Stöd och råd

Delaktighet, tillgänglighet och trygghet

För att skydda barns och elevers rättigheter finns det lagar som vuxna måste följa. Det står både i skollagen, barnkonventionen och konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Som elev har du rätt till

  • arbetsro
  • utveckling
  • trygghet
  • hjälp och stöd 
  • medbestämmande

Det är skolans ansvar att se till att de här rättigheterna följs. Till exempel ska skolor med elever från årskurs 7 erbjudas att ha ett elevskyddsombud som är med och bestämmer om skolans arbetsmiljö.

Tänk på att även du själv ska bidra till en bra arbetsro och att skolan är en trygg plats.

Delaktighet för dig som är elev

Du som elev ska kunna känna dig delaktig i skolan. Det betyder bland annat:

  • Att du har rätt att uttrycka dina åsikter.
  • Att du blir lyssnad på och får utrymme att tycka till i olika frågor som rör dig.
  • Att du är en del i skolans gemenskap.
  • Att du kan ta del av skolans olika aktiviteter.

Om det här inte riktigt fungerar så kanske du behöver någon typ av anpassning. Prata med din lärare eller annan vuxen på skolan om du har förslag på något som gör att din skoldag kan fungera bättre.

Trygghet och skolplikt i skollagen

I skollagen står det att alla elever ska få den undervisning och hjälp de behöver för att klara skolan på ett bra sätt. Alla som jobbar på skolan måste behandla dig på ett bra sätt och se till att du känner dig trygg. De måste också hjälpa dig om någon av dina klasskamrater är elaka mot dig.

Enligt skollagen har vi skolplikt. Det innebär att du måste gå i skolan. Du får bara stanna hemma om du är sjuk eller har fått ledigt av din lärare eller rektor.

Tillgänglighet och trygghet i diskrimineringslagen

Du som har någon form av funktionsnedsättning har rätt få en undervisning som passar dig och dina skollokaler ska vara bra. Det ska till exempel inte finnas något som hindrar dig att förflytta dig, koncentrera dig eller att lära på bästa sätt. Du ska känna dig trygg och ha kamrater i skolan. Om det inte stämmer för dig så säger lagen att det räknas som diskriminering på grund av bristande tillgänglighet.

Barns rättigheter i barnkonventionen

I Barnkonventionen står att alla barn har särskilda rättigheter och att alla barn är lika mycket värda. Det handlar till exempel om att vuxna ska lyssna på barn och att barn har rätt att gå i skolan.

Publicerat 2023-10-13