Stöd och råd

Elevhälsoarbete

Elevhälsoarbete är skolans gemensamma och systematiska arbete med alla elevers lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsoarbetet ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande för att möjliggöra tidiga insatser samt ett åtgärdande arbete av hög kvalitet.

Barn och elever som får det stöd och den stimulans de behöver för att lyckas i skolan har bättre förutsättningar att må bra. De barn och elever som mår bra, känner sig trygga och delaktiga har samtidigt bättre förutsättningar för utveckling och lärande. Eftersom lärande och hälsa så tydligt påverkar varandra är det viktigt att olika yrkesprofessioner samverkar. För barn och elever med funktionsnedsättning är samverkan mellan elevhälsan, lärare och övrig skolpersonal av särskilt stor betydelse.

I Stödmaterial elevhälsa finns stöd för att utveckla skolans gemensamma elevhälsoarbete.

Den samlade elevhälsan

Den samlade elevhälsan är ett tvärprofessionellt team som tillsammans med lärare och övrig personal i huvudsak ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande. I den samlade elevhälsan ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator och specialpedagog eller speciallärare. Professionernas olika kompetenser och perspektiv är grunden och styrkan i den samlade elevhälsan. De olika kompetenserna är nödvändiga för att möjliggöra en bredare analys och djupare förståelse för elevers behov i olika sammanhang. Den samlade elevhälsans kompetens behöver synliggöras och förankras i den pedagogiska verksamheten.

Skolans gemensamma elevhälsoarbete

Formuleringen om elevhälsa i skollagen har stärkts för att tydliggöra skolans gemensamma elevhälsoarbete. Elevhälsoarbetet på skolan involverar all personal och det innebär att alla i samverkan utifrån sin profession tar ansvar för att skapa en god lärmiljö för elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Elevhälsoarbete ska bedrivas på individ-, grupp- och skolenhetsnivå och vara en del av skolans systematiska kvalitetsarbete. Kvalitetsarbetet omfattar alla elevers lärande, utveckling och hälsa. Det innebär att skolan kontinuerligt behöver följa upp och vidareutveckla sin förmåga att möta elevers olika och specifika behov. Ett gemensamt analysarbete är av stor betydelse för att möjliggöra ett förebyggande, hälsofrämjande och åtgärdande arbete av hög kvalitet. I det arbetet blir elevernas delaktighet viktigt.

Samverkan inom skolan

I skolans elevhälsoarbete är samverkan centralt. Det behövs forum och strukturer för att möjliggöra samverkan mellan elevhälsans professioner, lärare och övrig personal. Samverkan kräver samsyn kring uppdrag, roller och begrepp. Den bygger på respekt och tillit till varandras olika professioner.

I samverkan mellan olika yrkesprofessioner är ett salutogent förhållningssätt viktigt. Det innebär en kultur som genomsyras av dialog och delaktighet och utgår från ett helhetsperspektiv där elevernas resurser och styrkor lyfts fram. Ett salutogent förhållningssätt utesluter inte ett patogent perspektiv, det vill säga att man tar reda på vad som orsakar ohälsa och hinder i lärandet.

Elevhälsoarbete är i hög grad är en språklig verksamhet. Det handlar om att i samtal rikta fokus på kontextens betydelse samt den pedagogiska, sociala och fysiska lärmiljön.

Leda och organisera elevhälsoarbete

Rektor har det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas mot utbildningens mål. I det ingår att leda elevhälsans professioner och lärare i skolans gemensamma elevhälsoarbete. Rektor behöver organisera för samverkan både inom den samlade elevhälsan men också mellan elevhälsan, lärare och övrig skolpersonal. Rektor har en viktig roll för att den samlade elevhälsan inte ska bli en sidoverksamhet, utan en del av skolans arbete med kunskaper, värden och hälsa. För det krävs en medveten samordning av skolans gemensamma elevhälsoarbete.

Ett hållbart elevhälsoarbete på skolenhetsnivå är beroende av huvudmannens övergripande ansvar och delaktighet. Alla barn och elever har rätt till en inkluderande utbildning. I en inkluderande utbildning får alla barn och elever, oavsett funktionsförmåga, sina rättigheter respekterade och tillgodosedda. Elevhälsoarbetet berör flera faktorer för framgångsrik skolutveckling i det nationella kvalitetssystemet. 

Samverkan med andra aktörer

Vid behov ska elevhälsan enligt skollagen samverka med hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Elevhälsoarbetet kan även innebära samverkan med andra aktörer utanför skolan där samordnande insatser är viktiga. Rektor och huvudman behöver ansvara för att ta fram och utveckla rutiner.

Publicerat 2024-03-15