Döv eller nedsatt hörsel med intellektuell funktionsnedsättning

Barn och elever som är döva eller har en hörselnedsättning i kombination med intellektuell funktionsnedsättning är en heterogen grupp som ofta behöver olika typer av anpassningar. En majoritet går i skolan integrerat med hörande barn. Det kan innebära en extra utmaning för dig som arbetar i skola och förskola. Här får du veta mer om funktionsnedsättningen och vilket stöd SPSM kan erbjuda dig.

Det är inte ovanligt att personer med hörselnedsättning och intellektuell funktionsnedsättning även har andra funktionsnedsättningar som uppträder samtidigt. När en person har flera funktionsnedsättningar i kombination blir den totala summan ofta större än av varje enskild nedsättning var för sig

För den som är döv eller har en grav hörselnedsättning så minskar möjligheten för utveckling av det talade språket. Graden av hörselnedsättning påverkar vilken typ av hörhjälpmedel och stöd som behövs för att personens språk och kommunikation ska kunna utvecklas.

En person med intellektuell funktionsnedsättning kan ha svårigheter att förstå och lära sig saker, och det kan också ta längre tid. Funktionsnedsättningen kan påverka personens förmåga att tolka, bearbeta och förstå sinnesintryck.  

Graden av hörselnedsättning och kombinationen av funktionsnedsättningar innebär att varje elev är unik och behöver just sina anpassningar. 

Vad blir svårigheterna?

Att ha en hörselnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättningar påverkar alla situationer i skolan och i vardagen. Det påverkar elevens ork, energi, lärande och möjligheter till delaktighet.

Den som har flera funktionsnedsättningar har svårigheter att kommunicera. Personen kan behöva kommunicera på flera sätt och utvecklingen av språk och kommunikation blir därmed mer komplex.

Hur kan skolan anpassa undervisningen och lärmiljön?

Genom att skolan får kunskap om konsekvenser av funktionsnedsättningar i kombination och hur det påverkar elevernas lärande så kan undervisningen och lärmiljön individanpassas. 

Eleverna behöver bland annat få tillgång till olika sätt att kommunicera på för att kunna delta i undervisningen och nå skolans mål. Svenskt teckenspråk, tecken som stöd, bilder, symboler, kroppsspråk och gester är exempel på kommunikationssätt som kan användas.

Det här kan du tänka på i undervisningen och i mötet med eleven:

 • Möt eleven på ett strukturerat sätt, ge visuellt stöd genom att använda tecken, teckenspråk, schema och bilder.
 • Använd ett konkret språk i mötet med eleven.
 • Se till att eleven har förförståelse och är förberedd på kommande aktivitet.
 • Använd hörseltekniska hjälpmedel som lärarmikrofon och kompismikrofoner under hela skoldagen. Stötta eleven i att använda sin hörteknik.
 • Säkra att eleven förstår undervisningens mål och syfte.
 • Eleven behöver få variationer och pauser eftersom funktionsnedsättningarna påverkar koncentrationen.
 • Ge eleven tid för reflektion.

Kartlägg kunskapen kring eleven

Eleverna har olika behov beroende på kombinationen av funktionsnedsättningar. Skolan behöver därför kartlägga kunskapen kring varje elev för att kunna utforma en individuellt anpassad lärmiljö och ge rätt anpassningar och stöd. 

Det är viktigt att ta hänsyn till:

 • personens allmänna utvecklingsnivå
 • graden av hörselnedsättning
 • eventuell förekomst av andra perceptionsstörningar
 • personens egna kommunikativa förutsättningar
 • personens spontana val av kommunikationssätt

Skolor som behöver stöd i att kartlägga en elevs behov kan kontakta oss på SPSM. Vi erbjuder stöd med en specialpedagogisk utredning kring elever med hörselnedsättning i kombination med annan funktionsnedsättning. Utredningen handlar om att kartlägga elevens förutsättningar, lärmiljö och skolsituation och att utifrån det ge rekommendationer för skolans fortsatta arbete. 

Vi ger också stöd genom information och kompetensutveckling.

Stöd och råd


Kompetensutveckling


Publikationer

SPSM erbjuder material du kan ta hjälp av för att öka din kunskap om lärmiljöer för barn som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med andra funktionsnedsättningar.

Skolor


För elever som är döva med intellektuell funktionsnedsättning

Åsbackaskolan i Örebro tar emot elever som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med intellektuell funktionsnedsättning.

Åsbackaskolan

Specialskolans målgrupper

Barn som på grund av sin funktionsnedsättning eller andra särskilda skäl inte kan gå i grundskolan eller den anpassade grundskolan ska tas emot i specialskolan.

Vem kan gå i specialskola?

Filmer


Lite mer om tvåspråkighet

Barn lär på olika sätt med olika sinnen. Elever som hör dåligt och har ytterligare funktionsnedsättning behöver kommunicera på fler än ett sätt. I den här filmen träffar vi Linnea och hennes mamma. Vi träffar också gymnasieeleven Evelina som berättar om sina två språk.

Charge syndrom

I den här filmen får du information om hur du kan ge stöd i lärmiljön för elever med Charge syndrom. Personer med Charge syndrom har många gånger svårt att uttrycka sig och göra sig förstådda. I ett klassrum kan det visa sig genom att eleven har svårt att upprätthålla sin uppmärksamhet och kanske får beteenden som kan vara svåra för omgivningen att förstå. Det kan skapa oro för dem själva och andra och därmed påverka lärsituationen.

I den här filmen får du information om hur du kan ge stöd i lärmiljön för elever med Charge syndrom. Personer med Charge syndrom har många gånger svårt att uttrycka sig och göra sig förstådda. I ett klassrum kan det visa sig genom att eleven har svårt att upprätthålla sin uppmärksamhet och kanske får beteenden som kan vara svåra för omgivningen att förstå. Det kan skapa oro för dem själva och andra och därmed påverka lärsituationen.

I den här filmen får du information om hur du kan ge stöd i lärmiljön för elever med Charge syndrom. Personer med Charge syndrom har många gånger svårt att uttrycka sig och göra sig förstådda. I ett klassrum kan det visa sig genom att eleven har svårt att upprätthålla sin uppmärksamhet och kanske får beteenden som kan vara svåra för omgivningen att förstå. Det kan skapa oro för dem själva och andra och därmed påverka lärsituationen.

I den här filmen får du information om hur du kan ge stöd i lärmiljön för elever med Charge syndrom. Personer med Charge syndrom har många gånger svårt att uttrycka sig och göra sig förstådda. I ett klassrum kan det visa sig genom att eleven har svårt att upprätthålla sin uppmärksamhet och kanske får beteenden som kan vara svåra för omgivningen att förstå. Det kan skapa oro för dem själva och andra och därmed påverka lärsituationen.

Stöd till barn och elever med hörselnedsättning eller som är döva med ytterligare funktionsnedsättning

Resurscenter dövhörsel ger stöd till barn, elever och vuxenstuderande, i alla skolformer och i hela landet. Det gör vi genom specialpedagogisk utredning, information och utbildning.

Hörselnedsättning och hörteknik

Alla som träffar barn och elever behöver veta och ha kunskap om hur de hör och om hörselns betydelse i olika situationer. 

Till exempel vilka möjligheter har de att tolka och uppfatta språkljud och i vilka miljöer kan de höra som bäst?

Om hörselnedsättning, audiogram och hörteknik. 

Språk är grund för tänkande, lärande och för all utveckling

En tillrättalagd och anpassad lärmiljö är en förutsättning för utveckling och lärande för barn med döva eller hörselnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättning. 

Om barn och elever med hörselnedsättning eller som är döva i kombination med ytterligare funktionsnedsättning

För elever med hörselnedsättning och som också har andra funktionsnedsättningar exempelvis intellektuell funktionsnedsättning eller autism, blir utvecklingen av språk och kommunikation mer komplex.

Mer på andra webbplatser


Broschyr om Charge syndrom

Broschyren beskriver de vanligaste symptomen och de strategier personer med Charge använder sig av för att kompensera för den inre stressen och de olika funktionsnedsättningarna.

Vad är charge syndrom?, Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor

Publicerat torsdag 22 juni 2023