Stöd och råd

Bidrag vid vissa korta kurser

Du som har en funktionsnedsättning, eller om du är anhörig till en person med funktionsnedsättning, kan söka bidrag för vissa studier vid folkhögskola, studieförbund och kommunal vuxenutbildning.

Lättläst text, för att kunna skriva ut

Information om bidrag vid vissa studier – lättläst text (PDF-dokument, 20 kB).


Syftet med bidraget är att öka kunskapen om funktionsnedsättningen och förbättra möjligheterna att delta i samhällslivet.

Kurser du kan söka bidrag för

Du kan söka bidrag för korta kurser. En kort kurs får vara högst 14 dagar eller 112 timmar lång. Bidraget gäller för

 • folkhögskolekurs som är statsbidragsberättigad
 • studiecirkel anordnad av statsbidragsberättigat studieförbund
 • kommunal vuxenutbildning.

Vem kan söka?

Du som har en funktionsnedsättning och du som är anhörig till en person med funktionsnedsättning kan söka bidrag.

För att få bidrag ska den som studerar ha fyllt 18 år det år ansökan avser. Ingen övre åldersgräns finns. Du ska vara bosatt och folkbokförd i Sverige för att kunna söka bidrag.

Oftast skickar den som arrangerar kursen in en ansökan för alla deltagare, en så kallad kollektiv ansökan.

Bidrag per timme

Bidraget per timme är 116 kronor i upp till åtta timmar per dag och högst 14 dagar eller 112 timmar per kurs.

Du kan som mest få bidrag för 240 timmar under ett kalenderår.

Bidrag för kost och logi

Bidraget för kost och logi är det belopp som kost och logi faktiskt kostar eller som mest 573 kronor per dag.

Om du deltar i en kurs vid en folkhögskola eller ett studieförbund kan du söka bidrag per dag för kost och logi. Du kan få bidrag upp till 30 dagar under ett kalenderår.

Bidrag för resor

Bidraget för resor är högst 1 146 kronor per person och kalenderår. Du får bara bidrag om reskostnaden till och från kursorten är minst 286 kronor.

Om du reser med egen bil kan du få milersättning med 25 kronor per mil. Om flera deltagare samåker i bil kan bara en person få bidrag för resor.

Du kan inte söka det här bidraget om du under samma tid får studiestöd, aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser.

Om du får hel sjukersättning eller aktivitetsersättning kan du bara söka bidrag för kost, logi och resor. Assistenter, ledsagare, lärare, kursledare eller andra stödpersoner kan inte söka det här bidraget.

Att tänka på inför ansökan

Den som ansöker om bidraget måste fylla i uppgifter om vem som ansvarar för kursen och vad kursen innehåller. De här punkterna är viktiga för att få bidrag:

 • Den som ansvarar för kursen ska vara behörig utbildningsanordnare, det vill säga en folkhögskola, studieförbund eller kommunal vuxenutbildning.
 • Ansökan ska innehålla information om hur utbildningen tillgodoser deltagargruppens behov, hur kursinnehållet svarar mot behoven och de utmaningar deltagarna har.
 • Innehållet i kursen ska ge personer ökad kunskap om sin funktionsnedsättning och förbättrade möjligheter att ta del i samhällslivet efter genomförd kurs.
 • Innehållet i kursen ska ge anhöriga ökad kunskap om funktionsnedsättning.

Tyvärr har vi ibland inte tillräckligt med pengar för att bidraget ska räcka till alla som söker bidrag för korta kurser. Då lämnar vi i första hand bidrag till kurser som leder till att den som söker kan:

 1. Fortsätta studera
 2. Förbättra sin kommunikation
 3. Bli mer självständig
 4. Få vardagen att fungera bättre
 5. Tillvarata sina rättigheter
 6. Få kunskap om funktionsnedsättning
 7. Utveckla ett fritidsintresse

Folkhögskolor

När kurser sker i samverkan med till exempel en intresseorganisation ska ett samverkansavtal upprättas, där folkhögskolans ansvar för anordnarskapet tydliggörs.

Folkhögskolan ska bifoga samverkansavtalet i samband med ansökan till SPSM. Saknar ansökan ett samverkansavtal kan SPSM komma att avslå med motivering att kursen inte är statsbidragsberättigad eftersom det inte går att avgöra att folkhögskolan är ansvarig anordnare.

I ett samverkansavtal ska det framgå hur folkhögskolan ansvarar för:

 • planering, kursledning, genomförande, uppföljning och kvalitetssäkring av folkbildning som finansieras med statsbidrag.
 • information om och marknadsföring av folkhögskolans verksamhet samt rekrytering av deltagare.

Samverkansavtalet ska vara undertecknat av båda parter.

Studieförbund

När kurser sker i samverkan med till exempel en intresseorganisation ska studieförbundet säkerställa att varje arrangemang som anordnas med stöd av, eller rapporteras som underlag för, statsbidrag följer statsbidragsvillkoren. Anordnaransvaret kan inte överlåtas till annan part.

Studieförbundet ska i samband med ansökan bifoga en skriftlig redogörelse av samverkan för den aktuella kursen. Ansökan som saknar en redogörelse kan SPSM avslå med motivering att kursen inte är statsbidragsberättigad eftersom det inte går att avgöra att studieförbundet är ansvarig anordnare.

I redogörelsen ska det framgå hur studieförbundet:

 • bedriver en verksamhet där det tydligt framgår när kursen erbjuds och genomförs att studieförbundet är anordnare
 • säkerställer den pedagogiska kvaliteten i verksamheten
 • ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av folkbildningsverksamheten på arrangemangsnivå,
 • har regelbunden kontakt med varje ledare.

Du som har en funktionsnedsättning och dina anhöriga kan ansöka om bidrag. Det är oftast den som arrangerar kursen som skickar in en gemensam ansökan för alla deltagare, en så kallad kollektiv ansökan.

Kollektiv ansökan – tidpunkter

För kollektiva ansökningar från folkhögskola, studieförbund och kommunal vuxenutbildning gäller följande.

 • För kurser inom perioden januari till och med april bör ansökan vara inlämnad senast den 15 november året innan.
 • För kurser inom perioden maj till och med september bör ansökan vara inlämnad senast den 15 mars.
 • För kurser inom perioden oktober till och med december bör ansökan vara inlämnad senast den 15 augusti.

Ansökningar som kommer in efter angivet datum får bara bidrag om det finns pengar kvar.

Ansökan för folkhögskolor och studieförbund

 1. Skapa ett konto i bidragsportalen. Det är viktigt att ange mobilnummer, eftersom en kod kommer att skickas dit för att kunna logga in. Inom några dagar skickas inloggningsuppgifter via e-post.
 2. Logga in till bidragsportalen och fyll i ansökan. Ansökan kan sparas för att för att göras klar vid ett senare tillfälle.
 3. Skicka in ansökan när den är klar i Bidragsportalen.
 4. Du kan sedan följa handläggningen i bidragsportalen.

Bidragsportalen

Ansökan för dig som är kursdeltagare

När du som är kursdeltagare ska ansöka om bidrag för korta kurser behöver du veta det här:

 • Du ska skicka in din ansökan om bidrag senast en månad innan kursen börjar.
 • Fyll i ansökningsblanketten, som du hittar i länken här nedanför.
 • Skicka in din ansökan tillsammans med ett schema för kursen. Schemat kan du få från den som anordnar kursen.
 • Skriv ut ansökningsblanketten och skriv under den med ditt namn innan du skickar in den till SPSM.

Ansökningsblankett för enskild ansökan (PDF-dokument, 184 kB)

Det här händer när ansökan har kommit in

När ansökan har kommit in till SPSM gör vi en bedömning för att se om du kan få bidrag för att gå kursen. När vi har gjort det meddelar vi dig om du ska få bidrag eller inte.

Om det är en utbildningsanordnare som skickat in en gemensam ansökan meddelar vi den som ansvarar för kursen.

Fyll i rekvisitionen efter avslutad kurs

Den som har skickat in ansökan får en rekvisition från oss. Den ska fyllas i när kursen är avslutad. Rekvisitionen ska både du som deltar i kursen och utbildningsanordnaren skriva under innan den skickas in den till SPSM. Efter att rekvisitionen kommit in till oss betalar vi oftast ut pengarna inom två veckor.

Rekvisitionsblankett som pdf-fil för enskild ansökan (PDF-dokument, 120 kB)

När får jag bidraget?

Bidrag för kost, logi och resor betalar vi ut efter att kursen är genomförd och en rekvisition är påskriven av dig som kursdeltagare och den som arrangerar kursen.

Har du som studerar sökt bidraget själv betalar vi ut pengarna direkt till dig. Om den som anordnar kursen har skickat in en kollektiv ansökan betalas pengarna till kursanordnaren, som sedan ansvarar för att du får pengar.

Bidrag per timme betalar vi alltid ut direkt till dig som studerar, efter att kursen är genomförd.

Publicerat 2024-05-31