Stöd och råd

Utredning av en elevs behov av särskilt stöd

När en elev kan vara i behov av särskilt stöd ska skolan göra en utredning. Syftet med en sådan utredning är att bedöma om eleven är i behov av särskilt stöd eller inte. Utredningen ska också ge underlag för att förstå vilka särskilda stödåtgärder skolan behöver sätta in för eleven.

Särskilt stöd är omfattande insatser som pågår under en längre tid. Rektor beslutar om det särskilda stödet för en elev i ett åtgärdsprogram.

Tillsammans med Skolverket har vi tagit fram ett material som ger skolan vägledning i att utreda en elevs behov av särskilt stöd. Arbetsgången förklaras utförligt i stödmaterialet.

Fördjupning och komplettering

En utredning av en elevs behov av särskilt stöd kan ibland behöva samordnas med andra utredningar. Det kan till exempel vara utredning av frånvaro eller utredning inför mottagande i anpassad grund- eller gymnasieskola. Det kan också behövas kompletterande eller fördjupande kartläggningar inom olika områden.

Utredningar av SPSM

Vi erbjuder specialpedagogisk utredning kring barn och elever 

  • med synnedsättning med eller utan ytterligare funktionsnedsättning
  • med grav språkstörning
  • som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med intellektuell funktionsnedsättning
  • med dövblindhet eller kombinerad syn- och hörselnedsättning.

En sådan utredning föregås alltid av en ansökan om specialpedagogisk rådgivning.

Rådgivning och utredning

Publicerat 2023-12-13