Stöd och råd

Nyanlända elever

I många förskolor, skolor och andra utbildningar går nyanlända elever. Dessa elever omfattas av samma regelverk som andra i skolan. Dock kan skolan behöva utöka sina insatser när eleven ännu inte är etablerad i det svenska skolsystemet och det svenska språket.

Normer och socialt samspel kan skilja sig från nyanlända barns och elevers tidigare erfarenheter. Det finns mycket som skolor och förskolor kan göra i den pedagogiska, sociala och fysiska lärmiljön för att förebygga att dessa barn och elever hamnar i svårigheter. För att de ska ha likvärdiga möjligheter att utvecklas bör även barnens och elevernas egna erfarenheter av språk och kunskaper de har på sitt modersmål tillvaratas.

Särskilt stöd till nyanlända elever

Särskilt stöd ska sättas in först när andra insatser inte räcker till. Utredning av särskilt stöd kan vara komplex och risken för feltolkningar eller uteblivet stöd finns. För att kunna utreda särskilt stöd till nyanlända elever behöver skolan kompetens både om flerspråkighet och funktionsnedsättningar, och hur det ena påverkar det andra. Samverkan av flera professioner behövs också, exempelvis med elevhälsan och modersmålslärare.

Samarbete med vårdnadshavare

Att samarbeta med vård­nads­­havare är ett av skolans uppdrag och viktigt när eleven kan vara i behov av särskilt stöd. Elevens och vårdnadshavarens kunskap och syn på funktions­nedsättningen kan variera stort. Som nyanländ vårdnadshavare kan det finnas språkliga hinder i samarbetet med skolan. Det kan också vara svårt att förstå skolans verksamhet och vilken roll man som vårdnadshavare förväntas ha. Därför är det viktigt att ha en dialog med vårdnadshavarna om detta. Det är även viktigt att använda tolk när det behövs.

Stödmaterial nyanlända och flerspråkiga elever

SPSM har tagit fram ett stödmaterial som ger information om vad skolan behöver göra och tänka på när en elev är nyanländ och kan vara i behov av särskilt stöd. Stödmaterialet vänder sig till dig som arbetar inom de obligatoriska skolformerna, gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan. Du kan ta del av stödmaterialet på egen hand eller med fördel använda det för kompetensutveckling tillsammans med ditt arbetslag och andra yrkeskategorier.

SPSM erbjuder också specialpedagogisk rådgivning, tematräffar och kurser om nyanlända och flerspråkiga elever. Det finns även möjlighet att ställa frågor direkt till tjänsten Fråga en rådgivare eller ta del av tidigare publicerade frågor och svar från våra rådgivare.

Stödmaterial Särskilt stöd till nyanlända elever

Fråga en rådgivare

Publicerat 2023-12-01