Inkluderande utbildning

Alla barn och elever har rätt till en inkluderande utbildning. För att kunna erbjuda det behöver du som arbetar i förskola och skola se till så att utbildningen utgår från de som deltar och deras förutsättningar.

I en inkluderande utbildning får alla barn och elever, oavsett funktionsnedsättning, sina rättigheter respekterade och tillgodosedda. Specialpedagogiska skolmyndigheten har sammanställt ett antal utgångspunkter för att ge stöd i arbetet för en inkluderande utbildning.  

Utgångspunkterna grundar sig i följande konventioner och lagar: 

 • Skollagen (2010:800)
 • Läroplanerna
 • FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
 • FN:s konvention om barnets rättigheter
 • Diskrimineringslagen (2008:567)

Utgångspunkter för inkluderande utbildning

Utgångspunkterna ger en sammanfattande beskrivning av vad en inkluderande utbildning är och vad som särskilt ska beaktas utifrån behov hos och rättigheter för att barn och elever med funktionsnedsättning ska få tillgång till en inkluderande utbildning av god kvalitet.

Följande värden och principer är vägledande för en inkluderande utbildning:

 • Mångfald. Alla är olika och har olika behov men samma rätt till utbildning och rättigheter inom utbildningen.

 • Jämlikhet och jämställdhet. Diskriminering motverkas. I en inkluderande utbildning ska ingen missgynnas utifrån funktionsnedsättning, kön eller någon utav de andra diskrimineringsgrunderna. 

 • Stödinsatser och kvalitet i utbildningen. Inkluderande utbildning förutsätter god kvalitet för att bli godtagbar för alla och främja välbefinnande och lärande.

 • Tillgänglighet. Hinder som finns i lärmiljön ska identifieras och undanröjas för att alla ska kunna delta. Universell utformning ska eftersträvas.

 • Delaktighet. Elever ska få inflytande och möjlighet att delta, vara erkända och bli lyssnade på.

 • Språk och kommunikation. Verksamheten erbjuder alla elever undervisning i en miljö som maximerar kunskapsrelaterad och social utveckling.

 • Organisation och placering. Elever ska få utbildning vid den skola där eleven är placerad och i den grupp som eleven tillhör. Om det är till elevens bästa kan beslut fattas så att eleven får utbildning i annan grupp eller skolform. 

Om du och din verksamhet arbetar aktivt med dessa värden och principer kommer ni långt i arbetet för en inkluderande utbildning. Tillsammans skapar ni goda förutsättningar för en mer likvärdig utbildning för elever med funktionsnedsättning.

Kom ihåg: En likvärdig utbildning kan aldrig utformas lika för alla, utan den ska ge förutsättningar för alla att lyckas i lärandet. 

Ta gärna del av filmer och samtalsunderlag kring inkluderande utbildning.

Publicerat onsdag 27 december 2023