Bilden visar en grupp med människor som diskuterar med varandra.

Moment 5 - Samverkan

I det här momentet får du lära dig om hur skolan kan utveckla samverkansformer. Den kan ske i samband med elevens användning av alternativ och kompletterande kommunikation, AKK och digitala verktyg. 

Mål

Målet med momentet är att ge kunskap om:

  • hur samverkan runt AKK och digitala verktyg kan ge ökade möjligheter för elevens kommunikation och kunskapsutveckling. 
  • samverkanspartnernas olika uppdrag och ansvarsuppgifter, med ett gemensamt fokus på elevens utveckling och lärande.

Tidsåtgång

Tidsåtgång cirka 1 timme.

Rättigheter

I alla insatser som rör barn med funktionsnedsättning ska hänsyn tas till barnets bästa. Barnet ska få stöd anpassat till sin funktionsnedsättning och ålder så att barnet själv kan uttrycka sin åsikt om de sammanhang som berör dem.

Alla barn har rätt till bästa möjliga hälsa, lek, vila och fritid. De har rätt att vara delaktiga i både skola, fritidsliv och samhälle.

Elever i grund- och gymnasiesärskolan har rätt till elevhälsa. Det ska finnas tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Eleverna har rätt till de anpassningar och det stöd som behövs för att underlätta utbildningen. De elever som behöver studiehandledning eller modersmålsundervisning har rätt till detta.

Du som arbetar med elever med funktionsnedsättning behöver få utbildning i tillgänglighet och i de lagar och konventioner som gäller, så att du kan ge det stöd som eleverna har rätt till. Utbildningen ska utformas så att alla elever kan delta i en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero.

Exempel: För att elever med olika typer av funktionsnedsättningar ska kunna få det stöd de har rätt till och kunna vara delaktiga i både skola och samhälle krävs att många instanser samarbetar. Du behöver se till att få ta del av habiliteringens rekommendationer för hur personliga kommunikationshjälpmedel kan användas tillsammans med de elever som har det i ditt klassrum. För att eleven ska få tillgång till rätt anpassade hjälpmedel som fungerar i olika miljöer behöver skolan samarbeta med både habilitering och vårdnadshavare som har personliga kommunikationshjälpmedel. Om du saknar kunskap om hur de kan användas eller hur verktygen fungerar, be om stöd så att du får den utbildning du behöver.

Lyckad skolstart

Läs om hur det blev en lyckad skolstart för Kid när han började första året på grundsärskolan. En viktig pusselbit i detta var det nätverk som byggts upp runt Kid.

Samverkan och ansvar

Gå till sidan Samverkan och elevens delaktighet för att läsa om samverkan och vilket ansvar kommun, region och stat har när det gäller elever med intellektuella funktionsnedsättningar. 

Samverkanspartners uppdrag och ansvar

De som samverkar runt en elev med intellektuell funktionsnedsättning har olika ansvarsuppgifter. I vissa regioner finns det dokumenterat vad regionen, kommunen och staten ansvarar för. Du får här ta del av ett exempel från Region Örebro som kallas Hjälpredan. Läs gärna under rubriken Utvecklingsstörning/Intellektuell funktionsnedsättning.

Specialpedagogiska skolmyndighetens ansvar

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, ska bland annat arbeta för att alla barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning får tillgång till en likvärdig utbildning. Myndigheten ska bidra till goda förutsättningar för barnens utveckling och lärande. SPSM ska även bidra till förbättrade kunskapsresultat för eleverna och de vuxenstuderande.

Myndigheten ska också erbjuda specialpedagogiska utredningar inom de resurscenter som finns. Dessa är utifrån barn och ungdomar med dövblindhet, synnedsättning, hörselnedsättning eller döva som även har en intellektuell funktionsnedsättning samt vid grav språkstörning.

Du kan läsa mer om Specialpedagogiska skolmyndigheten och vad myndigheten kan stödja dig i på spsm.se.

Skolhuvudmannens ansvar

Skolan har ett särskilt ansvar för elever med en funktionsnedsättning. Det betyder bland annat ett ansvar för att skapa en tillgänglig lärmiljö där alla elever kan vara delaktiga. Läs om Skolhuvudmannens ansvar när det gäller digitala verktyg och hjälpmedel i undervisningen.

Skolhuvudmannens ansvar runt elevens kommunikation och kunskapsutveckling

Sidan Skolhuvudmannens ansvar runt elevens kommunikation och kunskapsutveckling ger en översikt av skolhuvudmannens särskilda ansvar gällande kommunikation och kunskapsutveckling. På sidan finns en beskrivande bild och en checklista med reflektionsfrågor.

Fiktiva exempel

Situationen runt en elevs kommunikation och kunskapsutveckling kan variera beroende på vilken kommun eller region eleven bor i. Ta del av dessa fiktiva exempel som visar hur det kan se ut i praktiken

Checklista vid samverkansmöten

Denna checklista vid samverkansmöten kan användas som stöd i planeringsarbetet när skolan ska bjuda in, förbereda och leda ett samverkansmöte. Checklistan finns även som PDF.

Reflektionsfrågor

  • Vad innebär samverkan för dig och vad kännetecknar en fungerande samverkan? 
  • Vilka rutiner finns på er skola för samverkan mellan olika samverkanspartners? Vad kan ni behöva utveckla? 
  • Vilka pedagogiska konsekvenserna blir det för eleven utifrån samverkansarbetet?

Uppgift

Om det inte finns några samverkansträffar runt din elev vill vi uppmuntra dig att kontakta din rektor. Samtala tillsammans utifrån frågorna i Checklista för skolhuvudmannens ansvar runt kommunikation och kunskapsutveckling. Det kan vara vägledande för om rektor behöver bjuda in till en samverkansträff. 

Vill du veta mer?

På Specialpedagogiska skolmyndighetens och Skolverkets webbplats hittar du stöd i arbetet:

Publicerat fredag 17 februari 2023