Stöd och råd

Punktskrift

De flesta barn och elever med svår synnedsättning eller blindhet lär sig skriva, läsa och räkna med punktskrift. Det är ett taktilt läs- och skriftspråk som används när synen inte räcker till för att läsa visuell text. Här kan du läsa mer om punktskrift och vilket stöd och vilka läromedel SPSM erbjuder.

Punktskriften är uppbyggd av punkter som läses taktilt med fingrarna. Eleven kan läsa med punktskrift på papper eller digitalt på datorns punktskriftsskärm. En punktskriftsskärm är ett hjälpmedel som används i kombination med ett skärmläsningsprogram som omvandlar texten till punktskrift.

Punktskriftsskärmen kopplas till dator, surfplatta eller telefon. Om eleven väljer ett digitalt format så kan hen också lyssna på texten med hjälp av talsyntes. 

Korta fakta om punktskrift

 • Punktskrift är inget eget språk utan ett skrivsätt som används av personer med blindhet inom de flesta stora språk i världen.
 • Ett punktskriftstecken, en så kallad punktskriftscell, består av sex upphöjda punkter i två kolumner, med tre punkter i vardera. Varje bokstav i alfabetet består av en kombination av dessa sex punkter. 
 • För digital läsning på punktskriftsskärm däremot representeras punktskriften av kombinationer av åtta punkter.
 • Genom att kombinera de upphöjda punkterna i cellen bildas olika bokstäver. Olika förtecken och sammansättningar av flera punktskrifttecken används för att återge siffror eller grafiska symboler.
 • I punktskriften används det vanliga latinska alfabetet. Ett latinskt "A" ser alltid ut på samma sätt i punktskrift.
 • För att göra innehållet i ett läromedel användbart bearbetas texter och bilder pedagogiskt. Även grafiska element som bilder, diagram, ikoner, korsord, matematiska uppställningar arbetas om. 
 • Bilder får bildbeskrivningar och ofta ingår svällpappersbilder som eleven läser taktilt med fingrarna.
 • Punktskriften i SPSM:s produktioner följer svenska skrivregler för punktskrift och punktskriftens skrivregler för matematik, naturvetenskap och musik.
 • Punktskriften kan tryckas på två olika sätt. För ovana punktskriftsläsare är punktskriften tryckt med dubbelt radavstånd. Det kallas för glesskrift. För de som är mer vana är punktskriften tryckt med enkelt radavstånd, så kallad tätskrift. Boken kan även tryckas enkelsidigt eller dubbelsidigt.
 • Tryckt punktskrift tar tre gånger så stor plats som visuell text.

Läromedel med punktskrift

SPSM bearbetar förlagsutgivna läromedel för elever med svår synnedsättning eller blindhet så att de kan använda samma läromedel som sina klasskamrater.

Innehållet och svårighetsgraden ändras inte. Exempelvis har en övningsuppgift samma syfte, men sättet att genomföra övningen på eller sättet som eleven får information om hur övningen går till kan vara annorlunda jämfört med det ursprungliga läromedlet. 

E-böcker

En elev som läser med punktskrift kan få läromedlet som e-bok och tryckt punktskrift.

Format

E-böcker finns i olika format. SPSM producerar e-böcker i följande format:

 • Textview-format
 • HTML-format

SPSM:s e-böcker fungerar med skärmläsningsprogram. Texten i en e-bok går att läsa på datorskärmen och lyssna på med talsyntes. Punktskriftläsare kan läsa boken på en punktskriftsskärm.

Versioner

Vissa av formaten kan finnas i två olika versioner, i en obearbetad version respektive en med bearbetad text och bild. 

En e-bok med bearbetad text och bild är pedagogiskt anpassad för elever som läser punktskrift. Den tryckta originalboken är då omarbetad.

Vad är en e-bok i Textview-format?

En e-bok i Textview-format används av elever för digital läsning. 

En bok i det här formatet är organiserad som en pärm med flikar. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i varsin flik. Boken är möjlig att söka i. Textview-formatet finns bara i versionen bearbetad text och bild.

För att använda dessa e-böcker behöver man ladda ner programmet Textview:

Läs äldre e-textböcker med Textview, Legimus.se

Vad är en e-bok i HTML-format?

Boken läses i en webbläsare. HTML-formatet kan finnas i versionerna bearbetad text och bild eller obearbetad.

I många läromedel används bilder för att ge kompletterande information som har betydelse för att eleverna ska kunna ta till sig innehållet. Elever med synnedsättning behöver få samma information som den visuella läsaren, därför behöver de bilderna förklaras på något sätt. 

Det finns olika alternativ för att bearbeta bilden: 

 • producera en bildbeskrivning som förklarar vad som visas på bilderna,
 • producera en taktil svällpappersbild som kan läsas och tolkas med händerna,
 • bearbeta uppgiften så att bilden blir överflödig.

Både tryckta punktskriftsböcker och digitala läromedel kan innehålla ett eller flera av de här alternativen. 

Bildbeskrivningar

En bildbeskrivning ska produceras om bilden tillför texten ytterligare information, eller om den förtydligar texten. 

Bilder som behövs för att lösa uppgifter, som åskådliggör, sammanfattar eller introducerar innehållet bearbetas och får en bildbeskrivning. Det gäller bland annat även schematiska och instruktiva bilder. Bilder som är ren dekoration beskriver vi inte.

Svällpappersbilder

Ibland behövs svällpappersbilder för att förklara innehåll. Bilderna avläses taktilt, alltså med fingrarna. Bilden renodlas och viktiga delar förstärks för att hjälpa eleven. Svällpappersbilden kan vara förändrad jämfört med originalbilden eftersom bilden är gjord utifrån hur taktil läsning fungerar, inte visuell läsning. 

Det är svårt och tar tid att avläsa taktila bilder. Eleven behöver guidning av läraren i hur bilden är utformad och hur den ska tolkas, exempelvis om den är skapad uppifrån eller i genomskärning.  

I läromedel i geografi, matematik och naturvetenskap har svällpappersbilden en viktig roll. Bilderna här ofta är svåra att förklara med ord och samtidigt förmedla överskådlig information. Är det en komplicerad bild kan en kompletterande bildbeskrivning behövas. 

När svällpappersbilder behövs i ett läromedel följer de med som en bilaga. I webbutiken kan man även köpa bilder inom olika ämnesområden, till exempel kartor, flaggor och djurbilder.

Bilder, webbutiken

Det finns ett internationellt system för noter i punktskrift med alla musikaliska tecken representerade. Här står alla tecken efter varandra, man använder sig alltså inte av notlinjer och notsystem som i notskrift för seende. Noter skrivs i punktskriftsceller med sex positioner. Varje tecken har sin egen kombination av punkter.  

Eleven behöver få noterna i förväg eftersom det inte går att läsa punktskrift och spela samtidigt. Det är bra att tänka på att det tar längre tid att läsa noter med fingrarna än med ögonen. 

Punktskriftsnoter digitalt är enklare 

Att läsa och skriva noter digitalt är mest gynnsamt för eleven eftersom hen då kan läsa noterna på punktskriftsskärmen samtidigt som hen lyssnar på noterna. För detta krävs ett särskilt notprogram som kan hantera punktskriftsnoter. Med ett sådant notprogram kan lärare också skriva eller skanna noter som eleven kan läsa. På så vis anpassar läraren lektionsmaterial till eleven. 

Även noter i det digitala formatet MusicXML är möjliga för eleven att läsa i ett sådant notprogram. Noter i pdf-format är inte tillgängliga i punktskrift. 

Sångtext och ackord 

Kompskisser med sångtext och ackordanalys kan göras i Word på samma sätt som till seende elever. Eleven kan läsa dokumenten digitalt i dator med punktskriftsskärm, eller på papper med punktskrift. Eleven behöver få dokumenten i förväg eftersom det inte fungerar att läsa med fingrarna och spela samtidigt.

Formler för matematisk och naturvetenskaplig notation skrivs annorlunda i ett anpassat digitalt läromedel jämfört med hur det ser ut i ett förlagsutgivet läromedel. 

I digitala format måste de matematiska uttrycken visas med en alternativ presentation som skärmläsningsprogrammen kan hantera.  Anledningen är att innehållet måste uttryckas i linjär form. 

I våra e-böcker använder vi en notation som kallas ASCIIMath. Det är en linjär notation och ett konsekvent skrivsätt för matematiska uttryck och formler. 

I Textview visas den linjära notationen som den är. I HTML däremot så kan de matematiska uttrycken visas antingen med den linjära notationen, eller som de ser ut i den tryckta boken. Detta gör att ASCIIMath fungerar både för elever med svår synnedsättning eller blindhet och för andra målgrupper.

Med ASCIIMath kan eleven skriva matematiska och naturvetenskapliga tecken från sitt vanliga tangentbord utan att behöva infoga speciella symboler. Talsyntesen läser upp tecknen utan att tolka deras betydelse. Exempelvis används tecknet * i multiplikation, talsyntesen läser då upp ”asterisk”.

Matematik i HTML-format

En digital bok i HTML-format som innehåller matematik och formler kommer alltid i två versioner. Den ena innehåller bara matematiken i linjär form, precis som i Textview-formatet. Den andra versionen visar de matematiska uttrycken som i den tryckta boken.

De två HTML-filerna är namngivna enligt följande mönster:

 • H30200A = fil med visning av matematiska uttryck i webbläsaren
 • H30200A_utan matte = fil med linjär notation

Funktionalitet i olika webbläsare

Nedan är ett urval av webbläsare och hur de fungerar.

Mozilla Firefox

Använder man Mozilla Firefox kan det vara bra att installera tillägget MathML-fonts. Det är inte nödvändigt men det ger tydligare teckensnitt i de matematiska uttrycken. Det går att ladda ner MathML-fonts på Mozillas webbplats.

Google Chrome

Google Chrome stöder inte den teknik som används för att visa matematisk notation, så det går inte att använda den webbläsaren om man vill kunna se korrekta matematiska uttryck. Däremot går det bra att använda Chrome om man bara vill läsa den linjära notationen.

Om det inte fungerar

Visar inte läromedlet korrekt matematisk notation kan du kontrollera att

 • du har öppnat rätt HTML-fil, alltså den som inte är benämnd "utan matte".
 • filen för javascriptet, ASCIIMathML_spsmfix.js, ligger i samma folder som HTML-filen.
 • du inte använder Google Chrome.

I de läromedel som vi pedagogiskt anpassar skrivs fonetik på olika sätt i de olika formaten. Här beskrivs hur olika fonetiska tecken skrivs i punktskrift, både i tryckt punktskrift och e-boksformat.

Tryckt punktskrift

I tryckt punktskrift återges samtliga tecken i det internationella fonetiska alfabetet (IPA) i så kallad 6-punktskrift eller litterär punktskrift. Du kan läsa mer om det i skriften Fonetik och punktskrift som Myndigheten för tillgängliga medier ger ut.

Skrift Fonetik och punktskrift, Myndigheten för tillgängliga medier

E-bok i HTML- och EPUB-format

De fonetiska tecknen presenteras i Unicode i e-böcker i HTML- eller EPUB-format.

E-bok i Textview-format

I en e-bok i Textview-format presenteras fonetisk skrift med hjälp av ett system som heter Speech Assessment Phonetic Alphabet (SAMPA). SAMPA använder den vanliga ASCII-teckenuppsättningen och går att läsa på en punktskriftsskärm.

Köpa anpassade läromedel

I SPSM:s webbutik kan du köpa läromedel med punktskrift samt olika laborativa material och handledningar som myndigheten har producerat. Där hittar du också myndighetens bearbetningar av förlagsutgivna läromedel. Läromedlen finns som tryckt punktskrift och som e-böcker. Till vissa läromedel hör taktila bilder. Kostnaden är densamma som för läromedlet du köper av ett förlag. Saknar du ett läromedel kan du ansöka om att SPSM ska producera det.

Hitta läromedel med punktskrift

I SPSM:s webbtjänst Hitta läromedel kan du söka efter läromedel från flera läromedelsproducenter. Där finns också information om vilka läromedel som redan är bearbetade för punktskriftsläsning.

Publicerat 2024-01-15