Dövblindhet, kombinerad syn- och hörselnedsättning

Dövblindhet är en funktionsnedsättning som innebär en kombinerad syn- och hörselnedsättning. Stödet i skolan behöver se olika ut beroende på om dövblindheten är medfödd eller om den förvärvas under uppväxten. Här får du veta mer om funktionsnedsättningen och vad SPSM kan hjälpa till med.

Vid dövblindhet är graden av nedsättning så allvarlig att syn och hörsel har svårt att kompensera för varandra. I de flesta fall är orsaken till dövblindhet genetiska syndrom, exempelvis Usher syndrom eller CHARGE syndrom. Det finns även andra faktorer som kan orsaka dövblindhet, exempelvis för tidig födsel, förlossningsskador eller hjärnhinneinflammation.

Till gruppen dövblinda hör personer

 • som definieras som döva och blinda
 • med blindhet och nedsatt hörsel
 • med dövhet och nedsatt syn
 • med nedsatt syn och hörsel
 • som av åldersskäl utvecklar en allvarlig kombination av syn- och hörselnedsättning.

Medfödd eller förvärvad dövblindhet påverkar olika

Dövblindhet kan ses som ett samlingsbegrepp för två målgrupper som har kombinerad syn- och hörselnedsättning; medfödd dövblindhet och förvärvad dövblindhet.

Vid medfödd dövblindhet har barnet inte hunnit utveckla ett språk, innan dövblindheten. Barnet har en syn- och hörselnedsättning som påverkar och försenar utvecklingen av samspel, språk och kommunikation. Få personer med medfödd dövblindhet utvecklar ett fullständigt tal eller teckenspråk.

Vid förvärvad dövblindhet har barnet ofta hunnit utveckla ett tal- och eller teckenspråk innan dövblindheten inträffar. Språkutvecklingen kan se olika ut beroende på barnets erfarenheter från när de såg eller hörde.  

Vilka kan svårigheterna bli?

Personer med medfödd dövblindhet kommunicerar framförallt kroppsligt, taktilt, med beröring, men kan även ha tal och eller teckenspråk. 

Är både syn- och hörselsinnet nedsatt eller saknas helt blir det svårare för eleven att överblicka, tolka och förstå vad som händer runtomkring. Att exempelvis delta i aktiviteter, kommunicera och få information eller att förflytta sig i klassrummet innebär en stor ansträngning.

Att syn och hörsel har svårt att kompensera för varandra innebär:

 • att det mesta tar längre tid, tar energi och att information ofta blir osammanhängande
 • att behovet av att använda sig av andra sinnesintryck ökar, vilket innebär begränsad tillgång till information på avstånd
 • att personen måste förlita sig på information som finns i den nära omgivningen. För att skapa mening blir det nödvändigt att förlita sig på minnet och att dra slutsatser utifrån ofullständig information.

Hur kan läraren anpassa undervisningen?

Elever med dövblindhet behöver individuellt anpassat stöd för att kunna gå i skolan, delta i aktiviteter och ha ett socialt umgänge. För att kunna anpassa lärmiljön och pedagogiska strategier behöver lärmiljön kartläggas. Det är då viktigt att känna till hur eleven ser och hör och om eleven har andra funktionsnedsättningar.

Du som pedagog behöver tolka, förstå och bekräfta eleven. Som stödperson runt eleven kan du tänka på följande

 • Kompensera elevens begränsningar i syn och hörsel genom att göra omgivningen mer förutsägbar och tydlig
 • Ge eleven förutsättningar att vara delaktig i sociala sammanhang genom att taktilt, beskriva miljön ni befinner er i, vilka som deltar och vad som kommer att ske
 • Använd teckenspråk i taktil form, det kan bestå av tecken på kroppen, i eller med elevens hand.

Barn med dövblindhet eller kombinerad syn- och hörselnedsättning har möjlighet att gå i kommunala förskolor, skolor eller friskolor. Även undervisning i specialskolor kan vara ett alternativ. SPSM driver två nationella skolor för elever som är dövblinda, Ekeskolan och Åsbackaskolan.

Stöd och råd


Specialpedagogisk utredning

Skolor som behöver stöd i att kartlägga en elevs behov kan kontakta oss på SPSM. Vi erbjuder stöd med en specialpedagogisk utredning kring elever med dövblindhet. Det handlar om att kartlägga elevens förutsättningar, lärmiljö och skolsituation och att ge rekommendationer för skolans fortsatta arbete. 

Specialpedagogisk utredning

Fråga en rådgivare

För dig som vill ha svar på frågor om dövblindhet finns vår tjänst Fråga en rådgivare. Du kan söka bland redan publicerade frågor och svar eller skicka in en egen fråga.

Fråga en rådgivare

Charge syndrom

I den här filmen får du information om hur du kan ge stöd i lärmiljön för elever med Charge syndrom. Personer med Charge syndrom har många gånger svårt att uttrycka sig och göra sig förstådda. I ett klassrum kan det visa sig genom att eleven har svårt att upprätthålla sin uppmärksamhet och kanske får beteenden som kan vara svåra för omgivningen att förstå. Det kan skapa oro för dem själva och andra och därmed påverka lärsituationen.

I den här filmen får du information om hur du kan ge stöd i lärmiljön för elever med Charge syndrom. Personer med Charge syndrom har många gånger svårt att uttrycka sig och göra sig förstådda. I ett klassrum kan det visa sig genom att eleven har svårt att upprätthålla sin uppmärksamhet och kanske får beteenden som kan vara svåra för omgivningen att förstå. Det kan skapa oro för dem själva och andra och därmed påverka lärsituationen.

I den här filmen får du information om hur du kan ge stöd i lärmiljön för elever med Charge syndrom. Personer med Charge syndrom har många gånger svårt att uttrycka sig och göra sig förstådda. I ett klassrum kan det visa sig genom att eleven har svårt att upprätthålla sin uppmärksamhet och kanske får beteenden som kan vara svåra för omgivningen att förstå. Det kan skapa oro för dem själva och andra och därmed påverka lärsituationen.

I den här filmen får du information om hur du kan ge stöd i lärmiljön för elever med Charge syndrom. Personer med Charge syndrom har många gånger svårt att uttrycka sig och göra sig förstådda. I ett klassrum kan det visa sig genom att eleven har svårt att upprätthålla sin uppmärksamhet och kanske får beteenden som kan vara svåra för omgivningen att förstå. Det kan skapa oro för dem själva och andra och därmed påverka lärsituationen.

Kompetensutveckling


Filmer och föreläsningar om dövblindhet

Ta del av SPSM:s genomförda föreläsningar om dövblindhet.

Litteratur och uppsatser

Fördjupa din kunskap om dövblindhet med litteratur på området.

Publikationer om dövblindhet från SPSM

Vodd- och poddavsnitt om dövblindhet

Specialpedagogiska skolmyndigheten har tagit upp dövblindhet i våra vodd- och poddkanaler på Vodden Lika värde och Podden Lika värde. Titta eller lyssna gärna!

Kurser inom dövblindhet

Våra specialskolor


Ekeskolan

Ekeskolan i Örebro tar emot elever från hela landet med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättning. Skolan erbjuder undervisning från förskoleklass till årskurs 10.

Ekeskolan

Åsbackaskolan

Åsbackaskolan i Örebro tar emot elever från hela landet med medfödd dövblindhet. Skolan erbjuder undervisning från förskoleklass till årskurs 10.

Åsbackaskolan

Mer hos andra


Publicerat måndag 28 augusti 2023