Stöd och råd

Universitet och högskola

Universitet och högskolor kan beviljas statsbidrag från SPSM för att underlätta studierna för personer med funktionsnedsättning.

Följande universitet, högskolor och enskilda utbildningsanordnare kan ansöka om särskilt utbildningsstöd:

  • Universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen (1992:1434).
  • Enskilda utbildningsanordnare som har rätt att utfärda högskoleexamen i enlighet med lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina.

Bidraget gäller för stöd till studenter med svåra rörelsehinder, och, eller psykiska eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Bidrag kan beviljas för

Universitet och högskolor kan beviljas bidrag till mentorsstöd, anteckningsstöd och stöd vid förflyttning. Det är universitetet eller högskolan som ansvarar för stödet. Bidrag fördelas utifrån antalet timmar de olika stödinsatserna uppgår till. De senaste åren har det ansökta beloppet varit högre än det bidrag SPSM har att fördela. Om bidraget inte räcker, så beviljas samtliga skolor samma procentuella andel av sina godkända kostnader. 

Information och uppföljning

SPSM tillämpar ett kostnadstak per timme som är detsamma för samtliga stödinsatser. I timersättningen ingår sociala avgifter och semesterersättning. Detta innebär att lärosätet ska redovisa sina faktiska kostnader upp till lönetaket. Överskridande belopp ska inte tas upp i ansökan till SPSM. 

Ansökan görs en gång per år, senast den 30 november. Ansökan ska omfatta perioden 1 december till 30 november.

De lärosäten som inte kan redovisa samtliga kostnader för bidragsåret får redovisa dem i ansökan för nästa år. Då är det viktigt att det tydligt framgår från vilket datum redovisningen avviker från de fastställda perioderna. Ansökan får omfatta kostnader för maximalt 12 månader.

Så här ansöker du

  1. Skapa ett konto i bidragsportalen. Inom några dagar får du inloggningsuppgifter via e-post.
  2. Logga in i bidragsportalen och fyll i ansökan. Du kan spara din ansökan eller redovisning för att fortsätta vid ett senare tillfälle.
  3. Du skickar in ansökan genom att signera med den kod som du fått tidigare.
  4. Du kan sedan följa handläggningen i bidragsportalen.

Bidragsportalen

Instruktioner för att söka bidrag i bidragsportalen (PDF-dokument)

I förordningen om statsbidrag för särskilt utbildningsstöd (2011:1163) står att de som tar emot statsbidrag är skyldiga att lämna ekonomisk redovisning. Enligt förordningen ska en revisor granska den ekonomiska redovisningen och redogöra för sina iakttagelser i ett intyg. Dokumentet Revisorsanvisningar för granskning av särskilt utbildningsstöd finns under Relaterade länkar Information och uppföljning. Intyget ska följa dessa anvisningar. Intyget lämnas tillsammans med ansökan.

Bidrag som uppgår till fem prisbasbelopp eller mer ska intygas av en auktoriserad eller godkänd revisor. Bidrag under fem prisbasbelopp kan istället intygas av en utsedd revisor. Med det menas en oberoende person som granskar lärosätets redovisning enligt anvisningarna. Lärosätets internrevisor är inte extern och kan därför inte utfärda intyget.

Revisorsanvisningar för granskning av särskilt utbildningsstöd (PDF-dokument, 24 kB).

Lönetak: 

  • 200 kronor per timme.

Fem prisbasbelopp: 

  •  262 500 kronor.

Publicerat 2024-02-19