Bilden visar en grupp med människor som diskuterar med varandra.Bilden visar en grupp med människor som diskuterar med varandra.

Rektorsspåret moment 5 - Samverkan

I det här momentet får du kunskap om hur skolan kan utveckla samverkansformer. Den kan ske i samband med elevens användning av alternativ och kompletterande kommunikation, AKK och digitala verktyg.

Som rektor har du ansvar för att leda det pedagogiska arbetet. Det innebär bland annat att organisera det stöd och de insatser som en elev med funktionsnedsättning har.

För de elever på din skola som har personliga kommunikationshjälpmedel behöver du se till att lärarna får ta del av habiliteringens rekommendationer kring hur de ska användas. Om du eller din personal saknar kunskap om hur de kan användas eller hur verktygen fungerar, be om stöd så att ni får den utbildning ni behöver.

Samverkan och ansvar

Gå till sidan Samverkan för att läsa om samverkan och vilket ansvar kommun, region och stat har när det gäller elever med intellektuella funktionsnedsättningar. 

Samverkanspartners uppdrag och ansvar

De som samverkar runt en elev med intellektuell funktionsnedsättning har olika ansvarsuppgifter. I vissa regioner finns det dokumenterat vad regionen, kommunen och staten ansvarar för. Du får här ta del av ett exempel från Region Örebro som kallas Hjälpredan. Läs gärna under rubriken Intellektuell funktionsnedsättning.

Specialpedagogiska skolmyndighetens ansvar

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, ska bland annat arbeta för att alla barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning får tillgång till en likvärdig utbildning. Myndigheten ska bidra till goda förutsättningar för barnens utveckling och lärande. SPSM ska även bidra till förbättrade kunskapsresultat för eleverna och de vuxenstuderande.

Myndigheten ska också erbjuda specialpedagogiska utredningar inom de resurscenter som finns. Dessa är utifrån barn och ungdomar med dövblindhet, synnedsättning, hörselnedsättning eller döva som även har en intellektuell funktionsnedsättning samt vid grav språkstörning. 

Du kan läsa mer om Specialpedagogiska skolmyndigheten och vad myndigheten kan stödja dig i på webbsidan, spsm.se.

Skolhuvudmannens ansvar

Skolan har ett särskilt ansvar för elever med en funktionsnedsättning. Det betyder bland annat ett ansvar för att skapa en tillgänglig lärmiljö där alla elever kan vara delaktiga. Läs om Skolhuvudmannens ansvar när det gäller digitala verktyg och hjälpmedel i undervisningen.

Skolhuvudmannens ansvar runt elevens kommunikation och kunskapsutveckling

Sidan Skolhuvudmannens ansvar runt elevens kommunikation och kunskapsutveckling ger en översikt av skolhuvudmannens särskilda ansvar gällande kommunikation och kunskapsutveckling. På sidan finns en beskrivande bild och en checklista med reflektionsfrågor.

Fiktiva exempel

Situationen runt en elevs kommunikation och kunskapsutveckling kan variera beroende på vilken kommun eller region eleven bor i. Ta del av dessa fiktiva exempel som visar hur det kan se ut i praktiken

Checklista vid samverkansmöten

Denna checklista vid samverkansmöten kan användas som stöd i planeringsarbetet när skolan ska bjuda in, förbereda och leda ett samverkansmöte. Checklistan finns även som PDF.

Podd

Lyssna på avsnitt 81 av podden Lika värde: Samverkan i ämnesområden i grundsärskolan och gymnasiesärskolan. För att elever i grund- och gymnasiesärskolan ska få en så bra skolgång som möjligt behöver alla runt eleven samverka och skapa samsyn för elevens bästa. I samtalet medverkar Emma Rosengren, Verksamhetsutvecklare vid Lärande och hälsa i Södertälje och Catrin Andersson, rådgivare på SPSM.

Reflektionsfrågor

  • Vilka kontakter behöver jag som rektor ta för att samverkan ska ske?
  • Vilka elever på skolan är i behov av ett samverkat stöd runt sin kommunikationsutveckling för att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling?
  • Vilka rutiner finns på er skola för samverkan mellan olika samverkanspartners? Vad kan ni behöva utveckla?
Publicerat fredag 16 juni 2023