Stöd och råd

Projekt och redovisningar inom European Agency

Här kan du läsa om olika projekt, rapporter och verktyg som har tagits fram inom European Agency for Special Needs and Inclusive Education. Här finns också nyheter och sammanställningar som SPSM har publicerat om olika projekt inom nätverket.

I en rapportserie sammanfattar SPSM de viktigaste slutsatserna och rekommendationerna från flera projekt vi har genomfört tillsammans med European Agency. Serien heter SPSM informerar från European Agency for special needs and inclusive education.

I rapporterna anpassar SPSM resultaten till den svenska kontexten genom att referera till svenska styrdokument, yrkeskategorier och målgrupper. Vill du sedan läsa mer finns alla rapporter som är kopplade till projekten på European Agencys webbplats.


Projekten nedan sammanfattas i serien SPSM informerar från European Agency for special needs and inclusive education: 

Skolledarskap för inkluderande och likvärdig utbildning

Projektets titel på engelska: Supporting Inclusive School Leadership, SISL.

Syftet med projektet Skolledarskap för inkluderande och likvärdig utbildning är att stödja skolledare och skolhuvudmän i att främja en inkluderande, likvärdig utbildning för elever. Projektet fokuserar på vad skolans ledning tillsammans bör utveckla för att nå en inkluderande utbildning av god kvalitet, för alla elever.

Projektet är särskilt intressant för dig som

 • vill veta vilka framgångsfaktorer och ledaregenskaper som främjar en likvärdig och inkluderande undervisning av elever i skolan
 • vill inspireras av europeisk beprövad erfarenhet för att utveckla ditt skolledarskap.

Ladda ner SPSM:s sammanfattande rapport Skolledarskap för inkluderande och likvärdig utbildning från SPSM:s webbutik.


Professionellt lärande för likvärdig och inkluderande utbildning 

Projektets titel på engelska: Teacher Professional Learning for Inclusion, TPL4I.

Projektet Professionellt lärande för likvärdig och inkluderande utbildning visar framgångsfaktorer för lärares och pedagogers lärande inom inkluderande undervisning, utifrån internationell praktik och aktuell forskning. 

Projektet är särskilt intressant för dig som 

 • vill veta vad 26 länders styrdokument säger om kompetensutveckling för yrkesverksamma i skolan
 • vill veta vilka kunskaper, förhållningssätt och förmågor hos yrkesverksamma i skolan som bidrar till att möta varje elev utifrån elevens behov.

Ladda ner SPSM:s sammanfattande rapport Professionellt lärande för likvärdig och inkluderande utbildning från SPSM:s webbutik. 


Tvärprofessionella insatser för inkluderande utbildning 

Projektets titel på engelska: Changing Role of Specialist Provision in Supporting Inclusive Education, CROSP.

Projektet har resulterat i en modell för utveckling av tvärprofessionella insatser. Tvärprofessionella insatser är samarbetet som sker mellan olika yrkesgrupper i och utanför skolan, för att stödja barns och elevers lärande, utveckling och hälsa i en inkluderande verksamhet. Modellen ska agera som ett analysstöd för att ringa in hur de tvärprofessionella insatserna bättre kan främja en likvärdig och inkluderande utbildning.

Projektet är särskilt intressant för dig som

 • vill veta hur styrning och strukturer kan främja samarbete mellan aktörer på olika nivåer
 • funderar över hur finansiering och kvalitetsarbete kan bidra till att verksamheten stödjer alla elevers lärande, utveckling och hälsa.

Ladda ner SPSM:s sammanfattande rapport Tvärprofessionella insatser för inkluderande utbildning från SPSM:s webbutik. 


Inkluderande digital utbildning 

Projektets titel på engelska: Inclusive Digital Education, IDE.

Inkluderande digital utbildning är ett stöd till beslutsfattare i skolväsendet och handlar om vikten av likvärdighet vid arbete med digitala verktyg i skolan. Denna sammanställning av europeisk forskning och beprövad erfarenhet tydliggör saker att tänka på vid utveckling av digital kompetens och digitalt lärande.

Projektet är särskilt intressant för dig som

 • vill analysera digitaliseringen i din verksamhet ur ett likvärdighetsperspektiv
 • letar efter evidens om digitaliseringens möjligheter och risker i skolan.

Ladda ner SPSM:s sammanfattande rapport Inkluderande digital utbildning från SPSM:s webbutik. 


Andra projekt inom European Agency:

Alla projekt inom European Agency hör samman och syftar till att stödja utveckling av en likvärdig och inkluderande utbildning. Detta utifrån olika roller eller delar av skolsystemet. Även något äldre rapporter och verktyg kan vara värdefulla då de kompletterar övrigt material.

Att stödja alla barn i att komma till tals

Projektets titel på engelska: Voices into Action, VIA.

Projektet handlar om elevers och familjers rätt till delaktighet i frågor som rör utbildning, särskilt bland de grupper som har svårare att komma till tals. European Agency har samarbetat med en forskare och i projektet finns en modell som hjälper beslutsfattare att skapa utrymme för meningsfull delaktighet i beslut på alla nivåer. Det finns också en utförlig verktygslåda med fallstudier, vägledning och resurser som kan användas vid medbestämmande inom skolväsendet.

Projektet är särskilt intressant för dig som 

 • undrar hur man får med allas röster för meningsfull delaktighet
 • letar efter inspiration från andra skolor och länder som har arbetat med delaktighet.

Om Voices into Action på European Agencys webbplats

Verktygslådan med fallstudier, vägledning och resurser på European Agencys webbplats


Bättre måluppfyllelse

Projektets titel på engelska: Preventing school failure.

Projektets syfte var att lyfta fram vad som kan förhindra skolmisslyckanden och förbättra skolsystemens förmåga att tillgodose elevernas olika behov för att lära och utvecklas. Forskningen om skolmisslyckanden lyfter att det handlar om två olika perspektiv, hur enskilda individer misslyckas med skolan samt hur skolsystemet misslyckas med enskilda elever. I projektets betonas hur dessa två perspektiv samverkar så vi förstår att det vi förändrar i skolsystemet påverkar individers möjlighet att lyckas i skolan.  

Projektet är särskilt intressant för dig som

 • letar efter inspiration samt vetenskaplig grund kring skolmisslyckande
 • vill arbeta med utveckling inom inkluderande undervisning och delaktighet för att öka närvaro och skolresultat.

I SPSM:s webbutik finns en slutrapport för projektet. Läs Ökad måluppfyllelse för alla elever i inkluderande utbildning

Om Preventing school failure på European Agencys webbplats


Flexibel finansiering i skolan för högre likvärdighet

Projektets titel på engelska: Financing Policies for Inclusive Education Systems.

I projektet gjorde European Agency en översikt av olika sätt att styra och finansiera inkluderande utbildning i Europa. Syftet var att ringa in hur finansieringsmekanismer påverkar och styr skolan samt vad som kan bidra till att långsiktigt minska skillnader mellan gruppers måluppfyllelse och delaktighet i skolan. 

Projektet är särskilt intressant för dig som

 • vill jämföra olika modeller för resursfördelning för en mer likvärdig utbildning
 • söker underlag till att utveckla modell för resursfördelning i syfte att öka likvärdighet och inkludering i skolan.

Information om projektet och självskattningsverktyget finns på European Agencys webbplats


Framgångsfaktorer för inkluderande förskola

Projektets titel på engelska: Inclusive Early Childhood Education.

Projektet lyfte framgångsfaktorer för att skapa inkluderande fysiska och sociala lärmiljöer i förskolan. I projektet utforskade man vilka områden man behöver se över för att säkerställa en likvärdig förskola av hög kvalitet för alla barn. Projektet utvecklade också ett självskattningsverktyg som utgör en grund för reflektion och kollegialt lärande för att stärka likvärdigheten i förskolan.

Projektet är särskilt intressant för dig som

 • letar efter ett underlag till förskolans kollegiala lärande
 • vill ta del av hur 29 europeiska länder ser på sambandet mellan inkluderande lärmiljöer och högkvalitativ förskola.

Om Inclusive Early Childhood Education på European Agencys webbplats

I SPSM:s webbutik finns självreflektionsverktyget att ladda ner på svenska


God kommunikation för bättre krisberedskap i skolan

Projektets titel på engelska: Building Resilience through Inclusive Education Systems, BRIES.

Projektet utgår från lärdomar från Covid-pandemin och ska utforska vilka faktorer som stärker ett skolsystems motståndskraft under samhällskriser. Elever, vårdnadshavare och lärare från sex länder, inklusive Sverige, har bidragit med erfarenheter och ger ett praktiskt perspektiv till den insamlade forskningen. Planerat projektavslut är mitten av 2024. 

Projektet är särskilt intressant för dig som

 • vill ta del av andra länders hantering av kunskapstapp i skolan under samhällskriser
 • vill ta del av exempel på hur andra europeiska länder har jobbat för att stödja elevers psykiska hälsa under samhällskriser.

Om Building Resilience through Inclusive Education Systems på European Agencys webbplats

Publicerat 2024-02-20