Stöd och råd

Anpassade lärmiljöer som del av särskilt stöd

Skolhuvudmän kan söka bidrag för anpassade lärmiljöer i grundskolan och gymnasieskolan, med få elever och hög personaltäthet.

Bidrag

Skolan kan få bidrag för:

 • lönekostnader för tjänster som behövs för att inrätta eller utveckla anpassade lärmiljöer med få elever och hög personaltäthet.
 • övriga kostnader för att inrätta eller utveckla en anpassad lärmiljö.

Skolan kan inte få bidrag för:

 • lokalkostnader eller lokalhyra
 • ombyggnationer.

Ansökan

Det här bidraget går inte att söka längre

För att tilldelas bidraget ska ett antal kriterier vara uppfyllda. Läs mer nedan. Bland de skolor som uppfyller kriterierna sker sedan ett slumpmässigt urval. För större spridning i fördelningen gäller att en ansökan per skolenhet kan beviljas per ansökningsomgång. Under 2023 har vi totalt 60 miljoner kronor att fördela till insatser inom detta område och år 2024 totalt 40 miljoner kronor.

I första hand kommer vi att fördela bidrag till nya anpassade lärmiljöer. I andra hand fördelar vi bidrag till att vidareutveckla anpassade lärmiljöer som redan finns. Bidraget delas ut under ett år och ska endast gå till upprättande eller utvecklande av en anpassad lärmiljö och ej till kontinuerlig drift. 

Inrättande av ny anpassad lärmiljö

Vi bedömer om det i ansökan tydligt framgår:

 • att insatserna i ansökan handlar om att inrätta en anpassad lärmiljö
 • att den anpassade lärmiljön som planeras är ny
 • att det finns en plan för hur eleverna kan ta del av den anpassade lärmiljön under bidragstiden
 • att lärmiljön är till för målgruppen elever i behov av särskilt stöd i grundskolan eller gymnasieskolan. Det betyder att det behöver finnas ett åtgärdsprogram för varje elev innan de börjar sin undervisning i den anpassade lärmiljön 
 • att planen är att lärmiljön ska ha få elever. Som utgångspunkt avses max 12 närvarande elever samtidigt. Det behöver inte vara samma elever som deltar i lärmiljön vid varje enskilt tillfälle.
 • att planen är att lärmiljön ska ha hög personaltäthet. Som utgångspunkt räknar vi med en tjänst per sex närvarande elever under skoldagen för att personaltätheten ska anses vara hög. För verksamheter som bedömer att genomsnittet av närvarande elever i den anpassade lärmiljön är upp till sex stycken under skoldagen kan vi som utgångspunkt bevilja max en tjänst. För verksamheter med ett genomsnitt från sju elever kan vi bevilja max två tjänster.
 • att insatsen är till för att elevers behov av särskilt stöd ska tillgodoses bättre, det vill säga det behöver tydligt framgå: 
 • varför eleverna har behov av en anpassad lärmiljö 
 • hur lärmiljön kommer främja elevens kunskapsutveckling, hälsa och rättigheter
 • hur särskild hänsyn tas till barnets bästa i form av elevens röst om sitt deltagande i lärmiljön
 • hur ni arbetar med återgång till ordinarie skol- och undervisningsmiljö 
 • hur ni arbetar med uppföljning på individuell nivå och organisationsnivå
 • hur den personal ni avser använda i genomförandet har den kompetens som behövs för att möta elevernas behov

Bidraget från SPSM beräknas så att det täcker upp till två heltidstjänster per lärmiljö och år. Bidrag beviljas utifrån faktisk lönekostnad, men med en maximal bidragssumma per heltidstjänst, inklusive sociala avgifter. Maximala bidragssumman per heltidstjänst för år 2023 är 593 000 kronor och för år 2024 är summan 624 000 kr per heltidstjänst. De tjänster som vi bidrar till kan räknas in i personaltätheten i ansökan.

Det betyder att en skolhuvudman som planerar att inrätta en anpassad lärmiljö under ett år för 12 närvarande elever och två heltidstjänster, kan få bidrag för dessa två heltidstjänster upp till lönetaket. Bidraget för tjänsterna kan också användas till att planera och organisera införandet av lärmiljön. Men lärmiljön måste komma igång under bidragsperioden. Man kan inte ansöka om flera lärmiljöer i samma ansökan. För varje lärmiljö man söker bidrag till ska man göra en ny ansökan. 

Man kan ansöka om bidrag till övriga kostnader, för att inrätta eller utveckla den anpassade lärmiljön och för lärverktyg som ska användas i den anpassade lärmiljön. Bidraget kan vara upp till 40 000 kronor per lärmiljö. Lärverktyg är utrustning och material som används för lärande, till exempel pekplatta, appar, tidsstöd, böcker eller ljudböcker.

Utvecklande av befintlig anpassad lärmiljö

Vi bedömer om det i ansökan tydligt framgår:

 • att insatserna handlar om att utveckla en anpassad lärmiljö
 • att den lärmiljö som ska utvecklas är till för målgruppen elever i behov av särskilt stöd i grundskolan eller gymnasieskolan. Det betyder att det behöver finnas ett åtgärdsprogram för varje elev innan de börjar sin undervisning i den anpassade lärmiljön
 • att den anpassade lärmiljön har få elever. Som utgångspunkt avses max 12 elever. Det behöver inte vara samma elever som deltar i lärmiljön vid varje enskilt tillfälle.
 • lärmiljön har hög personaltäthet. Som utgångspunkt räknar vi med minst en tjänst per sex elever för att personaltätheten ska anses vara hög. 
 • att insatserna är till för att elevers behov av särskilt stöd ska tillgodoses bättre, det vill säga det behöver tydligt framgå;
 • varför eleverna har behov av en utvecklad anpassad lärmiljö 
 • hur lärmiljön kommer främja elevens kunskapsutveckling, hälsa och rättigheter
 • hur särskild hänsyn tas till barnets bästa i form av elevens röst om sitt deltagande i lärmiljön
 • hur ni arbetar med återgång till ordinarie skol- och undervisningsmiljö 
 • hur ni arbetar med uppföljning på individuell nivå och organisationsnivå
 • hur den personal ni avser använda i genomförandet har den kompetens som behövs för att möta elevernas behov.

Bidraget från SPSM beräknas så att det täcker lönekostnader för upp till 0,5 heltidstjänst per lärmiljö och år. Bidrag beviljas utifrån faktisk lönekostnad, men med en maximal bidragssumma per heltidstjänst, inklusive sociala avgifter. Maximala bidragssumman per heltidstjänst för år 2023 är 593 000 kronor och för år 2024 är summan 624 000 kr per heltidstjänst.

Det betyder att en skolhuvudman som planerar att utveckla en befintlig anpassad lärmiljö måste kunna redogöra för hur lärmiljön lever upp till kraven få elever och hög personaltäthet utan att räkna in den 0,5 heltidstjänst som SPSM kan ge bidrag för. De tjänster som beviljas för utvecklandet av lärmiljön ska ägnas åt insatser för att utveckla lärmiljön, inte för att öka personaltätheten. Man kan inte ansöka om att utveckla flera lärmiljöer i samma ansökan. För varje lärmiljö man söker bidrag till ska man göra en ny ansökan. 

Man kan ansöka om bidrag till övriga kostnader för att utveckla den anpassade lärmiljön och för lärverktyg som ska användas i den anpassade lärmiljön. Bidraget kan vara upp till 40 000 kronor per lärmiljö. Lärverktyg är utrustning och material som används för lärande, till exempel pekplatta, appar, tidsstöd, böcker eller ljudböcker.

 • Beslut beräknas kunna ges i januari. En notifiering skickas ut till de i ansökan angivna som ansvarig för ansökan och ansvarig verksamhetschef om att beslutet finns i bidragsportalen.
 • Utbetalning av bidraget sker vid fyra tillfällen under året.

Villkor i beslut

De villkor som gäller under bidragstiden läggs till i en bilaga till beslutet. Villkoren handlar om att säkra att bidraget går till elevers behov av särskilt stöd. Om villkoren inte uppfylls kan SPSM återkräva belopp som har betalats ut. 

Åtgärdsprogram:
Det ska finnas ett upprättat åtgärdsprogram för varje elev som ska få undervisning i den anpassade lärmiljön. 

Barnets bästa:
Huvudmannen ska ta särskild hänsyn till barnets bästa. Eleven ska få möjlighet att komma till tals om delaktighet i den anpassade lärmiljön. Man ska beakta elevens åsikter i förhållande till ålder och mognad. 

Individuell uppföljning av elevers deltagande:
Huvudmannen ska följa upp och utvärdera om den anpassade lärmiljön tillgodoser elevens behov av särskilt stöd bättre. Till exempel genom att följa upp och utvärdera åtgärdsprogram. 

Uppföljning av organisation, struktur och miljö:
Huvudmannen ska följa upp om den anpassade lärmiljöns organisation, struktur och miljö främjar elevens kunskapsutveckling, hälsa och rättigheter. Uppföljningen kan till exempel göras i samband med det systematiska kvalitetsarbetet. 

I slutet av perioden för bidraget redovisas insatserna i bidragsportalen.

 • För de som beviljas bidraget under 2022 och genomför insatserna under läsår 2022 - 2023 är redovisningen öppen mellan den 1 maj och 31 augusti 2023.
 • För de som beviljas bidraget under 2023 och genomför insatserna kalenderår 2023 är redovisningen öppen mellan den 1 november och 15 december 2023.
 • För de som beviljas bidraget under 2023 och genomför insatserna under läsår 2023 - 2024 är redovisningen öppen mellan den 1 maj och 31 augusti 2024.
 • För de som beviljas bidraget under 2024 och genomför insatserna kalenderår 2024 är redovisningen öppen mellan den 1 november och 15 december 2024.

Vilket datum ni senast ska redovisa framgår på ert beslut.

Här kan du se vilka frågor som ingår:

Publicerat 2024-01-26