Stöd och råd

Undervisning för elever med språkstörning

Språket är involverat i allt lärande och en språkstörning innebär därför konsekvenser i att tillgodogöra sig undervisningen. Här får du tips på hur du kan planera och genomföra undervisningen för elever med språkstörning och språkliga svårigheter.

Du som undervisar kan öka barnet eller elevens förutsättningar att lära sig nya saker genom att bygga på det som individen redan känner till. Var därför nyfiken och undersök vilka erfarenheter individen har inom det aktuella området och utgå från det när du planerar undervisningen.

Börja med att sätta upp enkla mål som är möjliga att lyckas med. Tänk också på att förändring tar tid.

Anpassa aktiviteter och uppgifter

Många uppgifter i skolan och förskolan inbegriper språkliga förmågor. Vid språkstörning behöver man ofta stöd på olika sätt för att kunna lära sig och arbeta självständigt. Det kan handla om att ge konkreta uppgifter som delas upp i olika steg. Det underlättar också om uppgifterna har liknande upplägg och struktur.

Visualisera undervisningen

Det är bra att visualisera i så stor utsträckning som möjligt, till exempel med hjälp av ett schema som tydligt visar vad som ska göras. Ett sätt att synliggöra tiden är att använda tidshjälpmedel. Det ger trygghet att veta när en aktivitet börjar och hur länge den ska pågå.

Ett visuellt stöd kan också vara att använda modeller, demonstrationer, ämnesspecifika begreppskartor och andra grafiska framställningar som till exempel diagram och tabeller.

Ett effektivt sätt att underlätta förståelsen är att förstärka det som sägs genom att rita upp saker, situationer och händelseförlopp. Förvissa dig om att informationen har gått fram. Hjälp barnet eller eleven att fokusera på den som talar och använd tydliga uppmärksamhetssignaler, till exempel genom ord eller tecken.

Visuellt stöd i undervisningen

Filmen beskriver olika typer av visualiseringar i undervisningen som gör det lättare för elever att förstå och komma ihåg. Speltid 6 minuter.

Använd olika metoder och material

Det är viktigt att erbjuda flera olika sätt att lära och ta in ny kunskap. Använd konkreta arbetsmaterial, visa filmer, dramatisera, lek och spel i undervisningen för att involvera alla sinnen.

Ta hänsyn till förmågan att lyssna

Vid en språkstörning krävs större ansträngning och koncentration för att förstå och tolka det som sägs. Det behöver man ta hänsyn till vid planering av lektioner, aktiviteter och uppgifter. Det underlättar om arbetspassen är korta och har en tydlig början och slut.

Se till att använda ett tydligt tal med vardagliga ord och korta meningar. Det är också viktigt att anpassa talhastigheten. Det innebär att du inte ska prata för snabbt men inte heller för långsamt.

Ett effektivt sätt att underlätta förståelsen är att förstärka det som sägs genom att rita upp saker, situationer och händelseförlopp. Hjälp barnet eller eleven att fokusera på den som talar och använda tydliga uppmärksamhetssignaler, till exempel genom ord eller tecken. Säkerställ att informationen har gått fram.

Bygg upp ordförråd

Ordförrådet är en viktig del av läsförmågan och läsförståelsen och har visat sig vara en betydande faktor för skolframgång. Ordförrådet fortsätter växa, breddas och fördjupas genom hela livet och är starkt kopplat till den sociala och kulturella miljö barnet eller eleven vistas i. Eftersom barn och elever med språkstörning ofta har svårt att lära sig, förstå och komma ihåg ord är det viktigt att aktivt arbeta med att utöka ordförrådet och hjälpa till med kategorisering av ord.

Öva på att berätta

Barn och elever med språkstörning har ofta svårt att berätta sammanhängande och hitta passande ord. Därför är det viktigt att de får öva genom att återberätta sagor, filmer eller det de själva har upplevt. Sekvensbilder som presenterar händelser i ordningsföljd utgör ofta ett gott stöd.

Uppmuntra till fortsatt berättande genom att ställa följdfrågor. 

Träna och stötta minnet

Förmågan att bearbeta och komma ihåg information är ofta sämre hos barn och elever med språkstörning än hos andra. Eleven behöver därför stöttning med att hålla saker i minnet både i stunden och att minnas saker de lärt sig för länge sedan.

Du kan hjälpa eleven genom att ge korta och tydliga instruktioner, många tillfällen till repetition och att det som ska bearbetas delas upp i mindre enheter. Det är också lättare om eleven får möjlighet att redovisa på samma sätt som han eller hon lärt in.

Arbetsminne och långtidsminne

Filmen berättar vad nedsatt arbetsminne innebär och ger flera exempel på arbetssätt som kan stötta minnet. Speltid 4 minuter.

Läsa och skriva med språkstörning

Elever med språkstörning har ofta läs- och skrivsvårigheter, och behöver därför extra stöd under hela skoltiden.

Bland elever med grav språkstörning har många även dyslexi. Om en elev har läs- och skrivsvårigheter behöver man alltså vara uppmärksam på den språkliga förmågan och vid diagnosen språkstörning behöver läs- och skrivutvecklingen följas noga.

Undervisning i NO, SO och matematik

Hur kan en språkstörning påverka kunskapsutvecklingen i SO, NO och matematik? Vi har tips och råd för dig som undervisar elever med språkstörning. 

Arbeta med språkstörning i NO-undervisningen

Arbeta med språkstörning i SO-undervisningen

Arbeta med språkstörning i matematikundervisningen

Publicerat 2023-10-23