Stöd och råd

Projektkompassen - för att ansöka om utvecklingsprojekt

Kompassen syftar till att vara en vägledning inför en projektansökan. De sex frågorna i formuläret kan vara ett stöd för att utforma ett genomtänkt projektinnehåll samt projektansökan. Frågorna tar några minuter att besvara. 

Tänk på att: för att kunna beviljas bidrag för utvecklingsprojekt ska ansökan göras av en behörig skolhuvudman. Projektet ska syfta till att öka måluppfyllelsen eller öka kunskapen om olika pedagogiska arbetssätt. Målgruppen ska vara barn, elever eller vuxenstuderande med funktionsnedsättning. För att formulera en genomtänkt ansökan rekommenderas ni ta del av våra bedömningskriterier och de frågor som ingår i ansökan. 

Ta gärna del av frågorna i projektkompassen.

Kompassens sex frågor kan vara ett stöd för att formulera ett genomtänkt projektinnehåll samt projektansökan. Frågorna tar några minuter att besvara.

Projektkompassen

Har ni identifierat behov i er verksamhet som inte är tillgodosedda för målgruppen barn, elever eller vuxenstuderande med funktionsnedsättning?

För att beviljas bidrag för utvecklingsprojekt är det viktigt att ni tydligt har identifierat ett behov hos en definierad och avgränsad målgrupp i er verksamhet. Behovet ska vara tydligt kopplat till en problembild som ni har i verksamheten som utvecklingsprojektet är tänkt att lösa.  

Är barn, elever eller vuxenstuderande med funktionsnedsättning målgruppen för ert projekt?

För att få bidrag ska målgruppen vara barn, elever eller vuxenstuderande med funktionsnedsättning. Projektet kan givetvis involvera och komma alla barn och elever till del men det är viktigt att fokus ligger på hur behovet hos den definierade avgränsade målgruppen ska tillgodoses.

Kommer målgruppen att vara involverad i projektets planering, genomförande eller efter avslutat projekt.

Det är viktigt ur ett rättighetsperspektiv att ge de barn, elever eller vuxenstuderande som påverkas av projektet möjlighet till delaktighet och inflytande i sin lärmiljö. Det är därför bra om ni i den mån det är möjligt involverar målgruppen i projektet. 

Har ni en tänkt projektorganisation som är förankrad i verksamheten och inom organisationen?

Det är viktigt att det finns en projektgrupp och projektledare som är väl förankrade med innehållet i projektet. Det är en framgångsfaktor att skolledningen är med i allt utvecklingsarbete. Det är viktigt att den egna organisationen är involverad så att man kan ta tillvara effekterna av projektet över tid. Det är också viktigt i det fall någon i projektgrupp eller projektledning till exempel slutar.

Har ni en tydlig plan för hur den kunskap ni tillgodogör er under projektet ska omsättas i verksamheten genom aktiviteter under och efter projekttiden?

Det är viktigt att ha en tydlig plan för hur kunskapen ska omsättas i verksamheten genom aktiviteter under och efter projekttiden. Om projektet i huvudsak handlar om till exempel kompetensutveckling och inte har aktiviteter som syftar till att omsätta kunskapen i verksamheten brukar det generera lägre poäng i bedömningskriteriet Hållbarhet.

Syftar aktiviteterna i projektet till de uppsatta målen?

Det är viktigt att det går att se hur aktiviteterna ska leda till att målen uppfylls för att det ska bli ett tydligt och genomförbart projekt, men också för att inte generera lägre poäng inom bedömningskriteriet Struktur.

Roligt att ni är på gång med tankearbetet kring er projektidé. Utifrån vad ni har svarat har vi identifierat några områden där vi vill hjälpa er att undvika fallgropar i ansökan och genomförande.

Som ett nästa steg rekommenderar vi att ni läser mer här på webbplatsen om hur man ansöker bidrag för utvecklingsprojekt. Läs våra bedömningskriterier och ansökningsblanketten för att ta del av vilka frågor ni behöver besvara.

Ansökan görs i bidragsportalen.

Utifrån resultatet verkar det som att ni har tänkt igenom ert projekt och undviker de vanligaste fallgroparna. Det är ändå viktigt att ni innan ansökan tar del av bedömningskriterierna och frågorna som ingår i ansökan, eftersom konkurrensen om bidraget är hög.

Ansökan görs i bidragsportalen.

Om ni frågor eller funderingar kan ni kontakta oss på SPSM. 

Publicerat 2023-11-02