Stöd och råd

Svenskt teckenspråk

Det svenska teckenspråket är ett av världens cirka 160 teckenspråk och det används av de flesta personer som är döva. Här finns information om svenskt teckenspråk och vilket stöd som SPSM kan erbjuda dig som arbetar i skolan. 

Svenskt teckenspråk är ett officiellt språk som har en egen grammatik och struktur. Språket bygger på handrörelser, handformer, ansiktets mimik, blickriktning, munrörelser och kroppshållning simultant. Grammatiska signaler förmedlas via rörelser i ansiktet, kroppshållning och blickriktning. Teckenspråket är visuellt-gestuellt eftersom man använder synen för att ta till sig språket och händer och kropp för att producera det. 

I skriften Bra att veta om svenskt teckenspråk finns mer information om språket och om tvåspråkighet.

Bra att veta om svenskt teckenspråk, Webbutiken

Vilka använder teckenspråk?

Svenskt teckenspråk är dövas förstaspråk och det används av de flesta personer som är döva. Även personer med hörselnedsättning har stor nytta av att kunna  språket, exempelvis för att kunna använda tolk i olika sammanhang. Många har större möjligheter att klara högre studier när de kan använda en teckenspråkstolk som simultant kan tolka mellan svenskt teckenspråk och talad svenska.

Svenskt teckenspråk används också av personer som inte är döva eller har hörselnedsättning, exempelvis föräldrar till döva barn, barn till döva föräldrar eller personer som möter språket inom olika yrken.

Teckenspråk finns också i en taktil form där handrörelserna avläses med känseln. Taktilt teckenspråk används av personer med dövblindhet.

Olika språk berikar och stöttar varandra

Att få undervisning på svenskt teckenspråk är en naturlig väg till att lära sig svenska. Båda språken kan utvecklas parallellt, de berikar och stöttar varandra. Det gäller att ha ett fungerande sätt att kommunicera där man kan ge förklaringar och göra jämförelser mellan språken.

När en elev ska lära sig svenskt teckenspråk är det bäst att göra det tillsammans med en fullt teckenspråkig person. Att lära sig teckenspråk via ritade bilder kan orsaka missförstånd eftersom den manuella delen av ett tecken utförs med en tredimensionell rörelse. Ett tecken är inte bara en rörelse, du kan till exempel inte teckna glad och se sur ut.

Barn som är döva eller har en hörselnedsättning lär sig att läsa och skriva genom att visuellt känna igen bokstavskombinationer och ord. Svenskt teckenspråk används för att förklara svenska språkets uppbyggnad. Språkutvecklingen främjas när de två språkens olika strukturer jämförs. 

Tvåspråkighet för en person som är döv eller har en hörselnedsättning innebär att hen kan växla mellan svenskt teckenspråk och svenska. Genom att tidigt utveckla de båda språken kan man senare göra egna val av kommunikation för att vara delaktig i olika situationer privat eller i arbetslivet. Det kan vara svårare att lära sig detta som vuxen.

Att vara tvåspråkig innebär att:

  • kunna använda språken separat i skilda situationer
  • kunna växla mellan språken i ett gemensamt sammanhang
  • ha en känsla för när det ena respektive det andra språket bör användas.

Videoföreläsningar om tvåspråkighet

SPSM:s regionala skolor och nationella skola Åsbackaskolan följer läroplanen för specialskolan. Den är till stor del samma som läroplanen för grundskolan, men med några skillnader. Ett exempel är att tvåspråkigheten är tydligt framskriven. I specialskolan ska elever som är döva eller har hörselnedsättning få möta och använda sig av både svenskt teckenspråk och svenska i alla sammanhang.

För att uppfylla kriterierna har SPSM en språkplan för sitt arbete.

Språkplan för SPSM (PDF-dokument, 216 bytes)

SPSM erbjuder utbildning i svenskt teckenspråk för elever som inte går i specialskolan men som har behov av att lära sig teckenspråk, till exempel om en nära anhörig är döv.

Du som är förälder och vill lära dig teckenspråk för att kunna kommunicera med ditt barn har möjlighet att gå teckenspråksutbildning för föräldrar (TUFF). Utbildningen finns på olika platser i landet och du ansöker via respektive skola. SPSM följer upp och utvärderar kurserna.

SPSM driver även specialskolor för elever som är döva eller har hörselnedsättning, och elever med hörselnedsättning i kombination med andra funktionsnedsättningar.

Mer på andra webbplatser

Publicerat 2023-10-04