Stöd och råd

Rörelse och fysisk aktivitet i förskolan

Här får du stöd kring hur förskolan kan främja barn med funktionsnedsättning eller i behov av stöd, i sin utveckling med fokus på motorik och rörelse ur ett helhetsperspektiv. Vi beskriver hur viktigt motoriken är för kommunikationen, särskilt hos de allra yngsta barnen.

I förskolans uppdrag står det att utbildningen ska planeras och genomföras på ett sådant sätt att den främjar barnens utveckling, hälsa och välbefinnande. Förskolan ska erbjuda barnen en god miljö och en väl avvägd dagsrytm med både vila och aktiviteter som är anpassade efter deras behov och vistelsetid. Miljön ska vara tillgänglig för alla, och inspirera dem att samspela och att utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation.

Erbjud alla barn varierade aktiviteter i olika sammanhang. Olika valmöjligheter ger ökade förutsättningar för barnen att bredda sina lekmönster och att pröva sina förmågor i nya situationer. När leken utspelar sig utomhus ökar oftast barnens fysiska aktivitet. En tillgänglig, inbjudande och stimulerande utemiljö är en viktig del i förskolans vardag.

Små barns motorik

För de allra yngsta barnen på förskolan handlar mycket om rörelse och fysisk aktivitet. De små barnen är i full färd med att utveckla sina motoriska färdigheter. Det är via motoriken som barnet till en början kommunicerar med omvärlden. Barnet uttrycker sina känslor med mimik och med kroppen. Som svar på olika sinnesintryck reagerar barnet ofta med en motorisk handling. Om barnet hör någon prata så vänder sig barnet mot den som talar och vänder sig bort för att avsluta. Genom att använda sina rörelseförmågor i olika aktiviteter förflyttar sig barnet antingen mot det som lockar eller bort från det som inte är intressant eller kanske känns skrämmande.

Ett barn som exempelvis inte hör, ser eller har en nedsatt rörelseförmåga behöver få stimulans på ett för barnet anpassat och motiverande sätt, för att få bästa möjlighet att utveckla alla sina förmågor.

Funktionsnedsättning och konsekvenser för lärande

Om förskolan gör miljön och aktiviteterna tillgängliga, utgör inte en funktionsnedsättning ett hinder för lärande och utveckling. Barnet behöver få stimulans och erfarenheter genom lek, rörelse och andra fysiska aktiviteter. Genom sina upplevelser får barnet nya erfarenheter som bygger på tidigare kunskaper, som ett led i att automatisera och efter hand även kunna generalisera sina kunskaper.

För att du som pedagog ska hitta fungerande sätt att stödja ett barn med funktionsnedsättning och för att kunna anpassa leken eller aktiviteterna behöver du kunskap om vilka konsekvenser funktionsnedsättningen kan ha för lärandet. 

Miljöer och aktiviteter

Alla barn behöver få möjlighet att uppleva rörelseglädje i en social gemenskap. Att känna sig delaktig och tillhöra kamratgemenskapen i förskolan främjar positiva kamratrelationer och samhörighet även utanför förskolan.

Förskolan erbjuder olika lekmiljöer och material. Hur ni organiserar miljöerna och presenterar materialet har stor betydelse för tillgängligheten. Det kan vara nödvändigt att göra lekmaterial enklare att greppa, mer synvänligt och lättåtkomligt. För vissa barn kan det vara fördelaktigt att begränsa utbudet av lekmaterial. 

Barn med synnedsättning blir ofta intresserade och lockade av föremål med ljud, vilket kan leda till att barnet rör sig mot ljudet och utforskar föremålet även med andra sinnen. Det är viktigt att vi som är vuxna är lyhörda och följsamma, och att vi låter alla barn få utforska, pröva och uppleva olika leksaker och material med sina unika egenskaper. Uppmuntra barnen att ta egna initiativ och göra aktiva val.

Aktivitetshjulet kan vara ett stöd i planeringen av aktiviteter även i förskolan.

Delaktighet

Även de yngre barnen behöver bli tillfrågade och delaktiga i planeringen, och som vuxna behöver vi visa att vi har lyssnat. Alla barn, oavsett ålder och förutsättningar, har rätt att uttrycka sina åsikter enligt artikel 12 i Barnkonventionen.

För att barn ska kunna utöva inflytande och vara delaktiga är det nödvändigt att förstå hur varje barn kommunicerar. Vi förväntar oss ofta att barnen ska kunna uttrycka sina åsikter verbalt eller välja bland olika alternativ samt även förstå konsekvenserna av dessa val. Men alla barn har inte utvecklat dessa färdigheter. Det är viktigt att inte exkludera några barn i förskolan.

Publicerat 2024-01-25