Checklista vid samverkansmöten

Den här checklistan kan användas som stöd i planeringsarbetet när skolan ska bjuda in, förbereda och leda ett samverkansmöte.

Skolan kan ta initiativ till samverkansmöten med professioner i verksamheter utanför skolan. Det kan handla om att bjuda in vårdnadshavare och andra som har en roll i stödet till en elev. 

Börja med att fråga vårdnadshavare om ett samtycke för att samverka med andra verksamheter. Om vårdnadshavaren väljer att inte delta i samverkansmötet är det viktigt att de får veta i efterhand vad som har tagits upp på mötet och vilka beslut som är tagna.

Ett exempel på parter i samverkan är barn- och ungdomshabiliteringen, med professioner som specialpedagog, psykolog, logoped, sjukgymnast, arbetsterapeut och läkare. Andra samverkansparter kan vara logopedmottagning, synmottagning, audiologisk mottagning, olika former av specialistteam eller kommunens synpedagog och hörselpedagog. Samverkan kan även ske med Socialtjänsten, LSS-stöd, modersmålslärare, studievägledare och Specialpedagogiska skolmyndigheten. 

I inbjudan ska det framgå vilka som är inbjudna och vad syftet med samverkansmötet är. Avsätt tillräckligt med tid för mötet, cirka en och en halv timme kan behövas.

Förslag på agenda

 • Presentationsrunda där alla deltagare kan ställa specifika frågor som de önskar svar på vid dagens möte.
 • Information från skolan om hur elevens vardag fungerar. Beskrivning av hur skolan bedömer elevens kunskapsutveckling och hur skolan planerar att stödja elevens vidare utveckling. Beskrivning av eventuella extra anpassningar och särskilt stöd. Om vårdnadshavare har gett sitt samtycke till det kan en kort film från en fungerande skolsituation visas. 
 • Vårdnadshavarna erbjuds ta upp det hen önskar.
 • Information från aktörer utanför skolan som beskriver insatser som berör eleven.
 • Uppföljning av beslut från tidigare samverkansmöten.
 • Diskussion om elevens historik och nuvarande situation, se förslag på punkter nedan.
 • Överenskommelse om nya beslut och ansvarsfördelning.
 • Överenskommelse om uppföljning, till exempel framtida samverkansmöte.

Förslag på diskussionspunkter

 • Hur fungerar lärmiljöerna? Vilka hinder? Vad kan utvecklas? Hur? 
 • Elevens intressen och upplevelse av skolan?
 • Funktionell hörsel och hörhjälpmedel?
 • Funktionell syn och synhjälpmedel? 
 • Hur används tekniska hjälpmedel exempelvis hörapparater, teleslinga eller glasögon? Hur används övriga hjälpmedel eller övrigt förskrivet material från habilitering exempelvis kontakt, digitala lärverktyg?
 • Hur fungerar omgivningens och elevens gemensamma kommunikation? 
 • Vad använder eleven i sin kommunikation? Exempelvis tal, gester, tecken, taktila signaler, taktila tecken, bildstöd?
 • Är eleven flerspråkig?
 • Vad stödjer elevens kommunikation exempelvis AKK, analoga och digitala verktyg?
 • Gemensamt förhållningssätt runt kommunikation?
 • Hur fungerar det vid förflyttning? 
 • Hur fungerar det vid matsituationer?
 • Hur fungerar det vid fria aktiviteter?
 • Hur fungerar det vid övergångar exempelvis till fritidshem?
 • Hur fungerar det på fritidshem, korttidsboende?
 • Medicinering?
 • Övriga funktionsnedsättningar exempelvis syndrom, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, rörelsehinder? 
 • Tidigare bedömningar och utredningar?
 • Vilket stöd finns runt eleven? Exempelvis habilitering, specialister, Specialpedagogiska skolmyndigheten, LSS, Socialtjänsten? Korttidsboende?
 • Finns det behov av fortbildning för personalen? Om i så fall vad och hur?
 • Finns det behov av stöd vid lokalanpassningar exempelvis från syncentral, audiologisk klinik, barn- och ungdomshabiliteringen, Specialpedagogiska skolmyndigheten?
 • Finns det behov av insatser utanför skolan eller gemensamma insatser, exempelvis gemensam utredning?

Checklista vid samverkansmöten (PDF-dokument, 114 kB)

Publicerat fredag 17 november 2023