Stöd och råd

Omvårdnadsinsatser rörelsehinder­anpassad utbildning

Huvudmän för riksgymnasier med rörelsehinder- (Rh) anpassad utbildning kan söka bidrag för omvårdnadsinsatser.

Vem kan ansöka om bidrag

Kommunerna i Umeå, Kristianstad och Stockholm samt Stiftelsen Bräcke Diakoni i Göteborg är huvudmän för habiliteringen och boenden.

Huvudmännen kan få bidrag för habiliteringsinsatser för de ungdomar som antagits till utbildningen. För de ungdomar som har rätt till boendeplats kan huvudmannen söka bidrag för boende och omvårdnad.

Regeringen beslutar (Skollagen 15 kap 9 §) vilka kommuner som får anordna specialanpassad utbildning i sin gymnasieskola.

Huvudmän för omvårdnad

Huvudmannen kan söka bidrag för särskilda omvårdnadsinsatser vid Rh-anpassad utbildning. Det kan gälla kostnader för personal, lokaler, administration med mera.

I juni tecknas en överenskommelse med SPSM utifrån huvudmännens ansökan om storleken på statsbidraget och ersättningarna från hemkommun och hemregion.

Huvudmannen ska kontinuerligt under läsåret lämna information till SPSM om förändringar i elevsituationen. Eftersom hemregion och hemkommun ska debiteras eller återbetalas pengar när en elev börjar, slutar eller flyttar under terminen, är informationen till SPSM viktig.

Administration av ersättningarna

SPSM administrerar ersättningen till huvudmännen från hemkommun för boende och omvårdnad i boendet. Även ersättning från hemregionen för habilitering administreras av SPSM.

Anvisningen vänder sig till huvudmannen som ansöker om bidrag. Syftet är att tydliggöra riktlinjer för ansökan och redovisningar som gäller för omvårdnadsinsatserna, elevhem och habilitering. Anvisningen klargör vilka kostnader som huvudmannen kan ansöka om och på vilket sätt redovisningen ska göras till SPSM. 

Som huvudman förväntas ni sammanställa ansökan samt redovisningen i enlighet med anvisningen. Anledningen är att möjliggöra en jämförelse mellan huvudmännens verksamheter, kostnader och intäkter för omvårdnadsinsatserna vid Rh-anpassad utbildning. 

Anvisning inför ansökan och redovisning. (PDF-dokument, 131 kB)

Maj

Den 15 april öppnas bidragsportalen för ansökan om bidrag. Sista ansökningsdagen för kommande läsår är den 15 maj.

Juni

I början av juni ska huvudmannen uppdatera sin elevförteckning i bidragsportalen innan överenskommelsen tecknas för läsåret.

I slutet av juni har Specialpedagogiska skolmyndigheten som ambition att
överenskommelsen ska vara avtalad och signerad av båda parter.

September

Den 1 september betalar Specialpedagogiska skolmyndigheten ut beviljat statsbidrag till huvudmannen för höstterminen.

I början av september ska huvudmannen uppdatera sin elevförteckning via bidragsportalen, inför att Specialpedagogiska skolmyndigheten ska fakturera hemkommun och hemregion den 15 september.

Oktober

Den 1 oktober ska huvudmannen manuellt skicka in en redovisning av det ekonomiska utfallet för det gångna läsåret för elevboende respektive habilitering med förklaringar till eventuellt över- och underskott. Huvudmannen ska även skicka in i en verksamhetsuppföljning senast den 1 oktober.

Den 15 oktober betalar Specialpedagogiska skolmyndigheten ut ersättning från hemkommuner och hemregion till huvudmannen för höstterminen.

Februari

Den 1 februari betalar Specialpedagogiska skolmyndigheten ut beviljat statsbidrag till huvudmannen för vårterminen.

Mars

I början av mars ska huvudmannen uppdatera sin elevförteckning via bidragsportalen, inför att Specialpedagogiska skolmyndigheten fakturerar hemkommun och hemregion den 15 mars.

Mars eller april

Specialpedagogiska skolmyndigheten har inledande möte med respektive huvudman inför kommande läsårs bidragsansökan, förändrade förutsättningar och inriktning.

Specialpedagogiska skolmyndigheten bjuder in till möte och träffar de fyra huvudmännen samt berörda chefer och skolornas rektorer inom omvårdnadsverksamheterna.

April

Den 15 april betalar Specialpedagogiska skolmyndigheten ut ersättning från hemkommuner och hemregion till huvudmannen för vårterminen.

Ansökan skickas in till SPSM från 15 april – 15 maj via bidragsportalen. Huvudmännen ska i ansökan redogöra för de beräknade kostnaderna och intäkterna samt beskriva orsaker till ökade och minskade kostnader jämfört med senaste överenskommelse.

  1. Skapa ett konto i bidragsportalen. Det är viktigt att du anger ditt mobilnummer då du kommer att få en kod till den varje gång du loggar in. Inom några dagar får du inloggningsuppgifter i ett e-postmeddelande.
  2. Logga in i bidragsportalen och fyll i ansökan eller redovisningen. Du kan spara din ansökan eller redovisning för att fortsätta vid ett senare tillfälle.
  3. Skicka in ansökan eller redovisningen och uppdatera elevförteckningen i Bidragsportalen.
  4. Du kan sedan följa handläggningen i bidragsportalen.

Bidragsportalen

Varje person som ska arbeta med ansökan, redovisning eller elevförteckning behöver ett konto till bidragsportalen.

Som roller för huvudmannen kan du välja mellan

  • omvårdnadsinsatser RgRh Chef,
  • omvårdnadsinsatser RgRh ekonom eller
  • omvårdnadsinsatser RgRh elevadministratör.

Manual till bidragsportalen, för huvudman för omvårdnadsinsatser vid RgRh (PDF-dokument, 1 MB)

Utbetalning av statsbidrag och ersättning sker i enlighet med överenskommelsen och beslut. Enligt överenskommelsen sker utbetalning av statsbidrag senast den 1 september och den 1 februari. Ersättning från hemkommun och hemregion sker senast den 15 oktober och 15 april.

Redovisning: 1 september - 1 oktober (PLUS)

Ekonomisk redovisning skickas in till SPSM senast den 1 oktober via bidragsportalen. Huvudmännen ska i den ekonomiska redovisningen redogöra för de kostnaderna och intäkterna i jämförelse med överenskommelsen.

1. Logga in i bidragsportalen och fyll i redovisningen. Du kan spara redovisning för att fortsätta vid ett senare tillfälle.

2. Skicka in redovisningen i bidragsportalen.

3. När du är inloggad kan du sedan följa handläggningen i bidragsportalen.

Manual till bidragsportalen, för huvudman för omvårdnadsinsatser vid RgRh (PDF-dokument, 1 MB)

SPSM skickar årligen ut en länk till verksamhetsansvariga att svara på uppföljning kopplat till anvisningarna för kvalitetskrav. Denna verksamhetsuppföljning ska skickas in till SPSM senast den 1 oktober.

Publicerat 2023-12-04