Alternativ och kompletterande kommunikation

En fungerande kommunikation är en förutsättning för lärande och delaktighet. Att kommunicera är en mänsklig rättighet - alla kan inte tala, men alla kan kommunicera. Barn, elever och vuxna i behov av kommunikativt stöd ska kunna delta i undervisningen och ges förutsättningar att nå målen.

Personer i behov av alternativa och kompletterande kommunikationssätt finns inom olika grupper med funktionsnedsättningar där behovet kan variera och förändras i ett livsperspektiv. Målgruppen kan delas in i tre funktionella huvudgrupper.

AKK som uttrycksmedel - enbart för att kunna uttrycka sig.
AKK som komplement - bygger och kompletterar språk.
AKK som alternativ - både för att förstå och uttrycka sig.

Omgivningen har ansvar för att ge förutsättningar för utveckling av samspel och kommunikation. I det arbetet krävs kunskap, tid, och engagemang.

Flexibilitet i lärmiljön

De pedagogiska insatserna varierar utifrån elevens behov och förutsättningar.
För vissa ska omgivningen i första hand anpassa sin kommunikation och läsa av de kommunikationssätt eleven redan använder. Andra kan, med omgivningen som modell, lära sig att använda nya redskap och på så sätt utveckla sin kommunikationsförmåga.

Olika vägar att kommunicera

Vissa kommunikationssätt använder många av oss, till exempel kroppsrörelser och gester. Andra sätt är särskilt utformade för att ge stöd åt kommunikation vid funktionsnedsättning. Exempel på sådana är tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK), föremål, bilder, pictogram, bliss och bokstäver. Personer som använder AKK ska erbjudas flera olika kommunikationssätt som kompletterar varandra, det vill säga multimodal kommunikation. Det ger förutsättningar för en fungerande kommunikation i olika situationer.

För att kommunikationen ska kunna utvecklas behövs ett kontinuerligt stöd med framtidsperspektiv. Alla i omgivningen behöver kunskap om alternativa kommunikationssätt, förhållningssätt och bemötande för att kunna fungera som modell och samtalspartner.

AKK i ett livsperspektiv

Det är viktigt att välja AKK-former utifrån barnets eller elevens behov och
förutsättningar. De olika formerna varierar och har olika betydelse
för personens kommunikation i ett livsperspektiv. Eleven måste ges
förutsättningar att utveckla sin kommunikation och sitt språk så mycket som
möjligt.

Andra organisationer

Det finns många andra organisationer som arbetar med och ger stöd i frågor kring AKK. Här nedanför länkar vi till några av dem.

Publicerat torsdag 21 september 2023