Tillgänglighetsmodell

Tillgänglighets­modell

Tillgänglighetsmodellen tar ett helhetsgrepp på tillgänglig utbildning. Modellen omfattar kunskap om konsekvenser av funktionsnedsättning för lärande, socialt samspel och valet av pedagogiska strategier. Den ger även kunskap om den fysiska lärmiljön som lokalernas utformning.

När de tre hörnen i modellen – social, pedagogisk och fysisk miljö – samspelar utifrån barnets och elevens behov och förutsättningar kan utbildningen bli tillgänglig.

Indikatorer i tillgänglighetsmodellen

Varje område i tillgänglighetsmodellen innehåller ett antal indikatorer. Indikatorerna förtydligar viktiga områden i lärmiljön.

En tillgänglighetsmodell med olika begrepp och faktorer fördelade i fyra spalter. Den första övergripande spalten har rubriken

Ett verktyg för olika nivåer

Tillgänglighetsmodellen kan bli ett verktyg som ger verksamheten och pedagogen en möjlighet att arbeta för en tillgänglig utbildning utifrån ett helhetsperspektiv och på olika nivåer. Tillgänglighetsmodellen kan med fördel användas i det strategiska arbetsmiljöarbetet som görs på förskolor och skolor samt användas som en checklista.

Kort beskrivning av modellen

Relationen mellan de olika delarna i samspelet förändras över tid. Samspelet påverkar hur långt individen kan nå i sin utveckling och sitt lärande. De fyra delarna bildar en helhet utifrån barns och elevens behov och förutsättningar. En funktionsnedsättning kan få större eller mindre konsekvenser för lärandet.

Kunskap om konsekvenserna för lärande ligger till grund för val av pedagogiska strategier. De pedagogiska strategierna behöver stöd av den fysiska miljöns utformning för att göra det möjligt för barnet och eleven att ta till sig kunskap och få förutsättningar för delaktighet. Därför behöver den fysiska miljön i förskolan och skolan vara utformad så att den stödjer individens förutsättningar och möjlighet till lärande och valet av pedagogik.

Ju bättre kunskap verksamheten har kring samspelet av delarna i modellen, desto högre grad av tillgänglig lärmiljö. En tillgänglig utbildning, som den beskrivs genom tillgänglighetsmodellen, ger bättre förutsättningar för barn och elever att lyckas i sitt lärande och för ökad delaktighet.  

Publicerat onsdag 17 april 2024