Stöd och råd

Teckenspråksutbildning för föräldrar – TUFF

Utbildningsanordnare som arrangerar TUFF kan söka statsbidrag för sina kostnader. SPSM beslutar om tilldelning av statsbidrag samt följer upp och utvärderar effekterna av bidraget.

Denna sida riktar sig till utbildningsanordnare. På sidan kompetensutveckling, kan du som förälder som är intresserad av utbildningen läsa mer om TUFF.

Utbildningen består av påbyggbara kurser om sammanlagt 240 timmar. Deltagarna erbjuds boende och barntillsyn vid behov.

Teckenspråksutbildningen förutsätter att deltagarna har vissa kunskaper i teckenspråk. Föräldrarna ska ha deltagit i regionens introduktionsutbildning eller ha motsvarande kunskaper i teckenspråk för att delta i TUFF.

Utbildningsplanen för TUFF bygger på Skolverkets ramkursplan.

Vilka bidrag finns att söka?

Utbildningsanordnaren kan söka statsbidrag för att genomföra TUFF. Det gäller för kostnader som avser undervisning, barntillsyn, logi och övrigt i anknytning till utbildningen.

Vilka krav ställs?

Anordnaren ska ha lärarkompetens inom teckenspråk, erbjuda en teckenspråkig miljö och bör sträva efter att ge syskon teckenspråksundervisning parallellt med föräldrarnas undervisning. Övriga krav som ställs finns att läsa i förordningen om statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar, se länk här ovanför.

SPSM kan komma att begära in underlag som styrker uppgifterna i utbildningsanordnarens redovisning av kostnader för TUFF. Vid en kontroll ska utbildningsanordnaren kunna göra ett utdrag från bokföringen som endast innehåller kostnader och intäkter som hör till TUFF. Det innebär att kostnader som finansieras med statsbidrag ska bokföras separat, till exempel på eget kostnadsställe.

Ansökan

Flera personer hos en och samma utbildningsanordnare kan ansöka om ett konto, men det är verksamhetschef som får signeringskoden som krävs för att signera ansökan.

Så här ansöker du

  1. Skapa ett konto i bidragsportalen. Ange mobilnummer för att få en kod som du använder varje gång du loggar in i portalen. Inom några dagar får du inloggningsuppgifter via e-post. Du som är rektor får en kod för att kunna signera. 
  2. Logga in i bidragsportalen och fyll i ansökan eller redovisningen. Du kan spara din ansökan eller redovisning för att fortsätta vid ett senare tillfälle.
  3. Du som är verksamhetsansvarig skickar in ansökan eller redovisningen genom att signera med den kod som du tidigare fått.
  4. Du kan sedan följa handläggningen i bidragsportalen.

Bidragsportalen

Mall för TUFF Årsplan (Excel-dokument, 53 bytes)Denna mall finns också i bidragsportalen, under den första fliken.

Bedömning

När ansökan kommit in till myndigheten avgör SPSM om anordnaren uppfyller de krav som myndigheten ställer.

SPSM bedömer ansökningarna utifrån förutsättningarna för kvaliteten på undervisning, barntillsyn och teckenspråkig miljö. Innan SPSM beslutar om statsbidrag får intresseorganisationerna möjlighet att lämna synpunkter på besluten SPSM planerar.

SPSM meddelar beslut i början av året. 

Utbetalning

Utbetalning av statsbidrag sker vid tre tillfällen: januari, i juni och i december.

Person- och kursregister

Alla deltagare som går TUFF ska registreras i personregistret. Vid varje kurstillfälle registrerar du som utbildningsanordnare deltagarnas genomförda undervisningstimmar i kursregistret. En deltagare kan max registrera 240 timmar.

Alla kurser ska registreras med deltagare och deltagartimmar, eventuellt även loginätter och barntillsynsdagar.

Så här gör du:

Logga in i bidragsportalen

  • I Kursregister  registrera kurser och lägga till kursdeltagare samt skriva ut deltagarlista.
  • I Personregister  registrera personer eller sök personer som finns i registret.

Uppföljning och utvärdering av teckenspråksutbildning

SPSM följer upp och utvärderar TUFF.

September

Den 30 september öppnar bidragsportalen för ansökningar inför kommande år.

Oktober

Den 31 oktober är sista ansökningsdag för statsbidrag.

December

Senast i december får samtliga som söker besked om de blivit godkända eller inte som utbildningsanordnare för TUFF inför kommande verksamhetsår.

Januari

Utbildningsanordnare får ett beslut om statsbidrag för innevarande TUFF verksamhetsår. SPSM betalar ut tre bidragsdelar under året. Den första delen kommer snarast efter beslut.

Juni

SPSM betalar ut den andra delen av statsbidraget.

Augusti

Senast den 31 augusti ska utbildningsanordnarna via e-post skicka in en ekonomisk avstämning. Skicka följande till kontaktperson för TUFF:

  1. Uppgift om förbrukat statsbidrag för perioden 1 januari till och med 31 juli
  2. Prognos med uppgift om kostnader för perioden 1 augusti till och med 31 december innevarande verksamhetsår.

SPSM fattar beslut om omfördelning av statsbidrag för innevarande verksamhetsår utifrån de ekonomiska avstämningarna.

September

SPSM genomför ett dialogmöte tillsammans med utbildningsanordnarna.

November

Den 1 november öppnar bidragsportalen för slutredovisning.

December

Senast den 8 december ska utbildningsanordnarna göra sin slutredovisning i bidragsportalen. SPSM fattar beslut om under- respektive överskott för respektive utbildningsanordnare utifrån inkomna slutredovisningar.

SPSM betalar ut den sista delen av statsbidraget. Återbetalningar respektive eventuella extra utbetalningar ska vara bokförda hos SPSM före den 31 december.

Publicerat 2024-05-28