Stöd och råd

Lärande och social utveckling vid dövblindhet

Barn och elever med dövblindhet upplever världen på ett annat sätt än seende och hörande. Möjligheten att iaktta och härma människor omkring sig minskar eller går helt förlorad och den sociala utvecklingen och lärandet tar därför lång tid. Genom att göra omgivningen mer förutsägbar och tydlig kan du som pedagog underlätta och stödja elevens utveckling.

Social utveckling – en del i lärandet

För den med dövblindhet eller syn- och hörselnedsättning krävs både fysiska och mentala ansträngningar för att förstå sociala sammanhang. När eleven ska lära sig det sociala samspelet saknas ofta tydliga förebilder, därför behöver lärandet ske på ett annat sätt. Några exempel:

 • När eleven visar känslor är det viktigt att bekräfta att elevens sätt att kommunicera når fram.
 • Beskriv för eleven hur andra i omgivningen reagerar på olika saker.
 • För att eleven ska kunna vara delaktig i sociala sammanhang så måste hen kunna känna allt med sina händer eller sin kropp. Det innebär att du som pedagog, de aktiviteter som sker eller föremål som finns i närheten behöver vara taktilt tillgängliga. 
 • Du behöver också skapa tillfällen då eleverna får möjlighet att träffa varandra, utifrån sina förutsättningar. Att flytta eleven från exempelvis rullstolen ner på golvet ökar möjligheten att komma nära en klasskamrat.
 • Med taktilt språk behöver du beskriva den miljö eleven befinner sig i, vilka som deltar och vad som ska ske. 

Om taktilt språk, samspel och kommunikation vid dövblindhet

Förutsägbarhet och samarbete viktigt vid medfödd dövblindhet

Vid medfödd dövblindhet är lärprocessen i huvudsak beroende av balans-, muskel- och ledsinnet samt känselsinnet, det vill säga det som är möjligt att känna och uppleva via sin kropp.

Genom anpassningar i lärmiljön kan du underlätta och stödja utvecklingen och spara elevens energi. Några exempel:

 • Ljud- och ljusförhållandena ska vara anpassade, med god belysning och lagom ljudnivå. 
 • Förutsägbar och tydlig tillvaro och omgivning. Berätta exempelvis när du kommer och går och låt möbler och föremål ha sin bestämda plats. 

Undervisningen av elever med medfödd dövblindhet sker oftast individuellt med en pedagogiskt ansvarig person. Lärandet sker i alla miljöer där barnet vistas, dygnet runt. Därför är samarbete mellan hem, förskola, skola, fritids och korttidshem en naturlig del av den individuella planeringen. 

I vår skrift om samarbete finns mer information om detta.

Samarbete värt att satsa på, webbutiken

Nya hjälpmedel behövs vid förvärvad dövblindhet

Elever med förvärvad dövblindhet påverkas av att långsamt eller plötsligt förlora syn- och hörselfunktioner som tidigare har fungerat. Det krävs stor förståelse för att det behövs extra tid och ansträngning för att kompensera för förlusten av syn och hörsel. 

I skolan kan det bli svårt med kontakterna när klasskompisarna till exempel är snabba och springer i väg för att leka. Eleven hinner ofta inte med och blir lätt utanför. Det kan tolkas som en ovilja att delta, men handlar kanske om att det är för svårt för eleven.

Möjligheter att träffa och prata med andra med liknande behov som sig själv stärker identiteten. Att få tillgång till en samtalskontakt inom elevhälsan eller motsvarande stödfunktion brukar vara positivt. 

En del färdigheter måste kanske läras på nytt, medan andra utvecklas med stöd av kompensatoriska hjälpmedel. Exempelvis kan stöd för kommunikation, information och undervisning underlättas av:

 • teckenspråk
 • teckenspråk i taktil form 
 • visuell skrift (svartskrift) med hjälpmedel
 • punktskrift 
 • tekniska lösningar som till exempel smartboard och talsyntes.
Hur påverkar dövblindhet ett barns tidiga utveckling och lärande

I filmen berättar resurscenter dövblinds två psykologer utifrån ett utvecklingsteoretiskt perspektiv om hur medfödd dövblindhet kan påverka barnets samspel, kommunikation och vilja att utforska andra och omgivningen.

I filmen berättar resurscenter dövblinds två psykologer utifrån ett utvecklingsteoretiskt perspektiv om hur medfödd dövblindhet kan påverka barnets samspel, kommunikation och vilja att utforska andra och omgivningen.

I filmen berättar resurscenter dövblinds två psykologer utifrån ett utvecklingsteoretiskt perspektiv om hur medfödd dövblindhet kan påverka barnets samspel, kommunikation och vilja att utforska andra och omgivningen.

Livet efter skolan

Livet efter specialskolan med Malin som är dövblind och har gått på Birgittaskolan.

Publicerat 2024-01-22