Studiepaket digitala verktyg och AKK

Två flickor sitter ute vid ett bord.  Den ena flickan håller i och tittar på en surfplatta och den andra flickan tittar på surfplattan.

Välkommen till studiepaketet Digitala verktyg och AKK i grundsärskolan och gymnasiesärskolan

Det här studiepaketet handlar om att använda digitala verktyg tillsammans med Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK). Det riktar sig främst till lärare och elevassistenter i grund- och gymnasiesärskola. 

Studiepaketets innehåll är även relevant för dig som är rektor och personal inom elevhälsan. Det finns en sammanfattande version av studiepaketet som heter Rektorsspåret.

Studiepaket Digitala verktyg och AKK i grundsärskolan och gymnasiesärskolan

Filmen presenterar Studiepaket Digitala verktyg och AKK i grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Speltid: 1 minut. 

Filmen presenterar Studiepaket Digitala verktyg och AKK i grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Filmen är undertextad. Speltid: 1 minut. 

I studiepaketet får du veta mer om hur du kan använda digitala verktyg och AKK i mötet med elever som har en intellektuell funktionsnedsättning. Ämnen som tas upp är bland annat planering av digitala verktyg och AKK i undervisningen, samverkan, förskrivning av hjälpmedel samt bedömningsrelaterade frågor. Innehållet är framtaget för kollegialt lärande men fungerar också att arbeta med på egen hand. 

Du kan ta del av studiepaketets innehåll genom att lyssna. Då behöver du trycka på Talande webb på den röda listen ovan och sedan trycka på Play. Alla filmer är textade och vissa är översatta till svenskt teckenspråk och syntolkade.  

Utgångspunkter i studiepaketet – evidensinformerad praktik

Innehållet i studiepaketet bygger på forskning, omvärldsorientering och beprövad erfarenhet. Målet med detta är att skolor ska kunna utveckla det Skolverket lyfter utifrån resultat av forskning som en evidensinformerad praktik. Konkret innebär det att forskning ger vägledning och nya perspektiv till skolutveckling och undervisningsmetoder. Lärarens professionella omdöme, kompetenser och beslut i klassrummet betonas. Evidensinformerad praktik tar också hänsyn till olika kontexter. Hur arbetet sen bedrivs avgör lärare och rektor. Du kan läsa mer om evidensformerad praktik på skolverkets webbplats.

Begrepp

Börja med att läsa om vad skillnaden kan vara mellan AKK och tydliggörande pedagogik på sidan Begrepp.

Förslag på tillvägagångssätt 

Studiepaketet är framtaget för kollegialt lärande och är avsett att användas så här: 

  • Arbetslaget eller gruppen genomför fem gemensamma träffar. Räkna med cirka en timmes mötestid per gång.
  • Inför varje träff ska var och en ha tagit del av momentets filmer, poddsamtal och texter på egen hand. Momentens längd specificeras längre ner på sidan. 

Att ta del av allt material, genomföra träffar och uppgifter innebär cirka tretton timmars arbetstid per person. Tidsåtgång för enbart studiepaketet är cirka 7 timmar.

Skolan kan ansöka om att få stöd av Specialpedagogiska skolmyndighetens rådgivare i planeringen av arbetet med studiepaketet.

Ansvar och roller

Börja med att utse en person till kursledare. Den personen behöver samtala med rektor om hur och när ni ska genomföra arbetet med studiepaketet. Kursledarens uppgift är att planera och informera deltagarna om datum och tider för träffarna. Kursledaren har ett ansvar att gå igenom studiepaketets innehåll i planeringsfasen. Kursledaren plockar då ut det som kan anses som relevant att samtala om vid gruppsamtalen. I rollen som kursledare ingår också att gå igenom texter, filmer, reflektionsfrågor och uppgifter i förväg.

Förutom en kursledare är det bra att utse en samtalsledare i varje samtalsgrupp. Samtalsledaren fördelar mötestiden så att ni hinner med reflektionsfrågorna och att alla får talutrymme. 

Planera schema

Alla deltagare behöver ta del av det som presenteras i momentet. Tiden som ni har tillsammans är tänkt att användas till ert kollegiala lärande. Det innebär att ni samtalar och utvecklar er egen verksamhet utifrån det som ni har tagit del av. Om ni vill se filmerna tillsammans behöver ni planera in mer mötestid.

Innehåll i studiepaketet

För dig som rektor

Rektorsspåret är en förkortad version av studiepaketets hela innehåll. En del av innehållet i rektorsspåret riktar sig bara till dig som rektor. Vill du ta del av ytterligare information, filmer och poddar tar du bara del av de övriga momenten i studiepaketet.

Utvärdering av studiepaketet

Vi vill gärna ta del av dina reflektioner kring Studiepaket digitala verktyg och AKK.