Delaktighetsmodellen

Delaktighetsmodellen är ett sätt att stödja elevers rätt till delaktighet i skolan. Att uppleva och känna delaktighet är en förutsättning för lärande och utveckling.

Men vad menar vi med delaktighet? Hur vet vi om någon är delaktig? Att fråga vad som fungerar i skolsituationer är grunden för att förstå elevers perspektiv. Utan elevernas perspektiv är det svårt att öka elevernas delaktighet. Det innebär också att observera om alla barn ges möjlighet och förutsättningar att vara med i undervisningen och få inblick i hur resten av skoldagen fungerar.

Här följer en kort presentation av den modell bestående av sex delaktighetsaspekter som är en hjälp för att förstå olika delar av delaktighet.

Sex stycken cirklar i olika färger med text om en aspekt av delaktighet i varje cirkel, se numrerad lista nedan.

Delaktighetsaspekter

 1. Tillgänglighet
  • Fysisk tillgänglighet till miljöer och objekt.
  • Tillgängligt meningssammanhang.
  • Tillgängligt sociokommunikativt samspel.
 2. Tillhörighet
  • En formell tillhörighet.
 3. Erkännande
  • Att vara accepterad och erkänd av andra.
 4. Autonomi
  • Att bestämma över sitt handlande.
 5. Engagemang
  • Lust och intresse för att delta i aktiviteten.
 6. Samhandling
  • Att delta och bidra i en gemensam aktivitet.
Publicerat tisdag 5 september 2023