning ur ett Europaperspektiv, dels till att vi delar med oss av våra kunskaper och erfarenheter från Sverige.

Forskning från andra skolmyndigheter

 • Skolverket
  Bevakar pedagogisk forskning inom flera områden.
 • Skolforskningsinstitutet
  Genomför systematiska sammanställningar av forskningsresultat för verksamma inom skolväsendet.
 • Skolinspektionen
  Publicerar (tillsammans med barn- och elevombudsmannen) rapporter och publikationer, baserade på forskningsresultat.
Publicerat onsdag 5 juli 2023