Stöd och råd

Särskilt utbildningsstöd

SPSM kan bevilja bidrag till merkostnader för anpassningar i studiesituationen. Målgruppen för anpassningarna ska vara deltagare med funktionsnedsättning. Bidraget omfattar merkostnader för stödperson och vissa övriga stödinsatser.

Bidrag för stödpersoner

SPSM kan bevilja bidrag till lönekostnader för stödpersoner som har en anställning som assistent eller stödperson. Det gäller oavsett vilken yrkesutbildning personen har. Folkhögskolan ansvarar för stödet och är arbetsgivare för stödpersonerna.

SPSM fastställer varje år ett tak för lönekostnaderna som uppräknas utifrån arbetskostnadsindex:

Övriga stödinsatser

SPSM kan bevilja bidrag till merkostnader för vissa övriga stödinsatser. Merkostnader är de extra kostnader som skolan har för stöd till deltagare med funktionsnedsättning och som inte kan anses rymmas inom det ordinarie statsbidraget.

Bidrag kan beviljas för:

 • tolk för studerande som är döva, har en hörselnedsättning eller dövblindhet
 • anpassning av teknisk utrustning
 • merkostnader för läromedel och studiematerial
 • handledning av personal
 • kompetensutveckling av personal
 • samordning av stödpersoner

Mer information om vilka merkostnader skolan kan beviljas bidrag för finns i dokumentet:

Villkor och information gällande bidrag till särskilt utbildningsstöd vid folkhögskola 2024 (PDF-dokument, 232 kB).

Kompetensutveckling för skolans personal

SPSM kan bevilja bidrag till kompetensutveckling för skolans personal med syfte att utveckla lärmiljön för deltagare med funktionsnedsättning. Kompetensutvecklingsinsatsen ska vara inriktad mot funktionsnedsättning och minst tre personal behöver delta. Maxbelopp för kompetensutvecklingsinsatser framgår av informationsrutan Aktuella belopp.

Andra aktörers ansvar eller kostnader som täcks av annat stöd

SPSM beviljar inte bidrag för insatser som ska tillgodoses av andra aktörer, till exempel kommun och Försäkringskassa, eller genom andra stödåtgärder av den som svarar för utbildningen. SPSM beviljar inte heller särskilt utbildningsstöd för kostnader som täcks av annat offentligt stöd under bidragsperioden.

De senaste åren har det ansökta beloppet varit högre än det bidrag SPSM har att fördela. I fördelningen av bidraget prioriterar SPSM övriga stödinsatser samt kompetensutveckling och för dessa får folkhögskolan full kostnadstäckning. Det som återstår fördelas till godkända kostnader för stödperson. Om bidraget inte räcker, så beviljas samtliga skolor samma procentuella andel av sina godkända kostnader för stödperson. 

I förordningen om statsbidrag för särskilt utbildningsstöd (2011:1163) står att de som tar emot statsbidrag är skyldiga att lämna ekonomisk redovisning. Enligt förordningen ska en revisor granska den ekonomiska redovisningen och redogöra för sina iakttagelser i ett intyg.

Revisorsintyg för granskning av särskilt utbildningsstöd till folkhögskolor (PDF-dokument, 269 kB)

Bidrag som uppgår till fem prisbasbelopp eller mer ska intygas av en auktoriserad eller godkänd revisor. Bidrag under fem prisbasbelopp kan istället intygas av en utsedd revisor. Med det menas en oberoende person som granskar folkhögskolans redovisning enligt anvisningarna. Folkhögskolans internrevisor är inte extern och kan därför inte utfärda intyget. Revisorsintyget ska vara SPSM tillhanda senast den 15 april året efter bidragsåret. Revisorsintyget skickas på e-post till sus@spsm.se 

Kostnader som finansieras med särskilt utbildningsstöd ska bokföras separat, till exempel på eget kostnadsställe.

SPSM kan begära in underlag som styrker uppgifterna i folkhögskolornas redovisning av kostnader för särskilt utbildningsstöd. Vid en kontroll ska folkhögskolan kunna ta fram ett utdrag från bokföringen. Utdraget ska endast innehålla kostnader och intäkter som hör till särskilt utbildningsstöd.

För att kunna ansöka om bidrag måste folkhögskolan ha ett konto i SPSM:s bidragsportal. Flera i personalen på skolan kan få individuella inloggningsuppgifter till kontot, skolans rektor får en kod för att signera ansökan och redovisningen.

 1. Skapa ett konto i bidragsportalen. Inom några dagar får du inloggningsuppgifter via e-post och om du är rektor får du dessutom en kod för underskrift.
 2. Logga in i bidragsportalen och fyll i ansökan eller redovisningen. Du kan spara din ansökan eller redovisning för att fortsätta vid ett senare tillfälle.
 3. Rektor skickar ansökan eller redovisningen genom att signera med den kod som du fått tidigare.
 4. Du kan sedan följa handläggningen i bidragsportalen.

Manual för ansökan och redovisning av särskilt utbildningsstöd och förstärkningsbidrag (PDF-dokument, 129 kB).

Bidragsportalen

Lönetak:

570 000 kronor.

1% av prisbasbeloppet:

573 kronor.

Fem prisbasbelopp:

286 500 kronor.

Maxbelopp kompetensutveckling:

50 000 kronor per skola och år.

Januari

Sista ansökningsdag för året är 31 januari.

Februari

 • SPSM handlägger ansökningarna.
 • Skolorna får besked via Bidragsportalen om preliminär fördelning.
 • Första utbetalningen sker i slutet av månaden.

April

Folkhögskolor som tagit emot särskilt utbildningsstöd under föregående bidragsår ska senast den 15 april lämna in ett revisorsintyg. Revisorsintyg skickas till SPSM. 

Juni

 • Senast den 15 juni ska folkhögskolor som haft lägre kostnader än beräknat meddela det till SPSM. 
 • Den andra utbetalningen sker i slutet av månaden.

November

 • Redovisning av kostnader för året ska ske senast den 20 november. Redovisning sker i Bidragsportalen.
 • SPSM handlägger redovisningarna.

December

 • Skolorna får beslut om fördelning via Bidragsportalen.
 • Utbetalning av resterande medel, eller beslut om återkrav skickas ut. Eventuell återbetalning ska ske innan årsskiftet.

Här hittar du vanliga frågor och svar när det gäller särskilt utbildningsstöd.

Ansökan

Kan ni ge ett exempel på vilket stöd/merkostnad man kan ta med i sin ansökan som gäller en kort kurs, kurstyp 3?

Vilken typ av insatser som omfattas av särskilt utbildningsstöd framgår av ”Information om särskilt utbildningsstöd” som ligger på sidan Särskilt utbildningsstöd. Särskilt utbildningsstöd får omfatta insatser i kurstyperna 1-3.

Varför måste vi uppskatta kostnader för november-december?

Det beror på att SPSM måste fördela hela bidraget innan årets slut. Vi har inget bemyndigande och kan därför inte fördela särskilt utbildningsstöd efter årsskiftet. För att hinna handlägga och betala ut bidraget behöver vi därför ha 20 november som sista redovisningsdatum.

Går det att överföra uppgifter vi redan angett i Schoolsoft till Bidragsportalen?

Nej, det finns ingen överföring från Schoolsoft till Bidragsportalen. Ni behöver uppge dessa uppgifter på nytt.

Kan vi redovisa kostnader för insatser vi inte ansökt om?

Ja. Det är dock viktigt, att precis som vid ansökan, beskriva och motivera insatsen noggrant. 

Vi har sökt pengar för handledning och kompetensutveckling. Kan vi i redovisningen ta med handledning för kuratorer? Kan vi även ta med litteratur kopplat till kompetensutveckling i redovisningen?

SPSM kan bevilja bidrag för extern handledning för personal som arbetar med deltagare med funktionsnedsättning, vilket skulle kunna innefatta kuratorer. Bidraget omfattar endast handledning i grupp, och inte individuell handledning. Avseende kompetensutveckling beviljas enbart kostnader för kursavgift eller föreläsningar inom området funktionsnedsättning. Kostnader för litteratur, resor eller övernattningar beviljas generellt sett inte. 

Kan folkhögskolan ansöka om samt redovisa kostnader för revisorsintyget?

Nej, vad för typ av kostnader som omfattas av särskilt utbildningsstöd framgår av dokumentet Information om utbildningsstöd (PDF-dokument, 250 kB)

Kan vi redovisa kostnader om vi inte gjort en ansökan?

Det låter som att ni inte har skickat in någon ansökan. Om ni inte skickat in någon ansökan behöver ni ta kontakt med oss för att ni ska kunna redovisa kostnaderna.

Om vi har olika deltagare på en kurs under höst och vår, redovisas det som två olika kurser?

Ja, ni ska redovisa vårens och höstens kurser för sig, inklusive deltagare.

Kan man komma åt att se den ursprungliga ansökan för att kunna jämföra med den korrigerade rapporten?

Ja, ni hittar er ansökan i pdf-format under fliken Inskickade ansökningar i Bidragsportalen.

Hur redovisar vi kostnader för kompetensutveckling?

Det finns ett fält för kompetensutveckling i Bidragsportalens redovisningsformulär. 

Kan vi ange flera funktionsnedsättningar för en och samma deltagare i Bidragsportalen? 

Nej, ni ska ange den funktionsnedsättning som främst ger upphov till stödbehovet. Undantaget är ansökan och redovisning av kompetensutveckling – där kan ni ange flera funktionsnedsättningar.

På våren gjordes ansökan utifrån då befintliga deltagares behov. Nu ser vi att hösten startat med färre deltagare med behov. Räknar systemet ut att vi får motsvarande för våren och kanske mindre deltagare för hösten? 

Ni ska redovisa vårens och höstens kurser för sig, inklusive deltagare. När det gäller kostnader för stödperson ska ni redovisa det faktiska antalet tjänster och genomsnittlig lönekostnad totalt för året. Om ni exempelvis haft 2 stödpersoner under första halvåret och 1 stödperson under andra halvåret, så motsvarar det 1,5 stödperson för hela året.

Revisorsintyg

Var finns revisorsintyget?

SPSM har tagit fram ett formulär för revisorsintygen med tillhörande anvisningar. Formuläret finns som pdf på sidan Särskilt utbildningsstöd.

Stödperson

Kan ni beskriva funktionen stödperson?

En stödperson ska tillgodose deltagarnas behov i den dagliga livsföringen som inte annan part tillgodoser. Stöd i daglig livsföring innebär hjälp i vardagsrutiner som förflyttning, hygien, klädsel och måltider. Det innefattar stöd i att kommunicera och att skapa och upprätthålla sociala kontakter. Stödpersonens arbetsuppgifter kan också vara att planera och göra tillvaron begriplig, förutsägbar och trygg. Det inbegriper till exempel påminnelser, vägledning, uppmuntran och stöd i skrivning och läsning. Vid boende på folkhögskolans internat omfattar bidraget även stöd till deltagaren i hushållsarbete, vid fritidsaktiviteter och läxläsning. Det är bara arbetsuppgifter som innebär stöd till deltagaren som är bidragsgrundande.

Kan ni utveckla vad begreppet kostnadstäckning står för?

Om skolorna söker bidrag för högre kostnader än vad SPSM har att fördela, kan inte skolorna få full täckning för kostnaderna avseende stödperson. Bidraget täcker då enbart en viss procentsats av kostnaderna.

Vad blir kostnadstäckningen för stödperson?

Vad kostnadstäckningen för bidragsåret slutligen blir vet vi inte förrän alla skolor har redovisat sina kostnader i slutet av november. Den slutliga fördelningen är baserad på folkhögskolornas redovisade belopp och följaktligen ser vi först då vad årets kostnadstäckning blir.

Ingår kollektiva pensionsförsäkringar i beräkningen av genomsnittlig lönekostnad?

Ja, avtalade sociala avgifter ska tas med.

Hur definierar ni sociala avgifter?

Sociala avgifter definieras som de lagstadgade arbetsgivaravgifter och kollektivt avtalade avgifter (för exempelvis pension och försäkring, inklusive särskild löneskatt) som arbetsgivaren betalar för den anställde.

Vi har haft tillskott av en stödperson. Hur anger vi tjänstegrad i redovisningen om personen till exempel arbetat 75% under enbart hösten?

Låt säga att personen har arbetat 75 % under exempelvis augusti tom december, vilket motsvarar 153 dagar. Personens tjänst motsvarar då (153*0,75)/365 = 31,4 % på helårsbasis.

Hur avgörs frågan om det är skolan, SPSM eller kommunen enligt LSS som ska stå för kostnader för stödpersoner?

Det är kommunen eller Försäkringskassan som prövar stöd enligt LSS. Särskilt utbildningsstöd får omfatta de insatser som inte annan part tillgodoser.

Samordnare stödperson

Vad är villkoren för samordnare stödperson?

Om en skola har många anställda stödpersoner kan det uppstå merkostnader för samordning av deras arbete. SPSM kan då bevilja bidrag till lönekostnader för samordningen. En förutsättning för att kunna få bidrag är att skolan har minst tio årstjänster stödperson med finansiering från SPSM. Med årstjänster avses hur många heltidstjänster skolan har sammanlagt och inte antalet anställda.

Permittering

Hur räknas permittering?

Om ni under året haft permitteringar ska ni redovisa de faktiska kostnader ni haft. Har ni exempelvis permitterat en stödperson med 60 % minskad arbetstid kommer ni att ha lönekostnader som motsvarar 47,5 % av dennes ordinarie lön och antalet årsarbetare (förutsatt en heltidstjänst) minskar med 0,6 årsarbetare för den perioden personen varit permitterad. Detta kan innebära att ni kommer att ha relativt högre kostnader jämfört med omfattning för era stödpersoner. Är skillnaden stor kan ni med fördel lämna en kommentar i samband med att ni redovisar kostnaden.

Sjukskrivningar

Vid uträkningen av årstjänster har vi tagit hänsyn till om stödpersoner haft längre sjukskrivningar under året. Vi har haft en timanställd som vikarie och timmarna från dennes tjänst räknades in i antal helårstjänster. Har vi gjort rätt?

Ni får räkna de faktiska kostnader ni har haft för stödperson. Har en anställd stödperson varit sjuk och ni har betalat sjuklön och samtidigt tagit in en vikarie får ni inkludera samtliga kostnader för båda dessa.

Innebär faktisk kostnad för lön att man ska räkna bort eventuella sjukskrivningar när man inte haft sjuklön från arbetsgivaren?

Ja, ni ska endast räkna de kostnader ni haft. Om en stödperson är sjukskriven under en längre tid och ni inte har några kostnader, så finns inget att redovisa. Om ni istället tar in en vikarie, så blir det dessa kostnader ni kan redovisa. 

Försenad avtalsrörelse

Merparten av våra stödpersoner är medlemmar i Kommunal, och i årets bokföring kommer det inte att utbetalas några nya/retroaktiva löner. Hur blir det med redovisningen för nästa år, måste vi räkna bort de retroaktiva lönerna som avser tidigare år från bokförda belopp?

Ni tar med de kostnader som finns med i bokföringen för det år som redovisningen avser. Alltså faktisk kostnad för året, oavsett när arbetstiden är utförd.

Bidragsportalen

Kan vi vara flera från en folkhögskola som kan komma åt samma ansökan? 

Ja, flera personer på en och samma skola kan ha tillgång till en och samma ansökan. Det är kanske flera administratörer som behöver kunna fylla i en ansökan samt en rektor som behöver kunna signera ansökan. Inloggningsuppgifterna är individuella, har du ingen inloggning behöver du ansöka om dessa i Bidragsportalen under ”registrera ny användare”. Har du glömt dina inloggningsuppgifter kan du kontakta oss.

Om er skola ansöker om flera olika bidrag hos SPSM kan det betyda att en och samma person kan behöva ha flera inloggningsuppgifter. Varje inloggningsuppgift är nämligen knuten till en behörighet att ansöka om ett visst bidrag.

Uppskattade kostnader för tolk

Vi har en distanskurs på en termin med bland annat en döv deltagare. Sista kurstillfällena kommer att vara i december. Kan vi redovisa uppskattad kostnad för hela terminen nu i november?

Ja, det är precis så ni ska göra.

Övrigt

Vad är skillnaden mellan särskilt utbildningsstöd och förstärkningsbidrag?

Förstärkningsbidraget avser förstärkta lärartjänster och är Folkbildningsrådets bidrag, men SPSM handlägger bidraget åt dem och har gjort det under väldigt många år. Det är alltså Folkbildningsrådet som beslutar om samt utbetalar förstärkningsbidraget.

Särskilt utbildningsstöd å andra sidan handläggs, beslutas och utbetalas av SPSM. Bidraget avser bidrag för stödpersoner, kompetensutveckling och övriga stödinsatser.

Beviljas bidrag för funktionsvariationerna ADHD och ADD?

Ja, ADHD och ADD klassas som neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och tillhör målgruppen för särskilt utbildningsstöd.

Måste kompensutveckling hållas av en extern part?

Ja, kompetensutveckling måste hållas av en extern part.

Kan det som åligger rektorn gällande ansökan och redovisning delegeras till en biträdande rektor? 

Ja, rektorn kan delegera uppgiften, men det är alltid rektor som har ansvaret för de uppgifter som skickas in.

Hur kan vi säkerställa att pedagogerna på folkhögskolorna hanterar känsliga uppgifter om diagnoser på rätt sätt, så att dessa inte hamnar i orätta händer? 

Detta är den enskilda skolans ansvar och inget vi kan ge råd kring.

Måste en deltagare ha en utredd diagnos för att vi ska kunna söka bidrag för merkostnader?

För att redovisa kostnader för deltagare med funktionsnedsättning måste skolan göra en bedömning och dokumentation av deltagarens stödbehov. För varje deltagare som omfattas av skolan ansökan och redovisning ska dokumentationen visa eller beskriva

 • hur skolan har konstaterat att deltagaren har en funktionsnedsättning som medför behov av stöd (till exempel genom utredning, deltagarens egen ansökan eller liknande),
 • vilket stödbehov deltagaren har och hur stödinsatserna har utformats, och
 • deltagarens stödinsatser från annan part (exempelvis kommun eller Försäkringskassan).

Deltagaren ska vara informerad om detta och att personen har rätt till stöd i studiesituationen.

Vi har installerat en hörselslinga i en undervisningssal. Kan vi redovisa denna kostnad som teknisk utrustning?

Huvudregeln är att vi inte beviljar bidrag för hörselslinga. Folkhögskolan som utbildningsanordnare ansvarar för att studiesituationen är tillgänglig för deltagarna. Detta följer av arbetsmiljölagen, diskrimineringslagen och den funktionshinderpolitiska ansvars- och finansieringsprincipen. SPSM beviljar därför generellt sett inte bidrag för byggnadsanpassningar, kompletteringar, driftskostnader eller avskrivningar. Om skolan anger särskilda skäl kan SPSM i vissa fall göra undantag. Ni får då beskriva utrustningen närmare och skicka in en specifikation. Vi gör en individuell bedömning i varje ärende.

Publicerat 2024-01-03