Stöd och råd

Arbeta med språkstörning i NO-undervisningen

För elever med språkstörning kan läromedelstexter och begrepp i NO-ämnena vara en stor utmaning. Du som lärare kan dock göra stor skillnad genom ditt sätt att planera och genomföra undervisningen. Här får du tips på metoder som gynnar både elevernas språkutveckling och kunskapsutveckling i ämnet.

Språkstörning och NO-ämnena

I kursplanerna för de tre NO-ämnena uttrycks olika förmågor och ämnesrelaterade begrepp som undervisningen ska behandla. Eleverna behöver därför arbeta med språket för att nå målen. Säkerställ att eleverna får tillfälle att träna på att använda ord och begrepp kopplade till ämnesområdet många gånger och på olika sätt, genom att tala, skriva, rita och få återkoppling. 

I vårt material ”Arbeta med språkstörning i NO-undervisningen” finns många tips på hur du kan anpassa undervisningen i NO för elever med språkliga svårigheter. Här är några axplock ur innehållet.

Öva på vardagsspråk, skolspråk och ämnesspråk

Undervisningen behöver stötta eleverna i att utveckla ordförrådet från vardagsspråk till skolspråk och ämnesspråk, så att eleverna kan röra sig i olika sammanhang med hjälp av språket. Exempelvis innehåller skolspråket fler nominaliseringar än vardagsspråket. I vardagsspråket använder vi uttryck som ”hugga ner träd” men i skolspråket och i andra formella sammanhang använder vi istället specifika substantiv eller termer som ”trädfällning”, ”skogsröjning” eller ”avverkning”. 

Det är viktigt att du som lärare rör dig mellan de olika språkliga nivåerna och att du försäkrar dig om att alla elever hänger med.

Ett sätt att kontrollera att eleverna förstår är att be dem beskriva någonting med både vardagliga ord och med ämnesspecifika termer. Ett annat sätt är att välja ut nominaliseringar som förekommer i undervisningen och låt eleverna identifiera vilka ord som ingår i nominaliseringen. Träna därefter tillsammans att skriva meningar med eller utan nominalisering.

Arbeta med begreppslistor och begreppskartor

I den naturvetenskapliga undervisningen används ibland begrepp som eleverna möter i andra sammanhang. I NO-undervisningen får dock begreppet en annan innebörd, exempelvis kraft, energi och värme. Det är då viktigt att du hjälper eleven med att förstå begreppets naturvetenskapliga betydelse.

Ett sätt att stötta inlärningen av ämnesrelaterade begrepp är att använda begreppskartor och begreppskort, gärna med bilder som visuellt stöd. Utgå från bilder som eleverna känner igen och som vanligtvis används i undervisningen.

Ladda ned materialet

I materialet ”Arbeta med språkstörning i NO-undervisningen” får du mer information om NO-undervisning för elever med språkstörning eller andra språkliga svårigheter. 

Ladda ned Arbeta med språkstörning i NO-undervisningen i Webbutiken

Publicerat 2023-10-06