Pedagogisk, social och fysisk miljö

Samspelet mellan de tre hörnen i tillgänglighetsmodellen – social, pedagogisk och fysisk miljö – påverkar hur långt individen kan nå i sin utveckling och sitt lärande.

Pedagogisk miljö

Förskolan och skolan ska erbjuda en trygg miljö som främjar alla barns och elevers utveckling och lärande. De behöver känna sig kompetenta och uppleva att de har goda förutsättningar att lära och utvecklas.

Varje barn och elev måste få möjlighet att vara delaktig och uttrycka sina åsikter om sitt lärande och om hur undervisningen ska utformas.

Undervisningen ska anpassas så att den är tillgänglig och skapar förutsättningar till delaktighet i hela utbildningen och i alla aktiviteter. Pedagogen behöver därför ha kunskap om och förstå konsekvenserna av en funktionsnedsättning och om hur barnet och eleven lär sig bäst.

För att ge bästa förutsättningar till delaktighet bör mångfalden av undervisningsmaterial eller aktiviteter göras valbara för alla. Generella lösningar ger goda förutsättningar för de flesta barn och elever.

Social miljö

Att träffas, utbyta erfarenheter och ingå i ett sammanhang har stor betydelse för barn och elever. Det gäller både i kamratgemenskapen ute på gården och i det gemensamma arbetet i undervisningen.

Social tillgänglighet handlar om kommunikation, aktiviteter och platser där alla kan vara delaktiga. Motivationen för studier höjs om eleven befinner sig i en bra social situation. Utbildningen ska genomsyras av en demokratisk gemenskap, där alla barn och elever ges möjlighet att mötas och delta.

Vuxna tydliggör normer och värderingar i verksamheten, i leksituationer, lärsituationer och rutinsituationer. Skolan ska arbeta med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter, i enlighet med diskrimineringslagen. Förskolan och skolan ska också ha en plan mot kränkande behandling enligt skollagen.

Diskrimineringsombudsmannens webbplats om förebyggande arbete i förskola och skola

Fysisk miljö

Den fysiska miljöns utformning ska ge stöd till barnens och elevernas olika behov vid inlärning. Lokaler och utemiljö påverkar kommunikation, social samvaro och välbefinnande.

Möjlighet till utveckling och lärande påverkas av förskolans och skolans fysiska miljö, hur tillgänglig den är och hur den är organiserad, både inom- och utomhus. Den fysiska miljön kan skapa förutsättningar men också ibland hinder för lek och lärande.

Utformningen av den fysiska miljön speglar ofta hur verksamheten värderar olika aktiviteter, men också synen på de barn och elever som vistas där.

I ett rum för lärande behövs god kvalitet i den auditiva miljön, den visuella miljön och luftmiljön. Utformningen av den fysiska miljön ska även ge förutsättningar för socialt samspel, vilket ligger till grund för vår möjlighet till delaktighet.

Publicerat torsdag 1 juni 2023