Stöd och råd

Rörelse och fysisk aktivitet i fritidshemmet

Fritidshemmet har en viktig roll när det gäller att främja rörelse och fysisk aktivitet, och samtidigt arbeta för att stärka elevers självkänsla och tilltro till sina förmågor.

En del av det centrala innehållet för fritidshemmet handlar om lek, rörelse, fysiska aktiviteter och utevistelse. Eleverna ska ges möjlighet att delta i olika lekar samt prova på idrotter och andra fysiska aktiviteter, både inomhus och utomhus, i olika årstider och väderförhållanden. Det handlar också om att använda närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen för att stimulera till rörelse, fysisk aktivitet och naturupplevelser.

Ta tillvara elevernas intresse

Fritidshemmets pedagogiska uppdrag bygger på ett grupporienterat arbetssätt där relationer mellan elever och mellan elever och personal är centrala. Lek, rörelse och skapande verksamhet är betydelsefulla inslag i fritidshemmet. Här sker lärande ständigt – formellt, informellt och situationsstyrt, vilket innebär att lärande inte bara sker i arrangerade situationer. Alla som arbetar inom fritidshemmet behöver uppmärksamma och ta tillvara elevernas intressen och skapa situationer i vardagen där eleverna kan utmanas i sitt lärande.

Funktionsnedsättningar och konsekvenser för lärande

Fritidshemmet är ofta en viktig social arena, särskilt för elever med funktionsnedsättning. Tillitsfulla relationer är grundläggande i fritidshemmet. Att bygga tillitsfulla relationer är helt avgörande och skapar förutsättningar för att möta elevers olikheter. Det är också nödvändigt för att förstå hur en funktionsnedsättning kan påverka en elevs lärande.

Den kunskapen behövs för att verksamheten ska kunna planera aktiviteter där alla kan vara delaktiga. Att ha kompetens eller få möjlighet till kompetensutveckling kring olika pedagogiska strategier när det gäller lek och fysiska aktiviteter, ger pedagoger inom fritidshemmet en trygghet och möjligheter att utveckla inkluderande aktiviteter och verksamhet. 

Samverkan och samarbete

Kollegial samverkan och samarbete är viktigt för att alla elever ska få förutsättningar att komma till sin rätt. För elever med funktionsnedsättningar är tiden på fritidshemmet ett bra tillfälle till att vara fysiskt aktiv i en social gemenskap eftersom färre elever med funktionsnedsättning är fysiskt aktiva utanför skolan.  Att ha roligt och uppleva rörelseglädje i en gemenskap ger positiva erfarenheter som kan påverka motivationen att delta i olika fysiska aktiviteter även utanför skoltid.

Läraren i ämnet idrott och hälsa samt elevhälsan kan bidra med kompetens och stöd. Samarbetet och dialogen med vårdnadshavare är också en viktig resurs för att tiden och aktiviteterna på fritidshemmet ska fungera så bra som möjligt.

Publicerat 2024-01-25