Döv eller nedsatt hörsel med intellektuell funktionsnedsättning

Barn och elever som är döva eller har en hörselnedsättning i kombination med intellektuell funktionsnedsättning är en heterogen grupp som ofta behöver olika typer av anpassningar. En majoritet går i skolan integrerat med hörande barn. Det kan innebära en extra utmaning för dig som arbetar i skola och förskola. Här får du veta mer om funktionsnedsättningen och vilket stöd SPSM kan erbjuda dig.

Det är inte ovanligt att personer med hörselnedsättning och intellektuell funktionsnedsättning även har andra funktionsnedsättningar som uppträder samtidigt. När en person har flera funktionsnedsättningar i kombination blir den totala summan ofta större än av varje enskild nedsättning var för sig

För den som är döv eller har en grav hörselnedsättning så minskar möjligheten för utveckling av det talade språket. Graden av hörselnedsättning påverkar vilken typ av hörhjälpmedel och stöd som behövs för att personens språk och kommunikation ska kunna utvecklas.

En person med intellektuell funktionsnedsättning kan ha svårigheter att förstå och lära sig saker, och det kan också ta längre tid. Funktionsnedsättningen kan påverka personens förmåga att tolka, bearbeta och förstå sinnesintryck.  

Graden av hörselnedsättning och kombinationen av funktionsnedsättningar innebär att varje elev är unik och behöver just sina anpassningar. 

Vilka blir svårigheterna?

Att ha en hörselnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättningar påverkar alla situationer i skolan och i vardagen. Det påverkar elevens ork, energi, lärande och möjligheter till delaktighet.

Den som har flera funktionsnedsättningar har svårigheter att kommunicera. Personen kan behöva kommunicera på flera sätt och utvecklingen av språk och kommunikation blir därmed mer komplex.

Hur kan skolan anpassa undervisningen och lärmiljön?

Genom att skolan får kunskap om konsekvenser av funktionsnedsättningar i kombination och hur det påverkar elevernas lärande så kan undervisningen och lärmiljön individanpassas. 

Eleverna behöver bland annat få tillgång till olika sätt att kommunicera på för att kunna delta i undervisningen och nå skolans mål. Svenskt teckenspråk, tecken som stöd, bilder, symboler, kroppsspråk och gester är exempel på kommunikationssätt som kan användas.

Det här kan du tänka på i undervisningen och i mötet med eleven:

 • Möt eleven på ett strukturerat sätt, ge visuellt stöd genom att använda tecken, teckenspråk, schema och bilder.
 • Använd ett konkret språk i mötet med eleven.
 • Se till att eleven har förförståelse och är förberedd på kommande aktivitet.
 • Använd hörseltekniska hjälpmedel som lärarmikrofon och kompismikrofoner under hela skoldagen. Stötta eleven i att använda sin hörteknik.
 • Säkra att eleven förstår undervisningens mål och syfte.
 • Eleven behöver få variationer och pauser eftersom funktionsnedsättningarna påverkar koncentrationen.
 • Ge eleven tid för reflektion.

Eleverna har olika behov beroende på kombinationen av funktionsnedsättningar. Skolan behöver därför kartlägga kunskapen kring varje elev för att kunna utforma en individuellt anpassad lärmiljö och ge rätt anpassningar och stöd. 

Det är viktigt att ta hänsyn till:

 • personens allmänna utvecklingsnivå
 • graden av hörselnedsättning
 • eventuell förekomst av andra perceptionsstörningar
 • personens egna kommunikativa förutsättningar
 • personens spontana val av kommunikationssätt

Skolor som behöver stöd i att kartlägga en elevs behov kan kontakta oss på SPSM. Vi erbjuder stöd med en specialpedagogisk utredning kring elever med hörselnedsättning i kombination med annan funktionsnedsättning. Utredningen handlar om att kartlägga elevens förutsättningar, lärmiljö och skolsituation och att utifrån det ge rekommendationer för skolans fortsatta arbete. 

Vi ger också stöd genom information och kompetensutveckling.

Publicerat 2024-01-08

Stöd och råd

Kompetensutveckling

Kurser och webbinarier

Våra skolor