Kompetensutveckling

Läs- och skriv­svårigheter, litteraturtips

Här är en litteraturlista till fördjupning inom området läs- och skrivsvårigheter, dyslexi.

Börtzell-Szuch, D.V. & Vuorenpää, S. (red.) (2022). Läs- och skrivundervisning utifrån elevers varierade behov. (1. uppl.) Malmö: Gleerups.

Cederquist, S. (2021). Dyslexi i skolan: se hela bilden. (1. uppl.) Stockholm: Sanoma utbildning.

Diaz, P. (2019). Digitala verktyg för språkutvecklande undervisning. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Druid-Glentow, B. (2006). Förebygg och åtgärda läs- och skrivsvårigheter: metodisk handbok. (1. uppl.) Stockholm: Natur och kultur.

Ekegren Johansson, E. (2016). Jag vill bli bemött för den jag är: ungdomars perspektiv på att vara elever med läs- och skrivproblematik. Lic.-avh. Västerås: Mälardalens högskola, 2016. Västerås.

Ekelund, T. (2023). Om dyslexi: Läs-, skriv och språksvårigheter (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Eklöf, E. & Kristensson, J. (2021). Assisterande teknik och lärverktyg: digitalt stöd för elevens språk-, läs- och skrivutveckling. (2. uppl.) Stockholm: Natur & Kultur.

Ericson, B. (red.) (2010). Utredning av läs- och skrivsvårigheter. (4. uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Eriksson, J., Engborg, A. & Norén, S. (2022). Lära barn att läsa: vägen från fonologisk medvetenhet till god läsförståelse. (3. uppl.) Stockholm: LegiLexi.

Forsling, K. & Tjernberg, C. (red.) (2020). Skrivundervisningens grunder. (1. uppl.) Malmö: Gleerups.

Fouganthine, A (2012) Dyslexi genom livet. Ett utvecklingsperspektiv på läs- och skrivsvårigheter. Stockholms universitet.

Fouganthine, A. & Jacobson, C. (2020). Fonologia 2.0: ett pedagogiskt verktyg för att undersöka dyslexi. Stockholm: ILT, Inläsningstjänst.

Fridolfsson, I. (2020). Grunderna i läs- och skrivinlärning. (3. uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Fridolfsson, I. (2019). Vallmomodellen: balanserad läs- och skrivinlärning. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Fridolfsson, I. (2022). Vallmomodellen: balanserad läs- och skrivinlärning. Del 2. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Hagtvet, B.E., Frost, J. & Refsahl, V. (2016). Intensiv läsinlärning: dialog och bemästrande när läsningen har låst sig. (1. uppl.) Stockholm: Studentlitteratur.

Hedman, C. (2012). Flerspråkig elev – med dyslexi? I E. Salameh (Red.) Flerspråkighet i skolan: språklig utveckling och undervisning.  (1. uppl.)  (s. 98-128). Stockholm: Natur & Kultur.

Hyrefelt, K. (2019). Stärk läs- och skrivförmågan!: exempel på läs- och skrivfrämjande insatser. Stockholm: Svenska dyslexiföreningen.

Høien, T. & Lundberg, I. (2013). Dyslexi: från teori till praktik. (2. uppl.) Stockholm: Natur & kultur.

Johansson, B. (2022). Two languages, two scripts: bilingual and biscriptal children with and without reading difficulties read and write in Persian (L1) and Swedish (L2). Diss. Umeå: Umeå universitet, 2022. Umeå

Körling, A. (2022). Från stavfel till stavrätt: - genom bokstäver, ord och litteratur. Malmö: Inläst för Myndigheten för tillgängliga medier, MTM.

Levlin, M. (2014). Lässvårigheter, språklig förmåga och skolresultat i tidiga skolår: en undersökning av 44 elever i årskurs 2 till 3. Diss. Umeå: Umeå universitet, 2014. Umeå.

Lundberg, I. (2009). Bornholmsmodellen: vägen till läsning: språklekar i förskoleklass. (2. uppl.) Stockholm: Natur & kultur.

Lundberg, I. (2008). God skrivutveckling: kartläggning och övningar. (1. uppl.) Stockholm: Natur och kultur.

Lundberg, I. (2010). Läsningens psykologi och pedagogik. (1. uppl.) Stockholm: Natur & kultur.

Lundberg, I. & Herrlin, K. (2014). God läsutveckling: kartläggning och övningar. (3. uppl.) Stockholm: Natur & Kultur.

Lundgren, T. & Ohlis, K. (2013). Vad alla bör veta om läs- och skrivsvårigheter i en digital värld. Sundbyberg: Dyslexiförbundet FMLS.

Lundin, N. & Selin, E. (red.) (2017). Dyslexi: tidig upptäckt och stöttning med alternativa lärverktyg för skolframgång. Stockholm: Gothia.

Monsén, F. (2017). Digital kompetens: i skolan och i klassrummet. (1. uppl.) Stockholm: Natur & Kultur.

Myrberg, M. (2007). Dyslexi: en kunskapsöversikt. Stockholm: Vetenskapsrådet.

Nilvius, C. (2022). Response to Intervention - en specialdidaktisk modell för att förebygga lässvårigheter: Från samlat forskningsläge till tillämpning i svensk skolkontext. Diss. Växjö: Linnéuniversitet, 2022. Växjö.

Pavey, B. (2017). Att förebygga läs- och skrivsvårigheter: i förskolan och skolans tidiga årskurser. (1 uppl.) Lund: Studentlitteratur AB.

Reichenberg, M. (2014). Vägar till läsförståelse: texten, läsaren, samtalet. (2.uppl.) Stockholm: Natur & kultur.

Samuelsson, S. (2009). Dyslexi och andra svårigheter med skriftspråket. (1. uppl.) Stockholm: Natur & kultur.

af Sandeberg, S. (2023). Att arbeta med Wittingmetoden. (1.uppl.) Wittingbok.

af Sandeberg, S. (2019). Vägar till engelska vid läs- och skrivsvårigheter. (1.uppl.) Lund: Nypon förlag.

Stenlund, K. (2017). Läsutveckling under mellan- och högstadiet: en longitudinell studie av läsfärdigheter hos elever med och utan lässvårigheter. Diss. Stockholm: Stockholms universitet, 2017. 

Svenska dyslexiföreningen (2012). Dyslexi: aktuellt om läs- och skrivsvårigheter: ett särtryck av artiklar från Svenska Dyslexiföreningens tidskrift. Bok 2. Stockholm: Svenska dyslexiföreningen.

Svenska dyslexiföreningen (2021). Modell för utredning av läs- och skrivsvårigheter. (rev. uppl.) Spånga: Svenska dyslexiföreningen.

Svensson, I., Lindeblad, E. (2019). 20 års svensk forskning i assisterande teknik – vad har vi lärt oss? Viden om Literacy. (26). 24-30.

Swärd, A. (2008). Att säkerställa skriftspråklighet genom medveten arrangering: Wittingmetodens tillämpning i några olika lärandemiljöer. Diss. Stockholm: Stockholms universitet, 2008. Stockholm.

Taube, K., Fredriksson, U. & Olofsson, Å. (2015). Kunskapsöversikt om läs- och skrivundervisning för yngre elever (Elektronisk resurs).

Tjernberg, C. (2016). Skrivundervisning: processinriktat skrivande i klassrummet. (1. uppl.) Stockholm: Natur & kultur.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (2014). Dyslexi hos barn och ungdomar: tester och insatser; en systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU).

Wedin, Å. & Hedman, C. (red.) (2013). Flerspråkighet, litteracitet och multimodalitet. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Wengelin, Å. & Nilholm, C. (2013). Att ha eller sakna verktyg: om möjligheter och svårigheter att läsa och skriva. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Westlund, B. (2012). Att undervisa i läsförståelse: lässtrategier och studieteknik. (2. uppl.) Stockholm: Natur & kultur.

Wolff, U. (2021). Prevention och intervention för att motverka ordavkodningssvårigheter. I M. Westling Allodi (Red.), Specialpedagogik för lärare. (1 uppl.) (s. 303-322). Stockholm: Natur & Kultur.

Örtenberg, U. (2020). Tid för skrivutveckling: vid läs- och skrivsvårigheter. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Publicerat 2023-12-13