Stöd och råd

Kvalitetsdialoger

SPSM och Skolverket erbjuder skolhuvudmän återkommande frivilliga kvalitetsdialoger. Syftet är att stötta huvudmännen i deras arbete med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet.

Samtliga huvudmän för förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning och fritidshem kommer att erbjudas kvalitetsdialog.

Om kvalitetsdialoger

Huvudsyftet med dialogerna är att underlätta huvudmännens planering, analys, uppföljning och utveckling, så att det systematiska kvalitetsarbetet stärks.

Kvalitetsdialogerna ska bidra till ökad kvalitet och likvärdighet i skolväsendet i förhållande till det nationella kvalitetssystemet som består av nationella målsättningar, delmål, indikatorer och framgångsfaktorer.

Dialogerna kommer att utgå ifrån områdena likvärdighet, kvalitet samt barns och elevers utveckling och lärande samt frågor ni som huvudmän har identifierat som viktiga att föra dialog kring.

Syftet är också att skolmyndigheterna ska få en tydligare bild av läget inom skolan för att kunna utveckla och erbjuda stöd utifrån huvudmännens behov.

En kvalitetsdialog består av tre delar som ska uppfattas som en helhet:

  • introduktion inför kvalitetsdialog
  • genomförandet av kvalitetsdialog
  • återkoppling efter kvalitetsdialog.

Introduktion

Introduktionen består av digitala informationsträffar med flera huvudmän tillsammans samt förberedelser inför genomförandet av dialogerna. I denna del tas kvalitetsdialogernas syfte, upplägg och analysunderlag upp. Information ges också om det nationella kvalitetssystemet - målsättningar, delmål, indikatorer och framgångsfaktorer.

Nationellt kvalitetssystem, Skolverket

Genomförande

Grundtanken är att dialogen genomförs fysiskt. Beroende på omständigheter och önskemål kommer det även att vara möjligt för huvudmannen att genomföra dialogen digitalt. Den fokuserar på huvudmannens styrkor, utmaningar och behov. Dialogen utgår från huvudmannens systematiska kvalitetsarbete.

Återkoppling

Återkopplingsmötet hålls digitalt. Syftet är att huvudmannen och myndigheterna reflekterar och diskuterar den genomförda kvalitetsdialogen och huvudmannens fortsatta arbete.

När du har blivit inbjuden till kvalitetsdialog

När du som huvudman fått en inbjudan till kvalitetsdialog och tackat ja, väntar först ett introduktionsmöte. Du behöver inte förbereda dig inför detta möte.

Efter introduktionsmötet kommer du få information om hur nästa steg ser och ut vad du behöver förbereda.

Hos Skolverket kan du läsa mer om hur dialogen går till,  vilka förberedelser du förväntas göra och hur du kan identifiera prioriterade frågor inför dialogen.

Förberedelser inför kvalitetsdialogen, Skolverket

Vilka kommer att bjudas in till kvalitetsdialoger?

Samtliga huvudmän, både kommunala och enskilda, inom alla skolformer kommer att erbjudas kvalitetsdialoger med SPSM och Skolverket.

Vem hos huvudmannen är det som kan medverka?

Skolchefer och representanter för politiska nämnder eller styrelser för fristående skolor kommer att bjudas in. Det kommer även finnas möjlighet för huvudmannen att involvera fler representanter.

Är kvalitetsdialogerna frivilliga?

Ja, dialogerna är frivilliga och det är upp till varje huvudman att besluta om de vill medverka eller inte. Vi skolmyndigheter hoppas självklart att alla huvudmän väljer att medverka så att vi tillsammans kan skapa goda förutsättningar för alla barn och elever oavsett funktionsförmåga. Om ni som huvudman tackar nej till erbjudande om kvalitetsdialog händer inget annat än att ni kommer att få ett nytt erbjudande när det är dags för en ny omgång kvalitetsdialoger.

Kostar det att delta i en kvalitetsdialog?

Nej, kvalitetsdialogerna är helt kostnadsfria. 

Var kan jag hitta information och material kopplat till det nationella kvalitetssystemet och kvalitetsdialogen?

Du hittar information och material på Skolverkets webbsida.

Hur kan vi, huvudman och organisation, arbeta vidare efter dialogen?

Vid återkopplingstillfället sammanfattas dialogen och det ni identifierat i er analys och de områden som prioriterats i dialogen. Det ni identifierar i analysen och under dialogen är ert utvecklingsarbete för att öka likvärdigheten och kvaliteten. Här kan vi på SPSM och Skolverket vara ett bra stöd. 

Ni kan alltid använda det nationella kvalitetssystemet, där framgångsfaktorerna ingår, i ert fortsatta utvecklingsarbete.

Finns det möjlighet att lyfta funderingar vi har kring elevhälsoarbetet och elever i behov av särskilt stöd?

Ja, självklart. Den analys och de utvecklingsområden som ni som huvudman har identifierat har ni i dialogen möjlighet att lyfta fram era funderingar om ert arbete på organisatorisk nivå. SPSMs uppdrag innebär fokus på barn-, ungas och vuxnas rätt att lära utifrån sina egna förutsättningar, oavsett funktionsförmåga. 

Vad är det som avgör när en huvudman erbjuds tillfälle till dialog?

SPSM och Skolverket ska erbjuda samtliga skolhuvudmän dialog inom en återkommande cykel. För att få en jämn spridning över åren och per region, kommer huvudmännen att fördelas utifrån storlek och typ av huvudman, enskild eller offentlig. Den fördelningen avgör vilket år huvudmannen kommer att erbjudas dialog. Teamen som genomför dialogerna planerar vilken tidpunkt under året som en huvudman bjuds in till dialog.

Vilken roll har SPSM i kvalitetsdialogen och vilken roll har Skolverket?

Arbetet med kvalitetsdialoger med huvudmän är något som SPSM och Skolverket gör tillsammans. Vi har samma uppdrag under dialogerna, vilket innebär att stötta huvudmännen i deras arbete med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet. Dialogerna ska skapa goda förutsättningar för att på bästa sätt kunna synliggöra de utvecklingsbehov och framgångsrika exempel som finns, för att sedan kunna möta de behov som synliggjorts hos landets huvudmän.

Hur förhåller sig kvalitetsdialogen till Skolinspektionens kvalitetsgranskning?

Kvalitetsdialogen och kvalitetsgranskningen har ett övergripande och gemensamt syfte att stärka kvaliteten och likvärdigheten i svensk skola. Däremot är myndigheternas arbetsmetoder och tillvägagångssätt olika. Kvalitetsdialogen genomförs av SPSM och Skolverket, och kvalitetsgranskningen genomförs av Skolinspektionen. Det innebär att den utvecklingsstödjande verksamheten och inspektionsverksamheten är separerad i olika myndigheter i enlighet med myndigheternas uppdrag.

Dialogen är ett erbjudande och granskningen är obligatorisk

Kvalitetsdialogen innebär ett erbjudande till samtliga huvudmän i skolväsendet i en återkommande cykel. Kvalitetsgranskningen som Skolinspektionen genomför är obligatorisk och riktar sig till ett begränsat årligt urval av både huvudmän och skolenheter. 

Dialog och granskning stödjer utveckling av huvudmännens verksamhet

Kvalitetsdialogen är en del av SPSMs och Skolverkets utvecklingsstödjande verksamhet. Kvalitetsdialogen kommer att ha ett framåtsyftande fokus och dess innehåll kommer att styras av huvudmannen och dennes förutsättningar och utmaningar i förhållande till det nationella kvalitetssystemet.

Ett nationellt kvalitetssystem, Skolverket

Skolinspektionens kvalitetsgranskning är en inspektionsform som har en granskande funktion. Kvalitetsgranskningen utgår från mål och riktlinjer i skolförfattningarna och mynnar ut i en bedömning och ett skriftligt beslut.

Inspektionsformer, Skolinspektionen

Hur dokumenteras kvalitetsdialogen?

Huvudmannen ansvarar själv för sin egen dokumentation under kvalitetsdialogen. SPSM och Skolverket skriver anteckningar som kopplas till det utvecklingsområde som framkommer under kvalitetsdialogen. Efter att huvudmannen har godkänt mötesanteckningarna diarieförs dessa på respektive myndighet.

Var finns de regionala samverkanskontoren?

De regionala samverkanskontoren finns i Luleå, Härnösand, Solna och Malmö.

Var hittar jag kontaktuppgifter till Samverkanskontor och samverkanskoordinatorer?

När du har fått en inbjudan till att delta i kvalitetsdialog så kommer du få tillgång till kontaktuppgifter till respektive myndighet.

Publicerat 2024-04-15