Stöd och råd

Bedömning och betyg

Bedömningar görs både formativt för att kontinuerligt utvärdera undervisningen och summativt för att till exempel sätta betyg. Här finns tips på vad du kan tänka på vid bedömning och betygssättning.

Planering av undervisningen och bedömning

Det går inte att skilja undervisning från bedömning. Redan vid planeringen behöver den undervisande läraren ställa sig följande frågor:

 • Hur ska undervisningen anpassas för att möta elevens behov och förkunskaper?
 • Vilka former av språklig stöttning och anpassning behövs för att eleven ska kunna utveckla de kunskaper och förmågor som betygskriterierna kräver?
 • Hur ska eleven ska förstå vilka kunskaper de ska utveckla?
 • På vilka olika sätt kan eleverna få visa sina kunskaper?
 • Hur ska jag följa och stödja elevernas utveckling och fortlöpande ge återkoppling på deras arbete?

Samma förutsättningar vid prov som undervisning

Skyldigheten att anpassa finns i den vanliga undervisningen, vid extra anpassning och inom det särskilda stödet.

Utgå från samma behov av lösning som eleven har vid ordinarie undervisning när du planerar ett test eller prov. De alternativa verktyg som används i undervisningen ska också finnas till hands när eleven gör provet.

Vid all bedömning vid en provsituation är det viktigt att du som lärare säkerställer att eleven har uppfattat och förstått information, instruktion och frågor korrekt.

Elevens resultat påverkas av de anpassningar vi tillåter:

 • muntliga redovisningsformer
 • alternativa arbetsuppgifter
 • en uppgift i taget
 • alternativa verktyg även i provsituation
 • förberedande prov
 • möjlighet att få ställa frågor i provsituationen
 • att bli satt "på banan", (igångsättande, hitta minnet)
 • arbeta med elevens intresse och förkunskaper
 • tillräckligt med tid för att kunna visa upp sina kunskaper

Att tänka på

 • Se till att du vet vad som står i de nationella målen och kriterierna.
 • Se till att du har kunskap om hur funktionsnedsättningar kan yttra sig. Det är ofta stor variation på individnivå.
 • Tolka betygskriterierna med utgångspunkt i elevens funktionsnedsättning.
 • Anpassa undervisningen och bedömningssituationerna redan på planeringsstadiet.
 • Se till att alla prov anpassas.
 • Om en elev har svårare att visa sina kunskaper vid ett provtillfälle än under den ordinarie undervisningen är det där eleven bäst kommer till sin rätt som gäller.
 • De nationella ämnesproven är endast ett stöd vid betygssättningen. Det är bedömningen utifrån dina kunskaper som pedagog som gäller.

Det här gör Specialpedagogiska skolmyndigheten

I en rådgivning kring en elevs studiesituation ställer vi frågor kring:

 • Hur lärarna förstår funktionsnedsättningen och tolkar kursplanerna
 • Hur undervisningen bedrivits

Vi informerar kring pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningar.

Vi ger råd kring anpassningar av undervisnings- och bedömningssituationer.

Publicerat 2024-01-25