Stöd och råd

Arbeta med språkstörning i SO-undervisningen

För elever med språkstörning kan läromedelstexter i SO-ämnena innebära utmaningar eftersom de ofta innehåller komplexa meningar och abstrakta begrepp. Som lärare kan du göra stor skillnad för elevernas kunskapsutveckling genom ditt sätt att planera och genomföra undervisningen.

Språkstörning och SO-ämnena

I de fyra SO-ämnena möter eleverna ämnesspecifika uttryck, ord och begrepp som de sällan använder i vardagsspråket. För att nå kunskapsmålen behöver eleverna därför aktivt arbeta med språket. Undervisningen behöver kontinuerligt ge eleverna tillfälle att träna på att använda ord och begrepp kopplade till ämnesområdet genom att tala, skriva, rita och få återkoppling.

I vårt material ”Arbeta med språkstörning i SO-undervisningen” finns många tips på hur du kan anpassa undervisningen för elever med språkstörning eller andra språkliga svårigheter. Här är några axplock ur innehållet.

Öva på elevernas läsförståelse

I skolåldern visar sig ofta en språkstörning i form av svårigheter med läs- och skrivförmågan. Under elevens skolgång ökar texterna i svårighetsgrad, både innehållsmässigt och språkligt. Läromedelstexter i SO-ämnena är många gånger informationstäta och abstrakta. Eleverna behöver därför träna att möta svårare texter för att klara av progressionen. Om de ges enklare texter finns en risk att kunskaperna blir ytliga och utvecklingen av ämnesspråket bromsas.

Goda läsare interagerar med texten genom att de ställer frågor, tolkar texten och drar slutsatser. Som lärare kan du förbereda eleverna genom att förklara vad texten handlar om och hur den hänger ihop med undervisningen. Prata om textens disposition och layout. Rubriknivåer, markerade nyckelord, faktarutor, illustrationer och sammanfattningar ger ledtrådar till läsaren om vad författaren anser vara viktigast i texten.

Om texten innehåller illustrationer, grafer, kartor eller diagram behöver du förklara hur de hänger ihop med textens innehåll och budskap. Det finns annars en risk att det som ska förtydliga och utveckla innehållet snarare försvårar förståelsen.

Använd elevernas förkunskaper för att aktivera minnet

Elever med språkstörning har ofta nedsatta minnesförmågor. Det kan innebära svårigheter att etablera kunskap i långtidsminnet eller att plocka fram kunskap ur minnet. Arbeta därför med elevernas förkunskaper för att aktivera minnet, det ger dem något att hänga upp den nya kunskapen på. För att öka förståelsen hos eleverna kan det underlätta att växla mellan att vara konkret och abstrakt. Använd gärna experiment, rollspel och konkreta material som vardagsföremål i undervisningen.

Ladda ned materialet

I materialet ”Arbeta med språkstörning i SO-undervisningen” kan du ta del av fler arbetssätt som gynnar elevernas språkinlärning i SO-ämnena. 

Ladda ned Arbeta med språkstörning i SO-undervisningen (Webbutiken)

Publicerat 2023-10-06