Stöd och råd

Adhd och undervisning

Trygghet, goda relationer och tydliga strukturer är förutsättningar för lärande och utveckling hos barn och elever med adhd. Här finns information om hur du på bästa sätt kan utforma undervisning och aktiviteter i förskola, grundskola, fritidshem, gymnasium och vuxenutbildning.

Grundläggande förutsättningar

Det är i relation till lärmiljön som stödbehov uppkommer. Eftersom alla individer med adhd är unika måste man ta reda på vilket stöd som passar den enskilda personen. Därför är det viktigt att kartlägga individens förmågor och färdigheter, styrkor och svårigheter och vad som motiverar. I kartläggningen är det viktigt med individens röst och delaktighet.

Alla barn och elever behöver en trygg lärmiljö för att kunna lära och utvecklas. Tillitsfulla relationer till pedagoger och annan personal ökar individens trygghet, motivation och trivsel. En viktig del av skolans verksamhet är därför att främja trygghet, studiero och goda relationer för att göra undervisning och aktiviteter tillgängliga för barn och elever med adhd.

Många situationer i förskolan och skolan är energikrävande. Genom att erbjuda möjlighet till återhämtning får barnet eller eleven hjälp att hämta ny energi under dagen.

Tydliggörande pedagogik innebär att arbeta med tydliga strukturer och rutiner. Att arbeta med visuellt stöd kan avlasta arbetsminne och främja uppmärksamhet. Om barn och elever vet vilka förväntningar som finns, om kravnivån är rätt och innehållet är begripligt skapas en känsla av sammanhang vilket främjar lärande och utveckling.

En dag i förskolan kan innebära flera byten av personal, aktiviteter och lokaler, vilket kan vara en utmaning för barn med adhd. Du kan underlätta för barnet genom att arbeta med visuellt stöd. Det kan vara scheman över dagens aktiviteter, bild på vem som arbetar på förskolan under dagen, vad det blir för mat och när ska barnen vara ute.

För att hjälpa barn med adhd att fokusera och förstå instruktioner är det bra med korta och tydliga budskap. Vissa barn behöver instruktioner enskilt, medan andra behöver få dem repeterade. 

Barn lär sig genom lek, och leken är central för barns utveckling ur många aspekter. Vissa barn är alltid i rörelse, vilket kan bli svårt i situationer som kräver lugn. Andra behöver gott om tid i allt de gör och en del barn behöver aktivt vuxenstöd för att kunna leka och stanna kvar i leken.

Korta råd till dig som undervisar

Främja uppmärksamhet, fokus och arbetsminne

 • Underlätta byten och övergångar mellan aktiviteter, personal och lokaler genom att förbereda kommande aktiviteter och visualisera tid.
 • Ge kortfattade instruktioner, för att barnet ska kunna ta till sig informationen.
 • Erbjud schema i form av visuellt stöd, för att stödja barnet att behålla uppmärksamheten.

Ge socialt stöd

 • Använd alternativ och kompletterande kommunikation, AKK, för att ge alla barn samma möjligheter till struktur, samtal och reflektion. Exempel på AKK är tecken, bilder och foton.
 • Ge aktivt vuxenstöd i leken, för att stödja barnet att ta sig in i, stanna kvar i och utveckla leken.

Om adhd i förskolan – Studiepaket NPF

Elever med adhd behöver tydlig struktur och återkommande rutiner för att kunna behålla fokus och uppmärksamhet i undervisningen. Scheman över dagen, över en lektion eller olika moment i ett arbetspass kan underlätta. Om eleven vet vad som kommer att ske, i vilken ordning och hur länge, så finns det mer energi till skolarbetet och aktiviteter.

Under en skoldag genomförs flera byten mellan uppgifter, personal och lokaler vilket kan vara en utmaning. Du kan hjälpa eleven genom att förbereda byten och övergångar samt visualisera tid.

För att elever med adhd ska kunna ta till sig instruktioner är det viktigt att dessa är korta och i få, tydliga steg. Det kan vara nedskrivna instruktioner, ibland personligt utformade av eleven, eller instruktioner med bildstöd. 

Skolan kan vara energikrävande för elever med adhd och vissa har ett stort behov av rörelse. För att bibehålla uppmärksamheten kan korta arbetsmoment underlätta. Det är också bra att erbjuda återhämtning antingen genom pauser eller fysisk aktivitet.

För att avlasta arbetsminnet behöver vissa elever få tillgång till uppdelat lärmaterial som är överskådligt. Det kan innebära sammanfattningar, listor på viktiga begrepp eller formelsamlingar inom olika ämnesområden.

Socialt samspel ställer höga krav på uppmärksamhet och förmåga att fokusera. Elever med adhd kan därför behöva stöd av vuxna för att organisera exempelvis grupparbeten i mindre grupper eller par. De kan också behöva vuxenstöd på fotbollsplanen eller i leken. 

Korta råd till dig som undervisar

Främja uppmärksamhet, fokus och arbetsminne 

 • Erbjud struktur genom olika scheman, återkommande rutiner samt visualisera tid. Då underlättar du för elever med adhd att hålla uppmärksamhet och fokus.
 • Förbered övergångar och byten.
 • Ge korta och enkla instruktioner i få steg. Komplettera med visuellt stöd för att avlasta arbetsminnet.
 • Erbjud återhämtning genom paus och/eller rörelse.

Ge socialt stöd

 • Organisera undervisningen i mindre grupp eller par, om det är möjligt 
 • Ge vuxenstöd i till exempel grupparbeten.
 • Organisera lek i mindre grupp eller par, om det är möjligt.
 • Ge vuxenstöd vid rastaktiviteter.

Om adhd i grundskolan – Studiepaket NPF 

För att verksamheten i fritidshem ska vara tillgänglig för elever med adhd så behövs tydlig struktur och återkommande rutiner. Scheman för aktiviteter och olika moment underlättar. Om eleven vet vad som ska ske, i vilken ordning och hur länge finns det mer energi över till aktiviteter och lek.

Under vistelsen sker flera byten av aktiviteter, personal och rum vilket kan vara en utmaning. Hjälp eleven att känna sig trygg genom att i god tid förbereda övergångar. 

Elever med adhd behöver korta instruktioner i få, tydliga steg för att kunna ta till sig dem. Det kan vara nedskrivna instruktioner, ibland personligt utformade av eleven, eller instruktioner med bildstöd. Det är viktigt att alla elever förstår vad aktiviteten innebär, hur den går till och vilken roll eleven förväntas ha.

Skolan och fritidshemmet är ofta energikrävande och vissa elever har ett stort rörelsebehov. Erbjuda därför återhämtning genom paus och/eller fysisk aktivitet.

Elever med adhd kan ha svårt att vara uthålliga och stanna kvar i en lek. Underlätta genom att begränsa leken till en specifik yta, till exempel en matta eller en avgränsad yta utomhus. Att bestämma tema för lek i olika rum eller områden kan också hjälpa till att hålla fokus i leken. 

Gruppstorleken kan påverka möjligheten till delaktighet för elever med adhd. Om det är en ny, okänd aktivitet kan eleverna först behöva prova på egen hand, eller i par, innan de går med i en större grupp. Ibland behöver eleverna vuxnas hjälp att förklara regler och tydliggöra förväntningar vid idrottsaktiviteter eller utomhuslekar.

Korta råd till dig som pedagog

Främja uppmärksamhet, fokus och arbetsminne 

 • Erbjud struktur genom olika scheman, återkommande rutiner samt visualisera tid.
 • Förbered övergångar och byten.
 • Ge korta och enkla instruktioner i få steg. Komplettera med visuellt stöd.
 • Erbjud paus eller aktiv återhämtning. 

Ge socialt stöd

 • Organisera lek och aktiviteter i grupper eller par som är hanterbara för elever med adhd.
 • Möblera för lek och aktiviteter, exempelvis genom att avgränsa rummet.
 • Ge aktivt vuxenstöd i idrottsaktiviteter eller utelek.

Om adhd i fritidshem – Studiepaket NPF

Studier på gymnasiet och i vuxenutbildning ställer stora krav på personer med adhd. Här är korta råd för hur skolans personal kan tänka vid planering, utformning och genomförande av undervisningen.

Planerings- och minnesstöd

Många studerande med adhd behöver stöd för att komma igång med och avsluta uppgifter. Det finns användbara funktioner i mobiltelefoner för påminnelse kopplat till scheman.

Skapa struktur

En terminsplanering ger överblick. Ett veckoschema med klockslag underlättar för dem som har svårt att hålla reda på tider. Många studerande med adhd uppskattar att få en instruktion i taget och att instruktionerna är kortfattade och ges både i tal och skrift.

Anteckningsstöd

Att få tillgång till anteckningar är bra. Den studerande kan också spela in lektionsinnehåll på sin mobiltelefon och att fotografera av anteckningar, om det tillåts.

Stöd för koncentrationen

Korta pauser underlättar. En del behöver en tyst och lugn miljö för att kunna koncentrera sig. Särskilt i provsituationer kan det vara extra viktigt att sitta på en lugn plats.

Motivationsstöd

Korta arbetspass och tät återkoppling från läraren gör det lättare att orka prestera. Uppgifter som är varierade ökar också motivationen.

Läs- och skrivstöd

För studerande med läs- och skrivsvårigheter är det viktigt att få tillgång på läromedel och lärmaterial i digital form. Det ökar tillgängligheten för många.

Om adhd i Studiepaket vuxen

Publicerat 2023-10-24